Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

rady, wskazówki, wymiana doświadczeń

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-08, 19:55

57. Jak zmieni się Pani status po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego?
-będę mieć możliwość zatrudnia przez mianowanie wraz ze wszystkimi konsekwencjami (dla mnie i dla szefa)- ( KN: art.10 ust.5, ar. 15 art. 18, art. 19, art. 20, art.21-23 art.28)
-po czterech latach pracy w stopniu kontraktowego nie zwolnią mnie z (z tego powodu) z pracy (art.10 ust.4a KN)
- wzrośnie moja stawka minimalnego uposażenia
-no i mogę rozpocząć staż na dyplomowanego
Zmieni się mój status pracownika przy zatrudnieniu na czas nieokreślony w przypadku wypowiedzenia przysługiwać mi będzie 6 miesięczna odprawa
- podlegać będę także karom dyscyplinarnym za uchybienia godności zawodu art.6
- zwiększeniu ulegnie moja pensja będę mógł zajmować stanowiska kierownicze zespołów samokształceniowych
- kandydować na stanowisko dyrektora szkoły.

58. Ocena pracy nauczyciela
- Pracę nauczyciela ocenia dyrektor.

Obecnie Karta Nauczyciela określa zasady, kryteria oraz tryb odwoływania się od otrzymanej oceny. Pełną analizę tego elementu statusu zawodowego pomijamy.
Najkrócej mówiąc, obecna ocena pracy nauczyciela nie uwzględnia potrzeb reformy edukacji.
Możliwość osiągania kolejnych szczebli, w nowym systemie awansu, wiązać się będzie z ciągłym podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych i ciągłym doskonaleniem swojego warsztatu pracy.
Kluczową funkcję w nowym systemie awansu odgrywać będzie ocena pracy nauczyciela, pełniąca inną rolę, niż ocena stosowana obecnie. Jej nowe funkcje to:
• motywowanie,
• informowanie,
• korygowanie,
• inspirowanie,
• stabilizowanie.
Tak rozumiane ocenianie pracy nauczyciela ma na celu wspieranie jego kariery - zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej, gdyż bieżąca ocena pracy nauczyciela decydować będzie o dodatkowym wynagrodzeniu w ramach dodatku motywacyjnego.
Ocenie podlegać będą kompetencje nauczycielskie i osiągnięcia pedagogiczne. Przygotowujemy narzędzia obiektywnej i pełnej oceny pracy nauczyciela, które wykorzystywać będzie dyrektor.
Ocena nauczyciela powinna być ściśle związana z awansem "szczeblowym" nauczyciela.
Pozytywna ocena będzie podstawowym warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego kończącego staż, kontrakt oraz etap mianowania nauczyciela. Od oceny wystawionej przez dyrektora istnieć będzie procedura odwoławcza do kuratora oświaty.
Oprócz oceny dokonywanej przy przejściu na wyższe szczeble awansu proponujemy aby dyrektor dokonywał oceny nauczyciela w następujących przypadkach:
• na wniosek nauczyciela,
• z własnej inicjatywy w uzasadnionych przypadkach,
• nie rzadziej niż raz na trzy lata.
Nie może być żadnych wątpliwości, że w ślad za zwiększonymi wymaganiami wobec nauczycieli muszą pójść zwiększone pensje i duże ich zróżnicowanie na poszczególnych szczeblach awansu.

59. Proszę podać etapy planowania/projektowania zajęć edukacyjnych?
- wyznaczenie celu
- organizowanie toku działania (diagnoza pedagogiczna, projekty programu i planu działania wychowawczego, określenie stosunku pomiędzy elementami danymi, np. stosunek treści planu do realizacji)
- uwzględnienie prognozy dotyczącej okoliczności i środków działania
- rokowanie pedagogiczne (prognoza pedagogiczna) dotyczące przedmiotu działań wychowawczych, ustalenie granic realnego przewidywania zmian wychowanka:
- zapewnienie środków działania uwzględnienie przyszłej kontroli wykonywania działań i oceny osiągniętych wyników
szkoły i placówki niepubliczne mogą zakładać osoby prawne i fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek. Według obowiązujących regulacji ustawowych, szkoły niepubliczne, posiadające uprawnienia szkół publicznych, nie są zobligowane do realizacji ramowego planu nauczania, a więc mogą inaczej rozplanować realizację obowiązującej podstawy programowej kształcenia.
Podlegają one jednak nadzorowi pedagogicznemu kuratorium oświaty. W/w placówkach za naukę pobierana jest także opłata tzw. czesne, nauczycieli nie obowiązuje system wynagradzania związany z kartą nauczyciela.

60. Proszę wskazać dokumenty określające prawa i obowiązki zawodowe nauczyciela?
- kodeks pracy
- karta nauczyciela
- ustawa o systemie oświaty
- obowiązki:
- sumienne i staranne wykonywanie pracy
- wykonywanie poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą
- przestrzeganie ustalonego czasu pracy, w tym punktualnie rozpoczynanie i kończenie pracy
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
- dbanie o dobro szkoły i jej mienia
- przestrzeganie tajemnicy służbowej, a w przypadku nauczyciela także tajemnicy posiedzeń rad pedagogicznych
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego
- przestrzeganie postanowień regulaminu pracy
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy – rozliczenie się ze zobowiązań wobec szkoły przed ustaniem stosunku pracy
- prawa:
- nagrody i wyróżnienia
- uprawnienia o charakterze socjalnym
- uprawnienia z zakresu ochrony zdrowia
- uprawnienia emerytalne i rentowe
- ulgi komunikacyjne
prawo do awansu zawodowego

Uprawnienia n-la
1) decyduje w sprawie wyboru programu nauczania, podręczników metod i form oraz doboru środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu
2)Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespól - decyduje o treści jego programu
3) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępu swoich uczniów
4)Ma prawo wnioskować w sprawie kar i nagród swoich uczniów
5) Ma prawo korzystać z wyposażenia szkoły zgodnie z aktualnymi Potrzebami

61. Po jakim terminie należy dokonać przeglądu bazy dydaktycznej?
-po upływie co najmniej14 dni od przerwy feryjnej, przed rozpoczęciem zajęć.

62. Do jakich instytucji może się Pani zwrócić w procesie udzielania pomocy edukacyjnej i społecznej?
- Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Centrum Edukacji Obywatelskiej
- Polska Akcja Humanitarna
- Caritas
- Fundacja dla Polski
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
- Kuratorium Oświaty i Wychowania
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Komisja Kultury Fizycznej Turystyki i Wypoczynku

63. Na jakich zasadach tworzy się klasy terapeutyczne i integracyjne, ich liczebność?

Klasy wyrównawcze organizuje się w celu intensywnej pomocy edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego przez uczniów, którzy mają rozległe trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności.
2. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
3. Zajęcia w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
4. Nauczanie w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych prowadzone jest według obowiązujących w danych typach szkół programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb uczniów.
5. Liczba uczniów w klasie wyrównawczej i klasie terapeutycznej wynosi od 10 do 15.
6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, liczba uczniów w klasie wyrównawczej lub klasie terapeutycznej może być niższa od określonej w ust. 5.
63. Kto może zostać kierownikiem wycieczek lub imprez szkolnych?
Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516), dyrektor szkoły uprawniony jest do wyznaczenia pracowników pedagogicznych, o odpowiednich kwalifikacjach, na kierowników wycieczek lub imprez szkolnych.
W wyborze tym dyrektor kieruje się kwalifikacjami, jakie osoba ta posiada, a mianowicie czy są one odpowiednie do realizacji danej formy turystyki. Nie ma natomiast wymogu ukończenia przez pracowników pedagogicznych szkoły, przed wyznaczeniem ich na kierowników wycieczek lub imprez, kursu kierowników wycieczek szkolnych.
Jednakże w przypadku realizacji przez szkołę form turystyki kwalifikowanej i obozu wędrownego, w stosunku do pracowników pedagogicznych szkoły, szczególne wymagania zostały określone w ust. 3 i 4 § 11 rozporządzenia.

64. Porażka - nauka na błędach:
- nie udało Ci się coś , co sobie założyłaś;
- przeanalizowałaś sytuację (sama, z opiekunem stażu, w zespole przedmiotowym, wychowawczym, na podstawie książki...)
- wyciągnęłaś wnioski
- w przyszłym roku zmodyfikujesz działania w następujący sposób:...
- spodziewasz się następujących efektów:...
- albo - już zdążyłaś podjąć odpowiednie działania i z porażki masz sukces...

65. Wymień różnicę między podstawą programową a programem nauczania oraz między planem pracy a programem?
Podstawa programowa to minimum programowe, które jesteś zobowiązana znać, natomiast program nauczania jest
utworzony ma podstawie programowej.

Co do celów operacyjnych - !!!!!!!!!!!!
System szkół: szkoła podstawowa ( 6-letnia), gimnazjum (3-letnie) na podbudowie szkoły podstawowej, następnie liceum profilowane (3-letnie) i szkoła zawodowa (2,3 letnia), które mogą się kończyć na szkole policealnej do 2 lat i liceum uzupełniającym 2 letnim. Dziwi mnie, że w tej nowej strukturze nie ma technikum.

66.Jakie są obowiązki dyrektora szkoły?
Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych.

