Dodaj publikację
Autor
Krystyna Woźny
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
4,00
Pobrań
183

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to konspekt lekcji języka polskiego dla klasy 5 z zastosowaniem metod aktywizujących.
 Pobierz (doc, 37,5 KB)

Podgląd treści

Konspekt lekcji języka polskiego

Temat: Jak i dokąd wędrował chytry lis – o motywie wędrownym.

Odbiorca zajęć: klasa V.

Czas: 45 minut

Cele:
Cel ogólny:
Wprowadzenie terminu motyw wędrowny.
Cele szczegółowe:
uczeń
- podaje przykład motywu literackiego,
- wyjaśnia, co to jest motyw wędrowny,
- wskazuje motyw wędrowny w podanych utworach,
- czyta głośno i wyraźnie tekst,
- umieszcza datę w przedziale czasowym,
- wskazuje bohatera utworu literackiego,
- nazywa cechy bohatera,
- wskazuje źródło informacji – Słownik terminów literackich,
- wykorzystuje motyw chytrego lisa we własnej pracy literackiej.

Typ lekcji: wprowadzająca nowy materiał, doskonaląca nabyte umiejętności.

Metody pracy: heureza, podająca, technika „Słoneczko”, karty pracy.

Formy pracy: praca zbiorowa i jednostkowa, praca w zespołach, praca indywidualna
w domu.

Środki dydaktyczne: słownik terminów literackich, słownik symboli, karty pracy
dla uczniów,
wizerunki lisa do przyklejenia w zeszytach, kaseta audio dla klasy V,
kaseta video z filmem „Pinokio”, plansza z nazwiskami i latami życia
autorów omawianych bajek.

Przebieg zajęć

1. Czynności porządkowe.
2. Kontrola i ocena pracy domowej.
3. Wprowadzenie do tematu lekcji – przypomnienie, co to jest motyw. Wykorzystanie słownika terminów literackich – wskazanie źródła informacji.
4. Zapisanie tematu lekcji na tablicy i w zeszytach. Rozdanie uczniom kart pracy.
5. Przypomnienie treści trzech bajek poprzez ich odczytanie lub wysłuchanie z kasety audio:
Ignacy Krasicki: „Lis i osieł”,
Adam Mickiewicz: „Lis i kozieł”,
Jan Brzechwa: „Lis i jaskółka”.
Uzupełnianie kart pracy samodzielnie lub z pomocą nauczyciela – wypisywanie autorów, tytułów bajek oraz czasu ich powstania (na podstawie planszy z latami życia pisarzy).
6. Nauczyciel poleca zakreślić w tabeli, co łączy wszystkie te utwory. Uczniowie podkreślają słowo lis.
7. Nauczyciel rozdaje uczniom wizerunki lisa (kontury postaci wykonane z kolorowego papieru z przymocowaną taśmą dwustronną) z poleceniem wklejenia ich do zeszytów. Uczniowie określają cechy lisa z różnych bajek, dostrzegają podobieństwo tych bohaterów.
8. Ćwiczenie słownikowe w zespołach dwuosobowych: wypisywanie cech lisa w zeszytach wokół jego wizerunku (technika „Słoneczko”).
Wzbogacenie słownictwa – wykorzystanie słownika symboli.
9. Zastosowanie terminu motyw w odniesieniu do lisa. Podanie znaczenia terminu motyw wędrowny. Zapisanie definicji na tablicy i w zeszytach.
10. Obserwowanie na podstawie fragmentu filmu animowanego pt. „Pinokio” „wędrówki” motywu lisa przez różne kraje (motyw lisa w filmie, który powstał na podstawie książki włoskiego pisarza).
11. Podsumowanie lekcji: Odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak i dokąd wędrował chytry lis?
12. Zadanie pracy domowej: Napisz wiersz lub opowiadanie, w którym pojawi się motyw chytrego lisa. Następnie wpisz do ostatniej rubryki w karcie pracy swoje nazwisko i tytuł własnego utworu.
Osoby chętne mogą dorysować szczegóły na wizerunkach lisa ...