Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Awatar użytkownika
zmzm99
Posty: 502
Rejestracja: 2015-02-02, 12:37
Kto: rodzic
Lokalizacja: mazowieckie

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: zmzm99 » 2015-02-02, 13:07

Wystarczy kilka minut, żeby rozważyć, czy ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty stoi w jednym rzędzie z Ustawami Norymberskimi.
Wiadomo, że 4% uczniów jest dotkniętych głęboką dysleksją rozwojową, występującą łącznie z ADHD. Statystycznie jest nią dotknięty jeden uczeń w klasie, a łącznie ok. 16 000 osób w danym roczniku. Wiadomo, że nie da się u nich usunąć objawów dysleksji, więc wszelkie programy wpierające dyslektyków nic im nie pomogą. Można czasem spotkać się z wypowiedziami specjalistów, że potrafią usunąć objawy nasilonej dysleksji występującej łącznie z ADHD. Nigdy im się to nie udało ponieważ, jak wyjaśniają uczniowie "nie chcieli pracować". Nikt nie przeprowadził wiarygodnych badań, czy w polskich szkołach udaje się usuwać opisane objawy, a Pani Katarzyna Hall publicznie przyznała, że według Jej wiedzy, uzyskanej od specjalistów, objawów dysleksji nie da się usunąć w trakcie edukacji szkolnej u dziesięciu procent dyslektyków. Jakie miejsce w edukacji Pani Hall wyznacza do tych dziesięciu procent uczniów? Jak jest rola w sprawie Polskiego Towarzystwa Dysleksji? Czy PTD nie zakpiło sobie ze wszystkich dyslektyków, nadając tytuł członka honorowego Pani Katarzynie Hal, której zastępca, wiceminister Edukacji Narodowej, Pan Zbigniew Marciniak ogłosił, że dysleksja nie istnieje? Jakie katastrofalne skutki wywołało w szkołach dla dyslektyków to oficjalne oświadczenie MEN, które nigdy nie zostało zdementowane?
Do tej pory osoby uczniowie z nasiloną dysleksją, występującą łącznie z ADHD otrzymywali promocję do kolejnych klas, ponieważ obowiązywał przepis o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i edukacyjnych dyslektyka. Nowa ustawa te przepis pomija, co oznacza, że jego dalsze stosowanie zostało zakazane. Nadto przepisy ustawy wprowadzają jako wyłączne kryterium promocji dyslektyka do następnej klasy, spełnienie wymagań określonych podstawą programową ( patrz Art. 44b. 1 i 3, oraz Art. 44o. 4 . - skopiowane poniżej) Tak więc, w świetle przepisów nowej ustawy nauczyciel nie może już promować dyslektyka, który opanował tylko 10 % obowiązującej wiedzy. Jeśli wystawi ocenę pozwalającą na promocję, naruszy opisane przepisy. Naruszenie przepisów zostanie ujawnione w trakcie obowiązkowego egzaminu zewnętrznego, przeprowadzanego dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej. Do tej pory, że względu na obowiązywanie przepisów o obowiązku dostosowania wymagań uczniowie z nasiloną dysleksją, uczniowie ci byli zwalniani z tego egzaminu, ponieważ ze względu na dostosowanie wymagań nie przerabiali całego materiału sprawdzanego na egzaminie. Obecnie wobec usunięcia przepisu o dostosowaniu wymagań, zwolnienia nie będą mogły już być praktykowane. Kuratoria na to nie pozwolą.
Ujawnienie na egzaminach, że w danej szkole do klasy VI zostali promowani uczniowie, którzy nie opanowali zagadnień przerabianych w klasach niższych, będzie dowodem na występowanie w tej szkole "niedostatecznych efektów kształcenia", oraz na naruszanie przepisów o ocenianiu uczniów. W takim przypadku dyrektor zostanie zobowiązany do opracowania programu poprawy efektywności kształcenia ( patrz. Art. 34. 2. ustawy - skopiowany poniżej). Jeśli poprawa nie nastąpi, dyrektor może być usunięty bez wypowiedzenia (patrz Art. 34. 2a. ustawy - skopiowany poniżej). Prawdopodobnie zostaną też usunięci nauczyciele, którzy dopuścili do promowania dyslektyków i przez to złamali ustawowe przepisy o ocenianiu uczniów. Jedynym sposobem uniknięcia tych przykrych konsekwencji jest niedopuszczenie do promocji do klasy VI szkoły podstawowej uczniów z nasiloną dysleksją występującą łącznie z ADHD. W takim przypadku nie będą mogli oni przystąpić do egzaminu i nikt nie będzie mógł podnosić, że w danej szkole jest problem z efektami kształcenia. Istnienie w danej szkole uczniów nie otrzymujących promocji nie będzie poczytywane za występowanie niedostatecznych efektów kształcenia, ponieważ dyrektor wyjaśni, że są to osoby, które nie chcą się uczyć, więc szkoła nic na to nie może poradzić.