§ 11.Pracodawca zobowiązany jest w szczególności:
1) organizować pracę w sposób zapewniający pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
2) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
3) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) terminowo i planowo wypłacać wynagrodzenie,
5) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
6) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
7) stosować sprawiedliwe i obiektywne kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
8) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
9) kierować pracowników na wstępne, okresowe i profilaktyczne badania lekarskie i pokrywać koszty tych badań.

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-08, 19:56

67.Jakie są kryteria dobrej oceny?
Przegląd wyżej wymienionych właściwości różnych form kontrolowania pozwala nauczycielowi wybrać te o największych walorach w danej sytuacji. Każdy ze sposobów może być modyfikowany, doskonalony i unowocześniany. Każdy sposób powinien charakteryzować się rzetelnością, trafnością, obiektywnością i praktycznością.
Rzetelność oznacza miarę powtarzalności oceny, niezależnie od egzaminatora, wskazuje stopień zgodności różnych egzaminatorów w ocenia odpowiedzi na konkretne pytanie.
Trafność jest miarą osiągnięcia tego, co planowaliśmy, jest więc wielkością określającą zgodność pytania z naszymi celami.
Obiektywność – oznacza jednoznaczność kontrolowanej cechy lub umiejętności.
Praktyczność – to prostota w zastosowaniu.
Wyżej wymienione wymagania najbardziej spełniają testy.
“Testy osiągnięć szkolnych są zbiorami zadań gotowych do zastosowania w toku jednego zajęcia dydaktycznego (jednej lekcji), reprezentującymi wybrany zakres treści nauczania. Jest narzędziem pomiaru dydaktycznego zbudowanym w celu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. Składają się z kilku co najmniej starannie dobranych zadań.
68.dziecko bite w rodzinie – podstawy prawne.
podstawą prawną przeciwdziałania przemocy w rodznie jest Kodeks Karny (art.207 k.k.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zapisy tej ustawy umożliwiają podjęcie interwencji w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie przez osoby nadużywające alkoholu.
69.Jakie przepisy regulują kompetencje rady pedagogicznej? Ustawa o systemie oswiaty art 41. 70. Czym charakteryzują się aktywizujące metody nauczania? Omów jedną z nich.
Metody nauczania zwiększające czynny udział uczących się w zajęciach dydaktycznych i ograniczające rolę nauczyciela do pomagania uczącym się w realizacji celów kształcenia i kontroli postępów . Zalety metod aktywnych.
a) umożliwiają uczniom dopuszczenie do głosu w czasie lekcji
b) rozwijają myślenie
c) duża trwałość wiedzy zdobytej w sposób aktywny 50-75%

> Projekt to metoda nauczania d) integruje grupę w czasie wspólnej pracy, zabawy
e) rozwija dzieci intelektualnie i emocjonalnie metod aktywizujących zwracają z kolei uwagę na samodzielne dochodzenie uczniów do wiedzy, co powoduje, że staje się ona bardziej trwała, a
także zaangażowanie w tok lekcji wszystkich uczniów, pogłębienie ich umiejętności pracy w grupie, wyrażanie własnych sądów, argumentowanie,
Metoda projektu, której istotą jest samodzielna praca uczniów, w trakcie której mają oni możliwość stosowania swych podstawowych umiejętności. Uczniowie samodzielnie realizują zaplanowane przez nauczyciela zadanie powiązane z programem nauczania. Metoda ta ma szczególne znaczenie w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, stając się elementem przygotowania uczniów do kariery zawodowej. Polega ona na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach. Przystępując do realizacji zadania uczniowie otrzymują jego opis ( instrukcję) zawierający cele, sposoby pracy, kryteria oceniania. Nauczyciel określa więc jedynie "ramy" projektu. Rezultaty projektu mogą przybrać formę różnego rodzaju opracowań: esejów, rysunków, albumów, gier, inscenizacji, modeli. Gotowe opracowania prezentowane są na forum klasy, szkoły, rodziców. Projekt może być przedsięwzięciem indywidualnym lub grupowym. W przypadku projektu indywidualnego u uczniów rozwija się poczucie indywidualnej odpowiedzialności za wyniki pracy, natomiast projekt grupowy uczy umiejętności współdziałania, wyrażania własnych opinii i słuchania innych oraz poszukiwania kompromisu. Metoda projektów daje szansę rozbudzania zainteresowań uczniów danym zagadnieniem, pozwala rozwijać umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji ,krytycznego analizowana faktów i oceny ich wiarygodności. Projekt jest koordynowany przez nauczyciela, a kryteria jego oceniania ustalane wspólnie z uczniami i w trakcie jego realizacji nie mogą ulec zmianie.
Etapy pracy nad projektem:
>zainicjowanie i wybór projektu,
> opis projektu i spisanie kontraktu,
> realizacja projektu,
> prezentacja projektu,
> ocena projektu.
Podkreślały, że nadrzednym dokument
em jest zawsze konstytucja
No nad ustawa o oświacie jest konstytucja
Konstytucaja, Ustawy, Rozporządzenia, Akty prawne

71. Czy nauczyciel kontraktowy może uczyć według własnego programu?
> Nie
72. Czy lepiej czujesz się jako wychowawca, czy jako nauczyciel przedmiotu?
> Będąc nauczycielem przedmiotu matematyka jestem w pewnym sensie wychowawcą.
73. Na jakiej podstawie prawnej wystawiasz oceny końcowo roczne?
> klasyfikowanie i ocenianie i promowanie uczniów Dz. U.155poz.1289/2002, Dz. U. 214/1807> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU1) Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży>
§ 2. 1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
>> 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
>> § 3. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.>
> 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
>> 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
>> 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
>> 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
>> 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
>> 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
>> 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
>> 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
>> 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
>> 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
>> 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
>> 5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3;>
> 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
>> 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.>
> 4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
>> § 4. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
>> 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
>> 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
>> 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
>> 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
>> § 5. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
>> 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
>> 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
>> § 6. 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
>> 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,
> o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3.
>> 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie
Tego orzeczenia.
>> § 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.>
> § 8. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
>> 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".>
> § 9. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
>> 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.>
> 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
>> § 10. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 8.
>> 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego
opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust. 5.>
> 3. Klasyfikację śródroczna uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8.
>> 4. Klasyfikacja roczna w klasach l-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie
z § 12 ust. 3 i § 13 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5.
> 5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach l-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust. 5.>
> 6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w §12 ust. 2 i § 13 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
>> 7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust. 5.
9. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
>> § 11. 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca
klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5.>
> 2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 4. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
> § 12. 1. Oceny bieżące i Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.>
> 2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
>> 1) stopień celujący - 6,
>> 2) stopień bardzo dobry - 5,
>> 3) stopień dobry - 4,
>> 4) stopień dostateczny - 3,
>> 5) stopień dopuszczający - 2,
>> 6) stopień niedostateczny- 1,
>> z zastrzeżeniem ust. 4.
> 4. Oceny bieżące oraz Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
>> 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
> § 13. 1. Śródroczną i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
>> 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
>> 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
>> 3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
>> 4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
>> 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
>> 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
>> 7) okazywanie szacunku innym osobom.
>> 2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
> 3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
> 1) wzorowe,
> 2) bardzo dobre,
> 3) dobre,
> 4) poprawne,
> 5) nieodpowiednie,
> 6) naganne,
> z zastrzeżeniem ust. 5.
>> 4. W klasach l-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
> 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
> 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
> 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-08, 19:56

