Nieprzyjęcie ucznia do szkoły???

tu możesz porozmawiać z kolegami, zadać pytanie nauczycielom

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Brzoskowski
Posty: 3
Rejestracja: 2009-02-25, 10:54
Kto: uczeń
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: małopolskie

Nieprzyjęcie ucznia do szkoły???

Postautor: Brzoskowski » 2009-02-25, 11:10

Witam! Mam kolege w bloku, który sprowadził się do miasta na początku roku szkolnego. W czerwcu ukończył 1-ą klase Lo. Tutaj wszyscy dyrektorzy odmówili mu miejsca w szkole. Kolega poszedł do kuratorium, tam mu powiedziano, że w poprzednim miejscu zamieszkania uczył się j.niemioeckeigo, a tutaj we wszystkich szkoach jest j.angielski. Kolega mówił,ż e nadrobi tą różnice, ale kuratorium mimo rozmów z dyrektorami nic nie wskurało. Kolega poszedł do 1-ej klasy. Może któś wie czy sa jakies przepisy dotyczace przyjec do liceum z powodu przeprowadzki??? Nie wiem co mu doradzic. Przeczytałem statuty szkoł we wszytkich było napisane, że dyrektor decyduje o przeyjeciach do szkoł. bardzo prosze o pomoc.

edzia
Posty: 4767
Rejestracja: 2008-02-05, 23:02

Re: Nieprzyjęcie ucznia do szkoły???

Postautor: edzia » 2009-02-25, 11:37

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych:

§ 19. 1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz dotychczasowej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:
a) do szkoły podstawowej lub gimnazjum ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,
b) do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,
c) do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym,
d) do szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej;

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.


§ 21. 1. Jeżeli w klasie lub w semestrze, na który uczeń lub słuchacz przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń (słuchacz) uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń (słuchacz) może:
1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo
3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.

2. Dla ucznia (słuchacza), który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

Brzoskowski
Posty: 3
Rejestracja: 2009-02-25, 10:54
Kto: uczeń
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: małopolskie

Re: Nieprzyjęcie ucznia do szkoły???

Postautor: Brzoskowski » 2009-02-26, 15:27

Ladnie to wygląda, ale przegladłem ten przepis i dalszej czesci jest napisane : ze dyrektor decyduje o przyjeciach. Wiec co on ma zrobic zaskarzyc decyzje???

Brzoskowski
Posty: 3
Rejestracja: 2009-02-25, 10:54
Kto: uczeń
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: małopolskie

Re: Nieprzyjęcie ucznia do szkoły???

Postautor: Brzoskowski » 2009-05-16, 15:23

Kolega przy końcu marca pojechał do kuratorium. Załatwili szkołe w 3 dni. Jest teraz w 2-giej klasie, ale musi do końca sieppnia egzaminaczyjnie zdac 1 semestr.

Z tego co mu powiedzieli w kuratorium wyniki iż nie uzykał pełnej informacji od mijscowego kuratorium oraz ,że dyrektor poełnił błąd. Jak chce to badac to niech na piśmie o to wniesie to oni sprwadza kuratorium miejcowe i szkołe.


Wróć do „Kącik uczniowski”