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadziła zatem mechanizm niedopuszczenia do klasy VI szkoły podstawowej uczniów z dysleksją nasiloną, występującą łącznie z ADHD. Żeby się o tym dobitnie przekonać, wystarczy przedstawić skopiowane poniżej przepisy dyrektorom szkół podstawowych i nauczycielom, do których mamy zaufanie, że powiedzą nam to, co naprawdę myślą. Należy ich spytać, czy w świetle nowych przepisów promocję do klasy VI będą otrzymywali uczniowie z nasiloną dysleksją, występującą łącznie z ADHD, którzy są w stanie opanować jedynie 10% wiedzy wymaganej przez podstawę programową.
W materiałach przygotowanych przez MEN trakcie przygotowywania projektu ustawy brak informacji, że na skutek przyjęcia projektu, ok. 16 000 osób rocznie zakończy edukację szkolną, z osiągnięciem pełnoletniości, bez uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Tym zaniechaniem wprowadzono w błąd, co do skutków wprowadzenia nowego prawa, zarówno Posłów, Senatorów, Ministrów akceptujących projekt, jak i organizacje społeczne będące na liście podmiotów, którym przekazano projekt do konsultacji. Wprowadzenie w błąd wygląda na świadome. MEN miało świadomości opisanych skutków wprowadzenia nowych przepisów, ponieważ bliska współpracownica Pani Hall, Pani Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska w rozmowie prywatnej informowała mnie, że w MEN jest analizowana propozycja, żeby dla mężczyzn kończących edukację bez świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wprowadzić obowiązkową pięcioletnią służbę wojskową. Obecnie nie jest to raczej możliwe, więc corocznie będzie wzrastała grupa nazywana menelami będzie corocznie wzrastała. Gorzej będą miały kobiety. Trudno im będzie znaleźć męża, bo nie każda rodzina zaakceptuje "głąba" jako matkę dzieci syna. Prawdopodobnie znajdą swoje miejsce w agencjach towarzyskich. Po obsłużeniu pierwszych klientów pewnie będą wymiotowały. Z czasem przywykną i przyjmą z pokorą rolę społeczną wyznaczoną im przez Panie Katarzynę Hall i Martę Bogdanowicz, zaakceptowaną przez Członków Rady Ministrów, Posłów PO i PSL, być może Senatorów oraz organizacje społeczne, które otrzymały projekt do konsultacji i nie zgłosiły protestu, nawet jeśli wyjaśnią, że nie zapoznali się z otrzymanym projektem.
Wystarczy na chwilę wczuć się w sytuację osób, dotkniętych dysfunkcjami medycznymi, którym ustawą faktycznie zakazano uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, żeby wyrobić sobie własny pogląd, czy ustawa z dnia 15 stycznia 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty zasługuje na umieszczenie jej w jednym rzędzie z Ustawami Norymberskimi.
Jacek Kuroń, dyslektyk, któremu przypadłość ta minęła po osiągnięciu dwudziestego roku życia powtarzał publicznie: "dyslektyk woli iść do więzienia, niż chodzić do szkoły". Kiedy ponad godzinę z Nim rozmawiałem użalał się, że tygodniowo otrzymywał na forum klasy około dziesięć pytań, na które udzielane odpowiedzi wywoływały salwy śmiechu. Więzienie było dla Niego miejscem swoistej psychoterapii, ponieważ w celi cieszył się szacunkiem. Koło historii się toczy i "nowe wraca".
Proszę o przekazanie pytania Pani Katarzynie Hall i Marcie Bogdanowicz, oraz wszystkim, którzy świadomie, albo choćby przez zaniechanie przyczyniają się do gotowania kilkusettysięcznej grupie młodych ludzi losu gorszego, niż los więźnia, dlaczego tylko z powodu, że bez własnej winy są tacy, jacy są, wyznaczacie im miejsce w społeczeństwie podobne do ustalonego dla Żydów przez Ustawy Norymberskie.
Dla mnie wprowadzenie tych okrutnych przepisów nie ma już bezpośredniego znaczenia. Do pisania o sprawie skłaniają mnie doświadczenia z edukacji szklonej moich dwóch adoptowanych synów, którzy racji zdiagnozowanej nasilonej dysleksji rozwojowej oraz ADHD, o objawach wymagających wieloletniej kontroli farmakologicznej, byli permanentnie terroryzowani przez Państwo Polskie reprezentowane przez nauczycieli i władze oświatowe.