74. Jakie przepisy określają obowiązki nauczyciela?
>> - kodeks pracy
> - karta nauczyciela
> - ustawa o systemie oświaty
obowiązki:
> - sumienne i staranne wykonywanie pracy
> - wykonywanie poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą
> - przestrzeganie ustalonego czasu pracy, w tym punktualnie rozpoczynanie i kończenie pracy
> - przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
> - dbanie o dobro szkoły i jej mienia
> - przestrzeganie tajemnicy służbowej, a w przypadku nauczyciela także tajemnicy posiedzeń rad pedagogicznych
75. Kryteria diagnozowania potrzeb RP w ramach WDN.
> Kryteria:
>> - specyfika szkoły Gim sp
>> - zmiany w ustawodawstwie (np. my mieliśmy szkolenia na temat zmian w awansie zawodowym >>
-potrzeby (zagrożenia, np. narkomanią - też mieliśmy takie szkolenie)
75. Jakie znasz sposoby dokonywania analizy wyników testów pomiaru osiągnięć?
> jedyne co mi do głowy przychodzi to porównawcze.. tzn z innym klasami bądź szkołami.. albo porównanie w obrębie danego pytania (zagadnienia) wśród uczniów jednej klasy np. czyli z czym mają uczniowie największy problem, ale to moja opinia.. nie znalazłam nic na ten temat..
>> Pomiar różnicujący ma za zadanie porównanie wyniku ucznia (klasy,szkoły) w odniesieniu do wyników innych uczniów (klas, szkół). Typowym przykładem takiego pomiaru są konkursy i egzaminy. Narzędziami są testy zaplanowane do wykrywania różnic w osiągnięciach uczniów.
>> Zadaniem pomiaru sprawdzającego jest stwierdzenie czy i w jakim stopniu osiągnięcia uczniów odpowiadają wymaganiom określonym przez nauczyciela w oparciu o program nauczania (w ocenianiu zewnętrznym wymagania określa Państwo poprzez Podstawę Programową i Standardy Wymagań).
>> Pomiar sprawdzający wielostopniowy to pomiar sprawdzający, w którym skala zbudowana jest w oparciu o więcej niż jeden poziomów wymagań programowych.
> Narzędziami pomiaru są sprawdziany (testy) w których każdemu poziomowi wymagań przyporządkowana jest grupa zadań.
>> W praktyce oba rodzaje pomiaru (różnicujący i sprawdzający) często występują jednocześnie. Na przykład egzamin gimnazjalny ma dać odpowiedź pytanie w jakim stopniu osiągnięcia uczniów odpowiadają standardom, ale również zróżnicować uczniów ze względu na dalsze ścieżki kształcenia. W
ocenianiu nauczycielskim dominować powinien charakter sprawdzający pomiaru -głównym pytaniem jest: Co, z tego co zaplanowałem, opanowali moi uczniowie?
76. Wymień prawa i obowiązki nauczyciela.
> Rozdział 2
> Obowiązki nauczycieli
> Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
> - kodeks pracy
> - karta nauczyciela
> - ustawa o systemie oświaty
> obowiązki:
> - sumienne i staranne wykonywanie pracy
> - wykonywanie poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą
> - przestrzeganie ustalonego czasu pracy, w tym punktualnie rozpoczynanie i kończenie pracy
> - przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
> - dbanie o dobro szkoły i jej mienia
> - przestrzeganie tajemnicy służbowej, a w przypadku nauczyciela także tajemnicy posiedzeń rad pedagogicznych
> - przestrzeganie zasad współżycia społecznego
> - przestrzeganie postanowień regulaminu pracy
> - podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy -
> rozliczenie się ze zobowiązań wobec szkoły przed ustaniem stosunku pracy
prawa:
> - nagrody i wyróżnienia
> - uprawnienia o charakterze socjalnym
> - uprawnienia z zakresu ochrony zdrowia
> - uprawnienia emerytalne i rentowe
> - ulgi komunikacyjne
> prawo do awansu zawodowego
77. Jakie są funkcje rady pedagogicznej?
> - zatwierdza plan pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
> zatwierdza wyniki i klasyfikacji i promocji uczniów
> - podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
> - ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli
> - podejmuje uchwały w sprawię skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły
> - opiniodawcze: opiniuje organizację pracy w szkole, rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
> - projekt planu finansowego szkoły
> - wniosek dyrektora o odznaczeniu i nagrody dla nauczycieli
> - propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych zadań w ramach wynagrodzenia
> - ponadto: przygotowuje projekt statutu szkoły
> - może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub innej osoby pełniącej kierownicze stanowisko
78. Jakie są cele ewaluacji?
> Celem ewaluacji jest systematyczne zbieranie informacji na temat wartości, jaką przypisują zajęciom ich realizatorzy oraz adresaci. Informacje te mają ułatwić podejmowanie decyzji w sprawie ewentualnych korekt treści zajęć (oraz całości programu, jak również metod i form ich realizacji).
> - stałe ulepszanie skuteczności i efektywności
> a) planowanie rozwoju szkoły, planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela - ewaluatorzy zbierają informacje od podmiotów zainteresowanych rozwojem szkoły, czyli od uczniów, grona nauczycielskiego, rodziców, władz szkolnych w celu uwzględnienia ich opinii w podejmowaniu
Odpowiednich decyzji oraz podniesienia efektywności przeprowadzanych przedsięwzięć.
> b) sprawozdanie z działalności danej szkoły, danego nauczyciela – ewaluacja analizuje i ocenia jakość osiągniętych wyników. Dzięki ewaluacji można uświadomić sobie i innym osiągnięte rezultaty, sukcesy i porażki.
> c) rozpoznanie, potwierdzenie oraz zbadanie potrzeb i problemów związanych z jakością pracy danej szkoły, danego nauczyciela. Dzięki ewaluacji można zdać sobie sprawę z istniejących deficytów i poprzez odpowiednie decyzje doprowadzić do ich likwidacji.
> Wyróżniamy dwa rodzaje ewaluacji:
>> 1 Ewaluacja wyników - sprawdzenie czy osiągnięto założone cele? Czy nasze działania zakończyły się sukcesem czy niepowodzeniem?
> 2 Ewaluacja procesu - sprawdzenie: Co naprawdę zdarzyło się w czasie realizacji programu i dlaczego? Czy i jak realizowane były ustalone zadania
79. Wymień akty prawne regulujące pracę w oświacie.
> - Ustawa o systemie oświaty
> - Karta nauczyciela
80. Co może zrobić uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku?
> § 19. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na
Egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
>2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
>3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
>4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu ferii zimowych.
> 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
> 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
> 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
> 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
>> 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
>7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:>
> 1) skład komisji;
>> 2) termin egzaminu poprawkowego;
>> 3) pytania egzaminacyjne;
>> 4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
>> Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
> 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w Dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.
> 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust. 10.
>10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-08, 19:57

81. W jaki sposób oceniasz uczniów? (pytanie dotyczy wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania).
> Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania:
1motywowanie ucznia do rozwoju intelektualnego oraz systematycznej pracy
2poinformowanie ucznia o kryteriach oceniania z biologii i przyrody
3poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
4prawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia
5motywowanie nauczyciela do stosowania skutecznych metod nauczania
> 1.System oceniania został opracowany z uwzględnieniem:
> -Podstawy Programowej
> -Standardów wymagań
> -Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

> Przedmiotowy system oceniania z przyrody:!!!!!
82. Jakie są różnice w wymaganiach na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego?
> A). Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:>
> 1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
> 2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
> 3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o> których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
>> B). Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
>> 1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1> ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
>> 2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
> 3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
>> 4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
>> 5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
>> § 8.>
> 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
> 1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
>> 2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
>> 3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
>> 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
>> 1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie
pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
>> 2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;>
> 3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;>
> 4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
>
> a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
>> b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego,
podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także
> konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
>> c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,>
> d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych -uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
> e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
>> f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
> 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony..
83. W jaki sposób angażujesz uczniów do pracy na rzecz szkoły?
> - poprzez udział uczniów w różnych uroczystościach szkolnych,
> - organizowanie konkursów przedmiotowych i nie tylko,
> - sprawując opiekę nad Samorządem Uczniowskim wspólnie z uczniami dbamy o wystrój gazetki szkolnej
84. Jaki dokument reguluje procedury awansu zawodowego nauczycieli?
>> Karta nauczycieli Rozdział 3aAwans zawodowy nauczycieli, Rozporządzenie z dnia 1 marca 2013 o awansie zawodowym nauczycieli.
85. Twoje zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego.
- realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego w ramach godz. z wychowawcą
- kierownie uczniów z problemami w nauce do pedagoda lub poradni pedagogiczno - psychologicznych
- kierownie uczniów z problemami rodzinnymi do pedagoda lub poradni pedagogiczno - psychologicznych>
- udzielanie pomocy uczniom z problemami finansowymi (zgłaszanie do przydzielajacej stypendia socjalne lub kierowanie tam uczniów i informowanie o możliwościach ubiegania się o stypendia)
- dydktyzacja rodziców na zebraniach szkolnych
86. Omów procedurę, jaka może wystąpić w przypadku braku akceptacji komisji egzaminacyjnej.
Nauczyciel który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z
tym że:
1. nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie odpowiednio do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.
2. nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nie uzyskania akceptacji przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy
87. Twoje działania na rzecz szkoły wynikające z planu pracy szkoły.
- Opieka nad Samorządem Uczniowskim,
- organizator konkurów szkolnych
88. Twoja praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.
> - prowadzenie koła przyrodniczego, w ramach którego przygotowywaliśmy się do konkursów
89. W jaki sposób zachęcasz i wdrażasz uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera?
- wyszukiwanie potrzebnych informacji w zasobach sieci Internet,
> - zadawanie prac domowych z przyrody na określony temat
90. Wymień organy szkoły i powiedz, które z nich są organami społecznymi?
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Do kompetencji stanowiących należy :
- zatwierdzenie planów pracy szkoły,
- podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
- organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- projekt planu finansowego szkoły,
- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
- propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian.
Rada Szkoły
Rada Rodziców
reprezentacja rodziców uczniów.
Może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Samorząd Uczniowski
reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
1) oceniania, klasyfikowania i promowania,
2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
a) trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1dziennie,
b) dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,
2. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:>
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i> stawianymi wymaganiami,
- prawo do organizacji życia szkolnego,
- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
- prawo do uzasadniania ocen przez nauczycieli.
3. Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-08, 19:57

91. Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela?
> Art. 6a.
>> 1. 14) Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z
Inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
> 1) nauczyciela;
> 2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
> 3) organu prowadzącego szkołę;
> 4) rady szkoły;
> 5) rady rodziców.
>> 2. 14) Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.
3. (uchylony). 15)
4. 16) Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
1) ocena wyróżniająca;
2) ocena dobra;
3) ocena negatywna.
5. 16) Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.
>> 6. 16) Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, dokonuje:
>> 1) 17) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego;
> 2) organ prowadzący szkołę, jeżeli równocześnie sprawuje nadzór pedagogicznynad szkołą.
>> 7. 18) Organy, o których mowa w ust. 6, dokonują oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
>> 8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.
> 9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:
>> 1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;>
> 2) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły -prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.
>> 10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.
92. Czym są i jaki jest sens stosowania celów operacyjnych?
Uświadamianie uczniom celów operacyjnych wpływa bezpośrednio na ich motywację.. jeśli mówimy uczniowi, że np. dzisiaj nauczy się pisać rozprawkę i uczeń widzi cel tego i efekty, sprawia to że chętniej bierze udział w zajęciach; uczeń musi wiedzieć po co cos robi.. jeśli nie wie, może wydawać mu się to bez sensu i zdemotywować go..
Cele operacyjne są to jasno wyrażone, zamierzone osiągnięcia uczniów. Składają się one z trzech części (składniki konstytutywne):
1a. Zachowanie (czynność) ucznia
1b. Treść czynności
• opis zachowania końcowego ucznia wyrażony czasownikiem operacyjnym;
• przedmiot – temat – materiał, którego działanie dotyczy
2. Warunki
• okoliczności, w jakich działanie ucznia ma mieć miejsce (dane, środki, ograniczenia)
3. Kryterium (ilościowe lub jakościowe)

93. Jakie znaczenie ma doskonalenie nauczyciela, jakie znasz formy doskonalenia zawodowego?
1. Krótkie szkolenia wspomagające i podnoszące jakość pracy nauczycieli,
2. Kursy doskonalące i kwalifikacyjne prowadzone w ramach kształcenia ustawicznego nauczycieli,
3. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, wynikające z planów rozwoju zawodowego nauczycieli szkół,
4. Doradztwo zawodowe organizowane przez nauczycieli doradców przedmiotowo-metodycznych, dla nauczycieli określonych specjalności na danym terenie, w celu podnoszenia jakości pracy nauczycieli,
5. Konferencje, seminaria i inne spotkania organizowane przez nauczycieli doradców, nauczycieli konsultantów lub innych ekspertów w systemie oświaty w celu podnoszenia jakości pracy nauczycieli i szkół.
94. Jak nazywa się organ prowadzący Twoją szkołę? Urząd miasta Bydgoszcz – Wydział Edukacji
95. W jaki sposób, oprócz opracowywania testów, sprawdzianów, gromadzenia informacji (np. Internet, encyklopedia multimedialna) wykorzystujesz technologię komputerową w swojej pracy?
- wykorzystuję prezentacje multimedialne do wprowadzenia nowych pojęć bądź powtórzenia i utrwalenia wiadomości wcześniej poznanych,
-wykorzystuję gotowe programy z testami opublikowane na stronie , które są okazją do sprawdzenia wiadomości uczniów z danego zakresu,
programy też podliczają zdobyte punkty dzięki czemu uczeń może od razu zobaczyć wyniki swojej pracy,
adres mailowy jest nie odłącznym elementem mojej pracy, to właśnie w ten sposób zgłaszam uczestników do konkursów oraz otrzymuje informacje zwrotne, koresponduję z innymi nauczycielami, zgłaszam swoje uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
96. Jak należy rozumieć pojęcie " uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem"? Rozumie to co przeczytał – umie o tym opowiedzieć oraz wyciągnąć wnioski czy opowiedzieć o tym innymi słowami.
97. W jaki sposób wykorzystujesz wiedzę zdobytą podczas analizowania dokumentów dotyczących systemu oświaty?
dotycząca awansu np. w gromadzeniu dokumentacji, itp itd.>
dotycząca zmian w systemie oceniania.. zmiana twojego systemu oceniania..(w tym roku była zmiana WSO)
dotycząca zmian w systemie nauczania.. inne programy nauczania, dostosowane do nowego systemu szkolnictwa, tj. egzamin po szkole podst., egz. gimnazjalny czy maturalny
przekazujesz ta wiedze rodzicom i uczniom (egzaminy!) i dostosowujesz
swój program nauczania i rozkłady materiału
98. W jaki sposób kształtujesz u uczniów takie umiejętności, jak asertywność i empatia?
> Asertywność to szacunek dla samego siebie, który pozwala na formułowanie naszych oczekiwań wobec innych ludzi. Jest to też szanowanie prawa innych do wyrażania swoich potrzeb.
>> zachęcanie i pomoc w staraniach lepszego poznania innych
> rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
> zachęcanie do współpracy
> rozwijanie empatii (współodczuwania)
> wskazywanie błędów mogących pojawić się w spostrzeganiu innych np. tzw. pierwsze wrażenie, zbytnie uogólnianie, rzutowanie swoich negatywnych emocji na drugą osobę
99. Wyjaśnij, na czym polega różnica pomiędzy konspektem a scenariuszem?
> scenariusz ma formę opisową i opisuje zakładane zachowania się uczniów ich reakcje i odpowiedzi, jest bardziej szczegółowy od konspektu.
100. W jaki sposób monitorujesz osiągnięcia edukacyjne uczniów?
- odpowiedzi ustne,
- prace klasowe 45 minutowe,
- krótkie 15 min sprawdziany,
- prace domowe,
aktywność na lekcjach,
udział w konkursach,
testy
referaty
101. Jakie działania z zakresu doskonalenia własnego warsztatu pracy uważasz za najbardziej istotne i dlaczego?
> - wykorzystywanie technologii komputerowej w opracowywaniu testów sprawdzianów, materiałów dydaktycznych, kart pracy, i kurs wychowawczy dzieki ktoremu potrafie lepiej zorganizowac godz. z wychowawca
102. Jakie metody i formy pracy stosujesz w trakcie prowadzenia zajęć.
Podaj
> rezultaty
> Eksperyment
> Metoda, która polega na poznawaniu zjawisk, poprzez praktyczne działanie.
Mapa skojarzeń.
> Metoda służy wizualnemu opracowaniu pojęcia, problemu, zjawiska, sytuacji, zdarzenia, z wykorzystaniem rysunków, symboli, zwrotów, haseł. Za jej pomocą można definiować pojęcia.
> Rozmowa nauczająca (pogadanka).
> Metoda polegająca na dialogu nauczyciela z klasą. Dialog polega na zadawaniu pytań i otrzymywaniu na nie odpowiedzi. Warunkiem wstępnym zastosowania tej metody są określone wiadomości posiadane przez uczniów. Pytania powinny skłonić uczniów do analizy i syntezy wiadomości oraz do wyciągania
wniosków. Oczywistą rzeczą jest to, że tylko pierwsze pytanie nauczyciel stawia tak, jak sobie założył, natomiast pozostałe pytania będą wynikać z odpowiedzi uczniów. Trzeba podkreślić, że nie należy traktować jednego ucznia, jako poziomu wiadomości całej klasy. Cele, które osiąga się stosując tę
metodę:
> - wprowadzenie nowych wiadomości,
> - utrwalenie znanego już uczniom materiału,
> - doskonalenie wiadomości posiadanych przez uczniów.
>> Praca w grupach, praca indywidualna,
> rezultaty:
>> - większe zaangażowanie uczniów na lekcji,
103. W jaki sposób aktywizujesz uczniów w procesie dydaktycznym?
metody aktywizujące - u mnie akurat:
- burza mózgów
- debaty
- dyskusje
- projekty
- konkursy klasowe
104. Od kogo i w jaki sposób otrzymujesz informacje zwrotne dotyczące własnych działań?
- od uczniów poprzez przeprowadzone ankiety,
- od pani Dyrektor poprzez rozmowy pohospitacyjne,
- od opiekuna stażu poprzez rozmowy poobserwacyjne,
- poprzez wyniki edukacyjne uczniów
105. W jaki sposób wpłynąłeś na własny na rozwój zawodowy?
> Ukończyłam wiele form doskonalenia zawodowego. Ukończyłam studia uzupełniające magisterskie, gdzie poszerzyła swoją wiedzę z zakresu nauczania matematyki, rozpoczęłam studia podyplomowe z informatyki mając na celu podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-08, 19:58

