jak zdobyc uprawnienia nauczyciel metodyk??

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

atomowa26
Posty: 18
Rejestracja: 2008-06-08, 11:38
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: śląskie

jak zdobyc uprawnienia nauczyciel metodyk??

Postautor: atomowa26 » 2008-09-23, 09:03

Witam po przerwie,mam pytanie czy ktoś może mi podpowiedzieć jak uzyskać uprawnienia nauczyciela metodyka?? co jak i gdzie trzeba spełniać formalnie od czego zacząć -interesuje mnie metodyk nauczanie początkowe i matematyka ,szukam informacji ale nie wiem od czego zacząć,aby uzyskać takie uprawnienia?? dziękuje pozdrawiam

Boguś
Posty: 278
Rejestracja: 2007-09-12, 19:27

Re: jak zdobyc uprawnienia nauczyciel metodyk??

Postautor: Boguś » 2008-09-23, 14:59

Rozumiem, ze chodzi Tobie o stanowisko Doradcy metodycznego

PODSTAWA PRAWNA ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI DORADZTWA METODYCZNEGO


1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; z późn. zmianami)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779)
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066; zm. Z dnia 15 października 2001 r. – Dz. U. Nr 131, poz. 1459)
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U.Nr 39, poz. 455; z późn. zmianami)
5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118 z 2003 r.; z późn. zmianami)


Kto może być doradcą metodycznym?
Na stanowiskach doradców metodycznych mogą być zatrudnieni nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach/placówkach, posiadający:
1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela;
2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
3) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

Kto i na jaki okres może powierzyć nauczycielowi zadania doradcy metodycznego?
Zadania doradcy metodycznego powierza organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli na okres trzech lat, z możliwością jego przedłużenia lub cofnięcia.
W przypadku placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż samorząd województwa opinię w tej kwestii wyraża dyrektor tej placówki, a w przypadku utworzenia przez gminę lub powiat więcej niż jednej placówki doskonalenia – dyrektor placówki doskonalenia wyznaczonej przez organ prowadzący te placówki.

Co należy do zadań doradcy metodycznego?
Zakres zadań doradcy metodycznego oraz sposób ich wykonywania regulują przepisy prawa. Do zadań doradcy należy w szczególności wspieranie nauczycieli oraz rad pedagogicznych szkół określonych w powierzeniu w:
1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktycznego;
2) doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych;
3) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
4) podejmowaniu działań innowacyjnych.
Zadaniem doradcy jest ponadto udział w dokonywaniu oceny pracy nauczyciela: opiniowanie pracy nauczycieli, udział w pracach zespołu oceniającego powołanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Doradca metodyczny zobowiązany jest znać potrzeby nauczycieli i rad pedagogicznych szkół oraz planować działania stosownie do zgłoszonych potrzeb we współpracy z placówką doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi i szkolnymi oraz właściwym kuratorium oświaty.
Powierzone zadania doradca metodyczny realizuje poprzez: udzielanie indywidualnych konsultacji, prowadzenie lekcji i zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.

Jakie kroki powinien podjąć organ prowadzący szkołę zanim powierzy
nauczycielowi zadania doradcy metodycznego?
Pierwszym krokiem organu prowadzącego winno być uzgodnienie decyzji w tej sprawie z dyrektorem szkoły lub placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel – „kandydat” na doradcę metodycznego. Następnie organ prowadzący szkołę powinien wystąpić do dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli o opinię w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego danemu nauczycielowi.
Aby dyrektor placówki doskonalenia mógł wyrazić swoją opinię w powyższej kwestii, organ prowadzący powinien przesłać informacje dotyczące:
1) spełniania przez nauczyciela warunków niezbędnych do zajmowania stanowiska doradcy metodycznego;
2) szczegółowego zakresu i obszaru działania doradcy metodycznego;
3) warunków wykonywania zadań oraz okresu powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego.
Powierzenie nauczycielowi zadań doradcy metodycznego może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli.
Kopię dokumentu potwierdzającego powierzenie nauczycielowi zadań doradcy metodycznego organ prowadzący szkołę winien przesłać do dyrektora właściwej placówki doskonalenia. Dokument ten stanowi bowiem dla dyrektora placówki doskonalenia delegację do sprawowania nad pracą doradcy metodycznego nadzoru pedagogicznego, do czego dyrektor placówki jest zobowiązany z mocy prawa.

Na jakich warunkach nauczyciel może wykonywać zadania doradcy metodycznego?
Zadania doradcy metodycznego mogą być wykonywane przez nauczyciela w ramach stosunku pracy w publicznej szkole lub placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony, z jednoczesnym obniżeniem wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz prawem do uzyskania dodatku funkcyjnego w wysokości określonej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę.
W przypadku nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych zadania doradcy mogą być wykonywane w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli.
Obniżenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych.

Czy doradcy metodycznemu można cofnąć powierzenie zadań?
Jest to możliwe jedynie w przypadku niewywiązywania się nauczyciela z powierzonych zadań doradcy. Przed cofnięciem powierzenia organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii dyrektora właściwej placówki doskonalenia i dyrektora szkoły lub placówki, w której doradca jest zatrudniony.

atomowa26
Posty: 18
Rejestracja: 2008-06-08, 11:38
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: śląskie

Re: jak zdobyc uprawnienia nauczyciel metodyk??

Postautor: atomowa26 » 2008-09-23, 16:44

dziekuję,czyli teraz mam zwrócic sie do dyrektora i zapytac czy mogę zostac doradca metodycznym i czy zaopiniuje ma kandydature do WOMu?? nie trzeba żadnych szkolen,kursow??


Wróć do „Prawo oświatowe”