Cytowane przepisy:

Art. 44b. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ..... oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

Art. 44o. 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne, a w szkole policealnej – semestralne, pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6

Art. 34. 2. ( dotychczasowy i pozostawiony w mocy) W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2a. Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

2b.( Nowy) W przypadku niespełniania przez szkołę lub placówkę na poziomie podstawowym wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3, dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych, organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ponowne badanie spełniania wymagań, nie później niż w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki wyników nadzoru pedagogicznego, w którym stwierdzono niespełnianie tych wymagań.

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8178
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: malgala » 2015-02-02, 16:35

zmzm99 pisze:Do tej pory osoby uczniowie z nasiloną dysleksją, występującą łącznie z ADHD otrzymywali promocję do kolejnych klas, ponieważ obowiązywał przepis o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i edukacyjnych dyslektyka.

Dostosowanie nie oznaczało promowania z automatu.
zmzm99 pisze:Tak więc, w świetle przepisów nowej ustawy nauczyciel nie może już promować dyslektyka, który opanował tylko 10 % obowiązującej wiedzy.

Jeżeli do rej pory to robił, to zupełnie nie wiem na jakiej podstawie.
Nowa podstawa programowa obowiązuje w szkołach podstawowych i w gimnazjach już od kilku lat i nie tylko uczeń z dysleksją rozwojową, ale również uczeń z orzeczeniem o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, uczęszczający do szkoły masowej miał obowiązek ją realizować, a dostosowanie dotyczy form i metod pracy z rym uczniem a nie jakiegoś obniżania wymagań.
Mam takich uczniów. Realizuję z nimi to samo, co z resztą klasy. Piszą sprawdziany badające te same umiejęrności tylko odpowiednio dostosowane.

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4499
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: linczerka » 2015-02-02, 17:31

zmzm99 pisze:4% uczniów jest dotkniętych głęboką dysleksją rozwojową, występującą łącznie z ADHD. Statystycznie jest nią dotknięty jeden uczeń w klasie, a łącznie ok. 16 000 osób w danym roczniku.

Z jakiego źródła te dane?
zmzm99 pisze:Jakie katastrofalne skutki wywołało w szkołach dla dyslektyków to oficjalne oświadczenie MEN

Chyba żadne skutki. To tylko wypowiedź bez znaczenia (i to byłej minister), a nie rozporządzenie.
A o jakich szkołach dla dyslektyków piszesz?
zmzm99 pisze:Wystarczy na chwilę wczuć się w sytuację osób, dotkniętych dysfunkcjami medycznymi, którym ustawą faktycznie zakazano uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowe

A dokładnie gdzie taki zapis znajdę?
zmzm99 pisze:Proszę o przekazanie pytania Pani Katarzynie Hall

A kto to ma zrobić i co ma z tym wspólnego ta pani?
Do tej pory osoby uczniowie z nasiloną dysleksją, występującą łącznie z ADHD otrzymywali promocję do kolejnych klas, ponieważ obowiązywał przepis o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i edukacyjnych dyslektyka.

No to jakieś nieporozumienie. Malgala o tym napisała.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Awatar użytkownika
zmzm99
Posty: 502
Rejestracja: 2015-02-02, 12:37
Kto: rodzic
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: zmzm99 » 2015-02-02, 19:55

To bardzo ciekawe, co pisze Pani malgala. Zgodnie z dotychczasowym przepisem § 6. 1a. rozporządzenia o ocenianiu uczniów cyt: "Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia". Żeby nie było wątpliwości MENiS 30 maja 2003 roku przedstawił ich wykładnię:
"Wymagania te powinny zapewniać realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia trudności w uczeniu się". Jest ona dostępna na wielu stronach internetowych. Rozumiem więc, że zarówno Panie malgala i linczerka nie honorowały we swojej praktyce tych przepisów i postępowały po swojemu.