106. Jakie korzyści odnosi uczeń z Twojej aktywności w zakresie realizacji zadań ogólnoszkolnych?
bierze udział w konkursach i zajmuje wysokie lokaty (przygotowuję ich,do> tych konkursów, a nawet niektóre organizuję dając im szansę na zabranie w nich udziału)
- ponieważ jestem egzaminatorem, jest dobrze przygotowany do egzaminu gdyż wykorzystuję swoją wiedzę do opracowywania zajęć itp.
- ma możliwość skorzystania z pomocy stypendialnej (styp. społeczne) ponieważ kieruję go do odpowiednich osób w szkole, które się tym zajmują
- uczy się samodzielności i radzenia w trudnych sytuacjach (to poprzez aspekt wychowawczy, np. godz. z wychowawcą)
- rozwija swoje umiejętności i poszerza wiedzę (to juz z samej nauki)
107. Jaki jest Twój wkład w realizację programu wychowawczego szkoły?
> Wkład w realizację programu wychow.
>> 1) realizacja programu w zakresie godz. z wych.
>> 2) organizacja uroczystości szkolnych
>> 3) wychowanie młodzieży zgodnie z założeniami programu
>> - kultura języka ojczystego - dbanie o język ojczysty swoich wychowanków podczas zajęć i na przerwach
>> - wychowanie patriotyczne i obywatelskie poprzez kształtowanie postaw patriotycznych - organizowanie i udział w obchodach świąt lokalnych i narodowych
>> - wychowanie etyczno-moralne - zwracanie uwagi na kulturę osobistą, życzliwość czy też zwracanie uwagi na problem przemocy fizycznej i psychicznej
>> - kształtowanie szacunku do nauki i pracy - wdrażanie do sumiennego wywiązywania się z obowiązków ucznia i powierzonych mu zadań, dyscyplina na lekcjach, poznawanie pracy w wybranych zawodach)
> - edukacja czytelnicza i medialna - promowanie filmów i książek o wysokich walorach artystycznych, intelektualnych czy moralnych; promowanie umiejętności porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz > efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
>> - edukacja prozdrowotna - poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz rozbudzanie świadomości aktywnego trybu życia jako prawidłowego rozwoju fizycznego
>> - przeciwdziałanie zagrożeniom i patologii - tj. paleniu papierosów, piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków, kradzieżom i wymuszeniom itp.>
108. Jakie widzisz sposoby motywowania uczniów do aktywności społecznej?
> Odzwierciedlenie w zachowaniu (w aktywności)
>> Poprzez pogadanki o potrzebach innych i możliwości spełniania tych potrzeb przez uczniów (mam na myśli współpracę z domami dziecka czy domami starców itp.)
>> Nagradzanie za przygotowanie czegoś, organizację czegoś (jeśli poszczególne osoby to pochwała na forum klasy, może dyplom za wyjątkowy wkład w organizację czegoś wręczony na koniec roku na forum całej szkoły, a jeśli cała klasa to pochwała, może wycieczka szkolna za zgodą dyrekcji oczywiście), albo dzień bez pytania (pod warunkiem że uda ci się uprosić wszystkich nauczycieli :)
109. Jakie znasz metody stymulowania wyobraźni i myślenia twórczego?
Oprócz nauczania problemowego również gry dydaktyczne stwarzają możliwości stymulowania twórczego myślenia. Zalicza się do nich metody symulacyjną, sytuacyjną i inscenizacyjną, przy czym niektórzy autorzy uzupełniają ów podział o grę zwaną burzą mózgów. Jej celem jest zachęcanie uczniów do wysuwania śmiałych pomysłów, do formułowania hipotez wedle zasady „pierwsza myśl najlepsza", słowem - do rozwiązania problemu opartego na intuicji i wyobraźni. Stosunkowo rzadko w szkole znajduje zastosowanie synektyka. Ta technika stymulowania twórczości opiera się na założeniach asocjacyjnych. W synek tyce wyróżnia się następujące operacyjne mechanizmy stymulowania twórczości: analogię bezpośrednią, analogię personalną, analogię symboliczną i
Analogię fantastyczną. Możliwości stymulowania twórczego myślenia stwarza również metoda
projektów. Metody rozwijające twórcze myślenie to metody czynne na przykład:
> . samodzielnych doświadczeń,
> . ekspresja ruchowa,
> . ekspresja plastyczna,
> . rozwiązywanie zagadek,
> . abstrahowanie.
> o lista atrybutów
> o podobieństwa
> o tysiąc definicji
> . rozumowanie dedukcyjne,
> . dokonywanie skojarzeń,
> . zabawy badawcze,
> . burza mózgów.
110. Wskaż instytucje, z którymi współpracujesz w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i podaj przykłady współpracy.
> - Poradnia psychologiczno - pedagogiczna,
> - Gminny Ośrodek pomocy społecznej
111. Jakie narzędzia badawcze można wykorzystać do zdiagnozowania problemu wychowawczego?
> - ankieta,
> - rozmowa,
> - obserwacja
112. Ile postawiłeś szóstek na koniec roku, a ile jedynek? Co o tym myślisz?
Myślę że szóstkę powinni otrzymywać rzeczywiście tylko uczniowie o wyjątkowym zaangażowaniu w naukę nie tylko podczas zajęć ale także realizując przede wszystkim coś ponad program. Jedynki stawiam uczniom, którzy nie sprostali wymaganiom i nie zrobili nic by poprawić swoje oceny a tym samym zdobyć wiedzę, którym nie zależy i często "budzą się" na tydzień przed klasyfikacją nie robiąc nic przez cały semestr.
113. W jaki sposób koordynujesz współpracę rodziców z pedagogiem szkolnym?
Jeśli jest taka potrzeba umawiam rodziców z pedagogiem na konkretną godzinę, daję im numer tel., czasem sama idę z nimi do pedagoga jeśli akurat są w szkole żeby ze mną porozmawiać. Z rodzicami kontaktuję się poprzez zeszyty wychowawcze, telefon i osobiście w szkole po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
114. Jakie są prawa i obowiązki dyrektora?
Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych.
115. Jak radzisz sobie z uczniami notorycznie utrudniającymi prowadzenie zajęć?
- najbardziej popularnym sposobem rozwiązywania trudnych sytuacji jest kara.
- szczera rozmowa,
-wpis w zeszyt uwag,
- rozmowa z rodzicami
Daję im dodatkowe zadanie domowe (np. za każdą moją uwagę w ich kierunku 5 zdań ), przesadzam do osobnej ławki, a jeśli to są uczniowie nadpobudliwi to zajmuję ich dodatkowymi zajęciami, takimi jak zmazanie tablicy, pisanie czegoś na tablicy, zamykanie/otwieranie okien itp. Jeśli chodzi o ogół
Pracy zazwyczaj "wyciągają karteczki" mała kartkóweczka ;)
116. Jak motywujesz uczniów do udziału w konkursach?
- nie wymagam, ale staram się zainteresować tych uczniów dodatkową literaturą,
- podsuwam ciekawe artykuły, mobilizuję do korzystania z publikacji popularnonaukowych i naukowych.
- Często na lekcjach podaję dodatkowe informacje i ciekawostki, których nie ma w podręczniku, ale nie traktuje tej wiedzy jako obowiązkowej
- stosowanie metod aktywizujących (wykorzystanie odpowiednich pomocy, praca w grupach, krótkie ćwiczenia indywidualne, metody poszukujące, włączenia uczniów w przygotowanie lekcji, stosowanie wielu metod nauczania na jednej godzinie lekcyjnej);
- Na każdej lekcji stosowałam pochwały i ocenę za zaangażowanie w zajęciach.
117. Jakimi kryteriami się kierujesz wybierając podręczniki?
> Moje kryteria oceny podręczników z pytaniami pomocniczymi
> Ułożenie bloków pojęciowych
> Czy dobór treści jest zgodny z etapami rozwoju możliwości poznawczych dziecka?
> Czy ułożenie bloków jest takie, aby każde pojęcie było ugruntowane zanim stanie się podstawą do wprowadzenia innych pojęć?
> Czy każdy blok tematyczny zaczyna się od przypomnienia przydatnej wiedzy/umiejętności?
> Czy każdy powrót do pojęcia wzbogaca je o nowe treści?
> Czy dobór treści jest sprzeczny z etapami rozwoju aparatu poznawczego dziecka?
> Czy natychmiast po wprowadzeniu pojęcia staje się ono podstawą do definiowania następnych pojęć?
> Czy brak wielokrotnych powrotów do tych samych pojęć?
> Czy bloki tematyczne rozpoczynają się bezpośrednio od wprowadzenia nowych pojęć?
Język przekazu
> Czy nowe pojęcia wprowadzane są opisem słownym (język opisowy)?
> Czy język operuje słownictwem zrozumiałym dla uczniów, związanym z językiem mówionym?
> Czy są bezpośrednie zwroty do uczniów?
> Czy są akcenty humorystyczne?
> Czy język jest formalny, encyklopedyczny, oderwany od języka potocznego?
> Czy używane są pojęcia wykraczające poza możliwości percepcyjne ucznia?
> Czy styl jest bezosobowy?
> Tok rozumowania
> Czy wyodrębniony jest punkt wyjścia rozważań, założenia?
> Czy cel rozważań w danym rozdziale jest zrozumiały dla ucznia?
> Czy efekt rozumowania, wnioski, są zaakcentowane? (słownie, nie graficznie)
> Czy nowe treści są zaakcentowane w toku rozumowania? (nie graficznie)
> Czy cel rozważań jest niejasny?
> Czy brakuje treściowego wyeksponowania punktu wyjścia? (nie graficznie)
> Czy wnioski i nowe treści giną w potoku słów?
> Czy jest dużo dygresji?
> Szata graficzna
> Czy punkt wyjścia do rozważań i wnioski/nowe treści są uwypuklone graficznie?
> Czy rysunki niematematyczne i kolory użyte są celowo (do skupienia uwagi ucznia na najważniejszych treściach lub do rozdzielenia fragmentów tekstu)?
> Czy rysunki matematyczne są przejrzyste i nie zawierają zbędnych elementów (kolorów, oznaczeń)?
> Czy strony są przejrzyste optycznie?
> Czy dużo jest rysunków niematematycznych, które nie są związane z tokiem rozumowania ani nie pełnią roli przerywników?
> Czy rysunki matematyczne mają skomplikowane oznaczenia i za dużo kolorów?
> Czy nowe informacje giną w tłoku?
> Czy strony są zatłoczone optycznie?
> Układ ćwiczeń
> Czy zachowane są proporcje między ćwiczeniem czynności konkretnych, wyobrażonych, abstrakcyjnych?
> Czy układ ćwiczeń jest zgodny z metodą czynnościową: wprost, odwrotne, na różnych materiałach, z różnymi ciągami operacji, słowny opis czynności, konfliktowe, z różnymi formami zapisu?
> Czy poszczególne rodzaje zadań powtarzają się kilkukrotnie, co sprzyja utrwaleniu metody?
> Czy układ ćwiczeń pozostaje w sprzeczności z metodą czynnościową?
> Czy każde zadanie jest dla ucznia nowym, jednorazowym trikiem?
> Czy brak proporcji między ćwiczeniem czynności konkretnych, wyobrażonych, abstrakcyjnych?
> Stymulacja twórczego rozwoju ucznia
> Czy uczeń prowadzony jest do samodzielnego odkrywania i formułowania nowych treści?
> Czy są przykłady rozwiązań typowych zadań?
> Czy trudne problemy posiadają wskazówki naprowadzające ucznia na właściwy tok rozumowania?
> Czy w podręczniku znajdują się arkusze pracy ucznia prowadzące go krok po kroku do odkrycia rozwiązania problemu?
> Czy dużo jest zadań odnoszących się do rzeczywistości?
> Czy treść zadań jest interesująca/intrygująca?
> Czy podręcznik przypomina "książkę kucharską", wzory/algorytmy postępowania podane są bez uzasadnienia?
> Czy brak przykładowych rozwiązań typowych problemów?
> Czy brak wskazówek naprowadzających przy trudniejszych zadaniach/problemach?
> Czy zadania są nudne?
> Czy brakuje zadań wymagających stworzenia matematycznego modelu sytuacji realnej?
> Budzenie emocji
> Czy uczeń nie wykazujący specjalnych uzdolnień ani zainteresowań matematyką często odczuwa satysfakcję z pracy z podręcznikiem?
> Czy zachowane jest stopniowanie trudności w układzie zadań?
> Czy dużo jest zadań dostępnych dla uczniów bez specjalnych zainteresowań matematycznych?
> Czy układ zadań jest chaotyczny pod względem stopnia trudności?
> Czy dominują zadania trudne (nietypowe, wymagające pomysłu)?
> Czy podręcznik daje uczniom częste poczucie klęski?
118. Realizacja którego zadania ujętego w planie rozwoju zawodowego sprawiło Ci kłopoty i jak sobie poradziłaś?
> Wywiad środowiskowy i poznanie sytuacji uczniów - jest to trudne ponieważ temat niejednokrotnie dla uczniów czy rodziców jest krepujący. Udało mi się jednak zidentyfikować w klasie osoby, które mają problemy finansowe i w większości te osoby korzystają z pomocy w ramach stypendiów
socjalnych, a dwóm osobom udało mi się sfinansować udział w wycieczce szkolnej z pieniędzy, które klasa dostała na dofinansowanie do wycieczki z wpłat na komitet rodzicielski (oczywiście za zgodą ogółu rodziców z klasy). Z rozmów z uczniami (a czasem rodzicami) dowiedziałam się również o ich
relacjach z rodzicami, problemach w domu itd.
119. Na czym polegała Twoja współpraca z opiekunem stażu?
> - na wzajemnych obserwacjach prowadzonych zajęć,
> - na wymianie spostrzeżeń
> - omawianiu zagadnień dotyczących pracy nauczyciela
120. Które komputerowe programy edukacyjne poleciłbyś innym i dlaczego?
121. W jaki sposób przygotowujesz się do spotkań z rodzicami?
> Za każdym razem przygotowuję plan zebrania wg którego prowadzę zebranie. W planie zebrania ujmuję zalecenia dyrekcji dotyczące zebrania (jeśli akurat takie są, czasem dyrekcja mówi że mamy powiedzieć o tym czy o tamtym), zbieram od uczniów zeszyty korespondencji i wklejam kartki z ocenami i frekwencją (ilość godz. usprawiedliwionych i przede wszystkim nieusprawiedliwionych) - zeszyty rozdaję na zebraniu, czasem przeprowadzam dydaktyzację rodziców wiec przygotowuję dodatkowe materiały (jakieś ulotki dla rodziców - np. miałam dydaktyzację o zagrożeniu narkomanią).
Odnotowuję rodzicom z którymi chcę porozmawiać informację w zeszytach z prośbą o pozostanie po zebraniu. Przygotowuję listę obecności do podpisania., p