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4499
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: linczerka » 2015-02-02, 20:16

zmzm99 pisze:"Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia"

No właśnie o tym piszemy. O takich dostosowaniach.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Awatar użytkownika
zmzm99
Posty: 502
Rejestracja: 2015-02-02, 12:37
Kto: rodzic
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: zmzm99 » 2015-02-02, 20:33

Zaraz. Zaraz. W języku polskim wyrażenie "dostosować do potrzeb ucznia oznacza", że poziom wymagań stawianych temu uczniowi powinien być dostosowany do jego potrzeb, a nie do podstawy programowej, bo przecież cytowany przepis nie wprowadza takiego kryterium. Nadto w wykładni ministerialnej jest wyraźnie napisane, że wymagania stawiane uczniowi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się powinny zapewniać realizacje celów podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia trudności w uczeniu sie. Skoro tylko w określonym stopniu, to z pewnością nie w stu procentach. Proszę łaskawie poinformować czytelników, czy wymagała Pani od uczniów ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się znajomości całości materiału objętego podstawą programową, czy pomijała Pani zagadnienia, którym uczeń, ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się nie potrafił sprostać?

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8178
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: malgala » 2015-02-02, 20:43

Dostosować to nie to samo, co je obniżyć.
zmzm99 pisze: Rozumiem więc, że zarówno Panie malgala i linczerka nie honorowały we swojej praktyce tych przepisów i postępowały po swojemu.

Przeciwnie, postępowały zgodnie z obowiązującymi przepisami.
zmzm99 pisze:Tak więc, w świetle przepisów nowej ustawy nauczyciel nie może już promować dyslektyka, który opanował tylko 10 % obowiązującej wiedzy. Jeśli wystawi ocenę pozwalającą na promocję, naruszy opisane przepisy. Naruszenie przepisów zostanie ujawnione w trakcie obowiązkowego egzaminu zewnętrznego, przeprowadzanego dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej. Do tej pory, że względu na obowiązywanie przepisów o obowiązku dostosowania wymagań uczniowie z nasiloną dysleksją, uczniowie ci byli zwalniani z tego egzaminu, ponieważ ze względu na dostosowanie wymagań nie przerabiali całego materiału sprawdzanego na egzaminie.

Jeżeli promuje ucznia, który opanował zaledwie 10% wymagań podstawy programowej, to przede wszystkim ośmieszy siebie.
Uczniowie ze stwierdzoną dysleksją nie byli zwalniani ani ze sprawdzianu po klasie szóstej, ani z egzaminu gimnazjalnego.
Mogli jedynie korzystać z wydłużenia czasu, a w przypadku głębokiej dysleksji dłuższe instrukcje i polecenia mogli mieć raz głośno przeczytane przez jednego z członków zespołu nadzorującego.
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim również nie byli zwalniani z egzaminów zewnętrznych. Dla nich był arkusz dostosowany, który obejmował te same wymagania wynikające z podstawy programowej, co arkusz dla pozostałych uczniów, ale zadania miały formę dostosowaną do ich możliwości (czyli na przykład prostsza treść bazująca na przykładach znanych z życia codziennego, dodatkowo zilustrowane, rozbite na części, krótsze polecenia), ale badały dokładnie to samo.

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4499
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: linczerka » 2015-02-02, 20:46

zmzm99 pisze:"dostosować do potrzeb ucznia oznacza", że poziom wymagań stawianych temu uczniowi powinien być dostosowany do jego potrzeb, a nie do podstawy programowej

Cały czas o tym piszemy.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8178
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: malgala » 2015-02-02, 20:48

zmzm99 pisze:czy pomijała Pani zagadnienia, którym uczeń, ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się nie potrafił sprostać?

Pominąć można zagadnienia wykraczające poza podstawę programową wynikające z realizowanego programu nauczania.
Tych wynikających z podstawy pominąć nie można.
Realizuje się je w sposób dostosowany do możliwości ucznia.

Awatar użytkownika
ejwa
Posty: 425
Rejestracja: 2007-08-27, 15:27

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: ejwa » 2015-02-02, 20:56

Dostosowanie nie oznacza 100% przejścia do następnej klasy. Każdy nauczyciel stawia wymagania adekwatne do możliwości ucznia, ale jeśli on nie sprosta im oznacza to powtarzanie klasy.

Awatar użytkownika
zmzm99
Posty: 502
Rejestracja: 2015-02-02, 12:37
Kto: rodzic
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: zmzm99 » 2015-02-02, 20:58

Skoro przepis wraz z oficjalną wykładnią stwierdzają wyraźnie, że wymagania stawiane uczniowi ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się powinny zapewniać realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia trudności w uczeniu się, to dla każdego, kto zna język polski jest oczywiste, że nie w 100 procentach. Czy byłaby Pani łaskawa podać przepis prawa oświatowego, który zakazuje pomijania wymagań wynikających z podstawy programowej oraz wyjaśnić, na jakiej podstawie jest Pani łaskawa twierdzić, że wymagań z podstawy programowej pomiąć nie można.