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-08, 19:59

122. Czemu służy mierzenie jakości pracy szkoły?
> Poprawie jakości pracy szkoły, czyli realizacji oczekiwań uczniów i rodziców, ale również środowiska lokalnego, w tym organu prowadzącego, kuratorium oświaty czy MEN.
123. W jaki sposób możesz zdiagnozować strukturę zespołu klasowego?
> - za pomocą ankiety
> - arkusze obserwacji
> - wywiad środowiskowy
124. Jakie znasz sposoby integracji grupy uczniów?
> Jednym ze sposobów jest organizowanie poczynań dydaktycznych i wychowawczych tak, aby aktywizowały uczniów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kształtowaniu postaw.
-Metody aktywizujące są metodami służącymi integrowaniu zespołu uczniów i większość z nich spełnia to zadanie, a najskuteczniej realizują je metody integrujące.
> -Metody integracyjne: odprężają, relaksują, wprowadzają w dobry nastrój i życzliwą atmosferę, zapewniają poczucie bezpieczeństwa, uczą efektywnej komunikacji, współpracy i twórczego myślenia, pomagają uporządkować problemy, dostarczają świetnej zabawy.
> Integracja grupy szkolnej
> " Wspieranie indywidualnego rozwoju każdego ucznia
> " Stymulowanie jego aktywności twórczej i aktywności poznawczej
> " Wytwarzanie motywacji do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
> " Zachęcanie do otaczania opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
> " Wzbogacenie treści nauczania przez stosowanie elementów pedagogiki zabawy
> " Uatrakcyjnienie zajęć przez zastosowanie ciekawych gier i zabaw
> " Włączanie wszystkich uczniów do aktywności i uczestnictwa w zabawach
> " Budowanie wiary we własne możliwości i zdolności
> " Uczenie umiejętności godzenia się z przegraną
> " Znalezienie i wykorzystanie ukrytych uzdolnień u każdego ucznia
> " Budzenie poczucia jedności z grupą i odpowiedzialności za nią
> " Stworzenie miłej atmosfery na zajęciach i poczucia bezpieczeństwa - poprzez imprezy okolicznościowe i wycieczki klasowe
125. Jaką, Twoim zdaniem, rolę odgrywają zajęcia pozalekcyjne?
> -rozwój zainteresowań i uzdolnień indywidualnych,
>> -szukanie swego miejsca w społeczeństwie, co wiąże się z kształtowaniem postaw moralno - społecznych.
> - dające okazję do społecznego działania,
> - rozwija samodzielność w myśleniu i działaniu
> - Kształtuje w sobie poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowanie, wytrwałość w dążeniu do celu
> - Wiadomości i nawyki wniesione przez ucznia z autentycznego zainteresowania trwają bardzo długo.
> - Materiał dydaktyczny programowy nie tylko jest utrwalany, ale także poszerzany przez samego ucznia z wewnętrznego przekonania, że coś się pragnie robić lepiej, efektywniej.
> - Uczeń występuje w roli współpracownika, przyjaciela swojego pedagoga.
126. Co wpływa na jakość współpracy z rodzicami?
Kontaktowanie się rodziców z nauczycielem (rozmowy,korespondencja);
Uczestnictwo i współorganizacja imprez klasowych, szkolnych;
Świadczenie usług, praca na rzecz klasy, szkoły:
Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, dydaktycznych;
Oferowanie gotowości współpracy, popieranie akceptacja pracy nauczyciela;
Praca wyrównawcza z dzieckiem pod kierunkiem nauczyciela;
Uzgadnianie wspólnego postępowania, współdecydowanie z nauczycielem o planach wobec dziecka;
Wspólne określanie zdolności dziecka;
Prowadzenie niektórych zajęć, pomoc w realizacji zamierzeń edukacyjnych nauczyciela;
Opieka nad dziećmi podczas wyjść klasy do kina, muzeum, teatru itd.;
Udzielanie szkole wsparcia finansowego;
Praca w radzie klasy, szkoły, komitecie rodzicielskim.
127. Wymień walory wychowawcze wycieczek, biwaków i innych imprez turystycznych.
- aktywnego i atrakcyjnego zdobywania umiejętności i przyswajania wiedzy.
- Uważamy, iż turystyka jest znakomitą, niestety niedocenianą aktywną formą realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Umożliwiając dzieciom poznawanie własnego regionu, pragniemy kształtować poczucie tożsamości regionalnej.
- integracja zespołu klasowego
- sprzyjają procesowi samowychowania uczestników, uczą samodzielności i odpowiedzialności, zaradności życiowej, sprzyjają rozwojowi umysłowemu dzieci, przysposabiają do życia społecznego. - - kształtują osobowość dziecka.
128. Jeśli przygotowując scenariusz zajęć zaplanowałeś pracę w zespołach, w jaki sposób utworzysz zespoły?
129.W jaki sposób kształtujesz u uczniów umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach?
- pogadanki na godz. z wych. - np. jak radzic sobie ze stresem
- wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach poprzez indywidualne rozmowy (wskazywanie na pozytywne aspekty, na umiejętności ucznia, na coś pozytywnego)
- organizacja zajęć specjalistycznych np. z pedagogiem szkolnym
130. Jakie kompetencje posiada rada pedagogiczna?
- zatwierdza plan pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
- zatwierdza wyniki i klasyfikacji i promocji uczniów
- podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli
- podejmuje uchwały w sprawię skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły
- opiniodawcze:
- opiniuje organizację pracy w szkole, rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
- projekt planu finansowego szkoły
- wniosek dyrektora o odznaczeniu i nagrody dla nauczycieli
- propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych zadań w ramach wynagrodzenia
- ponadto: przygotowuje projekt statutu szkoły
- może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub innej osoby pełniącej kierownicze stanowisko
131. Czym się różnią Rada Rodziców i Rada Szkoły?
> - statut szkoły określa liczbę członków i sposób wyboru rady, kadencja rady trwa 3 lata, z możliwością zmiany co roku 1/3 składu. Do rady wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice, uczniowie, łącznie co najmniej 6 osób
> Rada:
> - uchwala statut szkoły, opiniuje plan finansowy szkoły, może wystąpić z wnioskami o ocenę pracy szkoły, nauczyciela dyrektora,
> - opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji pedagogicznych,
> - ocenia organizację zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
> - pracuje wg Regulaminu, który może określić sprawy omawiane bez udziału uczniów
> - w posiedzeniach z głosem doradczym może brać udział dyrektor szkoły.
> Powstania rady pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na wniosek 2 z 3 podmiotów (rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców)
132. Dziecko bite w rodzinie - metody prawne?
> - powiadomienie policji lub sądu rodzinnego, kontakt z rzecznikiem praw ucznia
> - wystąpienie o ustanowienie dla ucznia kuratora sądowego
> - umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej ucznia przez sąd rodzinny jednak nie na dłużej niż na trzy miesiące
> - dalsze postępowanie sądu rodzinnego
133. Procedura tworzenia szkolnego zestawu programów nauczania?
> - podstawa programowa z lutego 1999r. - z późniejszymi zmianami z 27.04.99r. - rozp. z 12.02.2002r.
134. Kto jest upoważniony do sprawowania nadzoru pedagogicznego?
> - kuratorium oświaty
> - dyrektor szkoły
> - wizytator
> - doradca metodyczny
135. Organ prowadzący. Podstawy prawne?
> - ustawa o systemie oświaty rozdz. 5 art. 7 - ustawa z dnia 28.07.2003r. MEN o podstawach prawnych do prowadzenia placówek oświatowych
136. Proszę wskazać dokumenty określające prawa i obowiązki zawodowe?
> - kodeks pracy
> - karta nauczyciela
> - ustawa o systemie oświaty
> - obowiązki:
> - sumienne i staranne wykonywanie pracy
> - wykonywanie poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą
> - przestrzeganie ustalonego czasu pracy, w tym punktualnie rozpoczynanie i kończenie pracy
> - przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
> - dbanie o dobro szkoły i jej mienia
> - przestrzeganie tajemnicy służbowej, a w przypadku nauczyciela także tajemnicy posiedzeń rad pedagogicznych
> - przestrzeganie zasad współżycia społecznego
> - przestrzeganie postanowień regulaminu pracy
> - podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy -
> rozliczenie się ze zobowiązań wobec szkoły przed ustaniem stosunku pracy
> - prawa:
> - nagrody i wyróżnienia
> - uprawnienia o charakterze socjalnym
> - uprawnienia z zakresu ochrony zdrowia
> - uprawnienia emerytalne i rentowe
> - ulgi komunikacyjne
> - prawo do awansu zawodowego
137. Kiedy dyrektor może rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem kontraktowym?
> - jeżeli nauczyciel kontraktowy w ciągu 3 lat lub dodatkowych 9 miesięcy w przypadku nie zda egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
> - w przypadku reorganizacji szkoły lub jej likwidacji
> - w przypadku naruszenia przez niego prawa
138. Jakie akty prawne regulują system oceniania w szkole?
> - klasyfikowanie i ocenianie i promowanie uczniów Dz. U. 155poz.1289/2002, Dz. U. 214/1807
139. Proszę podać etapy planowania/projektowania zajęć edukacyjnych?
> - wyznaczenie celu
> - organizowanie toku działania (diagnoza pedagogiczna, projekty programu i planu działania wychowawczego, określenie stosunku pomiędzy elementami danymi, np. stosunek treści planu do realizacji)
> - uwzględnienie prognozy dotyczącej okoliczności i środków działania
> - rokowanie pedagogiczne (prognoza pedagogiczna) dotyczące przedmiotu działań wychowawczych, ustalenie granic realnego przewidywania zmian wychowanka:
> - zapewnienie środków działania
> uwzględnienie przyszłej kontroli wykonywania działań i oceny osiągniętych wyników
>
140. Jakie nauczyciel ma uprawnienia?
1)decyduje w sprawie wyboru programu nauczania, podręczników metod i form oraz doboru środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu
2)Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespól - decyduje o treści jego programu
3) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępu swoich uczniów
4)Ma prawo wnioskować w sprawie kar i nagród swoich uczniów
5) Ma prawo korzystać z wyposażenia szkoły zgodnie z aktualnymi potrzebami
141. Jakie programy komputerowe stosuje Pan/ Pani w pracy z
Uczniami
Power Point, word
142. Do jakich instytucji może się Pan zwrócić w procesie udzielania pomocy edukacyjnej i społecznej?
>> - Ośrodek Pomocy Rodzinie,
> - Centrum Edukacji Obywatelskiej
> - Polska Akcja Humanitarna
> - Caritas
> - Fundacja dla Polski
> - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
> - Kuratorium Oświaty i Wychowania
> - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
> - Komisja Kultury Fizycznej Turystyki i Wypoczynku
143.Jakie są funkcje oceny?
> Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
> Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
> 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
> 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
> 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
> 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
> 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
144.Jak przeciwdziałać agresji w szkole?
> Przeciwdziałanie agresji w szkole wymaga:
> - partnerstwa pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami-właściwy przepływ informacji o aktach przemocy
> -opracowanie czytelnych wzorów nieakceptowanych i nagannych zachowań uczniów oraz wskazanie konsekwencji
> -zapewnienie nadzoru pedagogicznego na przerwach, przed i po lekcjach oraz w miejscach, gdzie dochodzi do aktów przemocy
> -wzbogacenie programu szkolnego o treści mające na celu podniesienie u uczniów kompetencji emocjonalnych, społecznych i moralnych
> -zgodnego i jednoznacznego traktowania przez personel szkoły wszelkich aktów przemocy
> -podjęcie współpracy z samorządem szkolnym w celu poznania zasięgu, form miejsc, w których dochodzi do znęcania się oraz opracowywania środków zaradczych
> -zaangażowanie personelu administracyjnego w działania prewencyjne
> -zaangażowanie rodziców
> -organizowanie zajęć kształtujących uczucia asertywności i empatii
> -organizowanie zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla uczniów