Awatar użytkownika
zmzm99
Posty: 502
Rejestracja: 2015-02-02, 12:37
Kto: rodzic
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: zmzm99 » 2015-02-02, 21:11

ejwa pisze:Dostosowanie nie oznacza 100% przejścia do następnej klasy. Każdy nauczyciel stawia wymagania adekwatne do możliwości ucznia, ale jeśli on nie sprosta im oznacza to powtarzanie klasy.

W cytowanej wykładni jest wyraźnie napisane: "Wymagania edukacyjne należy ustalić na takim poziomie, by uczeń mógł im sprostać". Tak więc, skoro uczeń nie sprostał stawianym mu wymaganiom to znaczy, że nauczyciel wadliwie je ustalił. Jeśli taki nie otrzymuje promocji, to następuje to nie z jego powodu, tylko z powodu błędu nauczyciela, polegającego na wadliwym ustaleniu wymagań.

Awatar użytkownika
zmzm99
Posty: 502
Rejestracja: 2015-02-02, 12:37
Kto: rodzic
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: zmzm99 » 2015-02-02, 21:16

malgala pisze:Dostosować to nie to samo, co je obniżyć.
Jeżeli promuje ucznia, który opanował zaledwie 10% wymagań podstawy programowej, to przede wszystkim ośmieszy siebie.
.

Zadaniem nauczyciela jest nauczenie ucznia możliwie najwięcej. Jeśli dany uczeń ma tak silne specyficzne trudności w uczeniu się, że jest w stanie opanować jedynie 10% zagadnień objętych podstawą programową, i nauczycielowi uda się doprowadzić do sytuacji, że te 10 % zostanie opanowane, czyli zostały wykorzystane w 100% możliwości ucznia, to w czym ten sukces ośmiesza nauczyciela? Uczeń, który włożył maksymalny wysiłek w swoją pracę, spełnił w 100% stawiane mu, właściwie ustalone wymagania i wykorzystał w pełni swoje możliwości, powinien otrzymać ocenę celującą. Jeśli jest inaczej jest dyskryminowany w stosunku do uczniów, którzy włożyli niewielki wysiłek i otrzymali ocenę bardzo dobrą.

Awatar użytkownika
ms.elephant
Posty: 402
Rejestracja: 2008-01-25, 12:36

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: ms.elephant » 2015-02-02, 21:22

zmzm99 pisze:"Wymagania edukacyjne należy ustalić na takim poziomie, by uczeń mógł im sprostać". Tak więc, skoro uczeń nie sprostał stawianym mu wymaganiom to znaczy, że nauczyciel wadliwie je ustalił.


To Twoja wolna interpretacja. :) Może zdarzyć się tak, że uczeń mógłby sprostać, gdyby się uczył - a skoro się nie uczył, to nie sprostał, mimo, że mógł.
Zgodnie z Twoją interpretacją uczniowie ze stwierdzoną dysleksją nie musieliby nic robić na lekcjach i pięknie zdawać z klasy do klasy. Dziękuję, ale nie chciałabym później trafić na nich jako przyszłych pracowników - lekarzy, prawników, czy mechaników samochodowych.

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4499
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Postautor: linczerka » 2015-02-02, 21:34

zmzm99 pisze:Jeśli dany uczeń ma tak silne specyficzne trudności w uczeniu się, że jest w stanie opanować jedynie 10% zagadnień objętych podstawą programową

Uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym obowiązuje ta sama podstawa programowa. A uczeń ze specyficznymi trudnościami jest w normie rozwojowej, wykazuje jedynie pewne dysfunkcje.
O jakich 10% opanowania podstawy programowej piszesz?
Ma opanować całą podstawę. Dostosowuje się np. metody, formy, ale w żadnym przypadku nie pomija się treści podstawy.
zmzm99 pisze:"Wymagania edukacyjne należy ustalić na takim poziomie, by uczeń mógł im sprostać"

To właśnie mowa o dostosowaniu, a nie o obniżeniu treści zawartych w podstawie.

Fakt, lata temu obowiązywało tzw. minimum programowe, ale to historia.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia


Wróć do „Prawo oświatowe”