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-08, 19:59

146. proszę wymienić podstawowe metody stosowane w dydaktyce szkolnej z uzasadnieniem efektów edukacyjnych" Czemu służy określona metoda?
Wykład -żeby uczeń poznał określony. kontekst, dla wprowadzenia, zreferowania i podsumowania większych partii materiału.
Czytanie -żeby uczeń umiał czytać ze zrozumieniem by poznawać. Różne sposoby ekspresji słowa pisanego oraz poznawał różne zagadnienia przedstawiane w formie pisanej.
Pisanie -żeby uczeń umiał właściwie i w. rozmaity sposób wyrażać swoje myśli oraz poznał i umiał stosować zasady poprawnego posługiwania się językiem pisanym.
Dyskusja -żeby uczeń umiał. przedstawiać, bronić i korygować własne stanowisko oraz doświadczył rozmaitości poglądów i ocen na określony temat.
Pytania i odpowiedzi -żeby uczeń umiał. się dziwić, zadawać pytania i dociekać oraz poszukiwać odpowiedzi (co stanowi konieczny punkt wyjścia do wszelkiego uczenia się).
Pokaz, demonstracje. -żeby uczeń samodzielnie poznał ,zobaczył na własne oczy, dotknął, posmakował ...pewien wycinek opowiadanej rzeczywistości w myśl zasady "zobaczyć to uwierzyć ".
Gry dydaktyczne -żeby uczeń poznał i doświadczył różnych strategii. działania w sytuacjach para-życiowych.
Analiza przypadku -żeby uczeń uczył. się na doświadczeniach innych
Granie ról -żeby uczeń rozumiał strukturę i. dynamikę roli, doświadczył określonych sytuacji, emocji, uczuć, relacji.
Drama -żeby uczeń doświadczył i przeżył określone stany, sytuacje, problemy; poczuł, przeżył je na własnej skórze.
Symulacje -żeby uczeń trenował. określone umiejętności w bezpiecznym kontekście sytuacji szkoleniowej, zanim wykorzysta je w prawdziwym życiu.
Karty dydaktyczne -żeby wiedział co/ jak. /kiedy ma robić; znał algorytm samodzielnego działania/ uczenia się.
Organizacja graficzna -(mapy mentalne, linie czasu)-żeby uczeń nauczył się tworzenia "obrazów myśli "i myślenia w kategoriach procesów i chronologii.
Metody kreatywne -twórczego rozwiązywania problemów -żeby uczeń poszerzał pole możliwości i horyzonty wyobraźni.
Ćwiczenia -żeby uczeń poprzez praktykę. dochodził do sprawności w określonym wycinku lub dziedzinie.
Metody. zintegrowane -(tzw. metoda projektu) wykorzystujące w skumulowany sposób założenia i efekty edukacyjne różnych metod do realizacji długofalowej akcji dydaktycznej oraz także dla umożliwienia doświadczenia współpracy grupowej.
147. A jakie są te różnice miedzy szkoła publiczną a niepubliczną?
Szkoły i placówki niepubliczne mogą zakładać osoby prawne i fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek. Według obowiązujących regulacji ustawowych, szkoły niepubliczne, posiadające uprawnienia szkół publicznych, nie są zobligowane do realizacji ramowego planu nauczania, a więc mogą inaczej rozplanować realizację obowiązującej podstawy programowej kształcenia. Podlegają one jednak nadzorowi pedagogicznemu kuratorium oświaty. W/w placówkach za naukę pobierana jest także opłata tzw. czesne, nauczycieli nie obowiązuje system wynagradzania związany z kartą nauczyciela.
148. Jaka jest struktura systemu oświaty w Polsce?
System szkół:
szkoła podstawowa ( 6-letnia),
gimnazjum (3-letnie) na podbudowie szkoły podstawowej,
następnie liceum profilowane (3-letnie) i szkoła zawodowa (2,3 letnia), które mogą się kończyć na szkole policealnej do 2 lat i liceum uzupełniającym 2 letnim.
149. o czym mówi karta nauczyciela (pani dopytywała bo hasło, że reguluje prawa i obowiązki nauczycieli, a potem że jest to ustawa regulująca zawód nauczyciela nie wystarczało, chciała żebym powiedziała, że mówi kogo i w jaki sposób można zatrudnić jako nauczyciela, rozwiązać stosunek pracy. Potem też o nagrodach i przywilejach ale tu uparłam się, że są to prawa i było ok)
150. Najważniejsze dokumenty dla nauczyciela - przedmiotowca (podstawa programowa)
151. W jakim stopniu technologia komputerowa ułatwia przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych?
Rozmaite testy, również te które można rozwiązywać w sieci, grafika, dodatkowe informacje, publikacje, znalezienie pozycji książkowej w bibliotece internetowej, korespondencja z uczniem wymiana informacji.
152.W jaki sposób rozwinął Pan/ Pani swoje umiejętności w zakresie TI w okresie stażu?
Umiejętność tworzenia prezentacji, tworzenia sprawdzianów, testów, kart pracy itp.
153. Jakie dostrzega Pan/i zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii komputerowej przez uczniów?
Nieodpowiednie treści w Internecie, szykanowanie na facebooku.
154. Jakie umiejętności w zakresie IT ma Pan/ Pani zamiar rozwijać w przyszłości?
Publikacje w Internecie, własna strona internetowa.
155. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich uczniów?
W nauczaniu zindywidualizowanym prowadzący zajęcia kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie.
Zasadę indywidualizacji nauczania nauczyciel można realizować na różne sposoby np.
przez prowadzenie lekcji na kilku poziomach nauczania,
Rozróżniamy dwa rodzaje pracy grupowej:
1. Każda grupa składa się z uczniów o zróżnicowanych uzdolnieniach i wiadomościach. Pozwala to nauczycielowi na lepsze wykorzystanie możliwości młodzieży, większe zaangażowanie ich w pracę i zwiększenie różnorodności przekazywanej wiedzy. Dodatkowo uczniowie mniej zdolni współpracując z uczniami zdolniejszymi uczą się także od nich. Na początku tak prowadzonych zajęć uczniowie słabi często tylko przysłuchują się wypowiedziom swoich kolegów w zespole i powtarzają ich wnioski, ale stopniowo rozpoczynają także próbę własnych sił. Dzięki udanemu udziałowi w pracach i osiągnięciach grupy uczniowie mniej zdolni nabierają więc wiary we własne możliwości i uzupełniają brakujące wiadomości. Praca każdego ucznia w zespole wdraża go do logicznego myślenia i poprawnego formułowania myśli, wniosków, a to m.in. decyduje o jego powodzeniu i rozwoju w klasie. Referowanie wyników pracy grupy nauczyciel może polecić najsłabszemu uczniowi w zespole, a jego wypowiedź inni koledzy będą ewentualnie uzupełniać.
2. Drugi rodzaj pracy grupowej polega na prowadzeniu zajęć z zespołami jednorodnymi, tzn. każdą grupę tworzą uczniowie o zbliżonym poziomie wiedzy i podobnych kompetencjach matematycznych. Pozwala to nauczycielowi na zróżnicowanie zadań stawianych przed poszczególnymi grupami i taki ich dobór, aby jak najlepiej były one dopasowane do możliwości uczniów wchodzących w skład danego zespołu. Jest to szczególnie użyteczna technika w wypadku lekcji o charakterze ćwiczeniowym oraz lekcji powtórzeniowych.
poprzez urządzanie kółek pozalekcyjnych dla młodzieży,

Ta forma pracy z uczniami może polegać na stworzeniu kółka dla młodzieży zdolnej (można z takimi uczniami realizować program klas wyższych, rozwiązywać zadania konkursowe, olimpijskie itp.) lub na zorganizowaniu spotkań uczniów mniej uzdolnionych (tzw. zajęcia wyrównawcze, na których nauczyciel powtarza z uczniami słabo opanowane partie materiału).

Poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych przez zróżnicowane zadawanie prac domowych
Praca domowa to druga, po zajęciach lekcyjnych, ważna forma pracy dydaktyczno–wychowawczej. Ma ona rozbudzać i kształtować zainteresowania uczniów. Indywidualizacja pracy domowej pod względem stopnia trudności oraz nadawanie jej problemowego charakteru jest bardzo trudne i czasochłonne, ale ma duży wpływ na stosunek uczniów do przedmiotu (szczególnie tych najzdolniejszych). Dobrze dobrana praca domowa może także zachęcić uczniów słabych do odrabiania zadań domowych.

poprzez stosowanie na lekcjach kart dydaktycznych,
Stosowanie kart dydaktycznych ma na celu umożliwienie każdemu uczniowi przerabianie kolejnych partii materiału w swoim własnym tempie. Liczba i poziom wykonywanych przez ucznia ćwiczeń zależy od niego samego - dokonuje on samodzielnego wyboru z propozycji przedstawionych w karcie przez nauczyciela.

przez organizowanie różnych konkursów przedmiotowych,

przez wprowadzenie na lekcje gier dydaktycznych, zabaw, łamigłówek, krzyżówek, domina itp
156. Procedury oceny nauczyciela?
> Zgodnie z kartą nauczyciela Rozdział 2 art 6a, ocena pracy
> 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z
Inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
> 1) nauczyciela;
> 2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
> 3) organu prowadzącego szkołę;
> 4) rady szkoły;
> 5) rady rodziców.
> 2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.
> 3. (uchylony).
> 4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
> 1) ocena wyróżniająca;
> 2) ocena dobra;
> 3) ocena negatywna.

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-08, 20:00

Miłej lektury :shock:

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4498
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: linczerka » 2014-07-08, 21:35

biologica pisze:Poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych przez zróżnicowane zadawanie prac domowych

???
Takich perełek w tych odpowiedziach jest kilka.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-09, 08:43

linczerka pisze:
biologica pisze:Poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych przez zróżnicowane zadawanie prac domowych

???
Takich perełek w tych odpowiedziach jest kilka.

mogą się zdarzyć
wiadomo to zbieranina

Gugi
Posty: 5
Rejestracja: 2014-07-09, 09:45
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Zajęcia zintegrowane
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: Gugi » 2014-07-09, 10:02

Witam,
ja egzamin mam jutro o 11.30 i cieszę się, że mogę jeszcze poczytać coś nowego (mam większość pytań zawartych tutaj, ale niektórymi się nie spotkałam) :lol: Dzięki Biologica :D
Ale mam stresa :shock:
Chyba popracuje jeszcze nad moja autoprezentacją 8)

Awatar użytkownika
iluka
Posty: 3015
Rejestracja: 2012-07-25, 12:23
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język polski
Lokalizacja: małopolskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: iluka » 2014-07-09, 10:26

Gugi, kciuki sie przydadzą :?:
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. Paulo Coelho

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-09, 10:44

Gugi pisze:Witam,
ja egzamin mam jutro o 11.30 i cieszę się, że mogę jeszcze poczytać coś nowego (mam większość pytań zawartych tutaj, ale niektórymi się nie spotkałam) :lol: Dzięki Biologica :D
Ale mam stresa :shock:
Chyba popracuje jeszcze nad moja autoprezentacją 8)

Najlepiej w ogóle się już nie uczyć tylko odpocząć :-)
Ja mam po jutrze :rotfl:

Gugi
Posty: 5
Rejestracja: 2014-07-09, 09:45
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Zajęcia zintegrowane
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: Gugi » 2014-07-14, 08:41

Dzięki za wsparcie Iluka i Biologica :D


Wróć do „Awans zawodowy nauczyciela”