Dodaj publikację
Autor
Aneta Witkowska
Data publikacji
2008-05-05
Średnia ocena
4,67
Pobrań
716

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Artykuł zawiera szczegółowy kontrakt zawierany między nauczycielem (dowolnego przedmiotu) a uczniem na początku każdego roku szkolnego. Zawarcie takiej umowy gwarantuje czytelne zasady współpracy oraz przyjemność wynikającą z obiektywizmu oceniania.
 Pobierz (doc, 58,5 KB)

Podgląd treści


Kontrakt
zawarty pomiędzy nauczycielem technologii informacyjnej- mgr ……………………………., a uczniami XV Liceum Ogólnokształcącego im…………………………. w Poznaniu dotyczący zasad sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności z technologii informacyjnej.

1. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe.
2. Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen cząstkowych jako średnia ważona. Wagę poszczególnych ocen przedstawia tabela 1.
Ocena śródroczna zostaje przeniesiona jako cząstkowa na drugi semestr i ma wagę 3. Ocena roczna jest średnią ważoną oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z drugiego semestru.
W przypadku oceny niedostatecznej z pierwszego semestru nauki nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.
Nie jest możliwe poprawianie jakichkolwiek ocen na tydzień przed klasyfikacją.
3. Uczeń może otrzymać ocenę za:
➢ prace klasowe (w postaci teoretycznej i praktycznej);
➢ sprawdziany (w postaci teoretycznej i praktycznej);
➢ kartkówki (w postaci teoretycznej i praktycznej);
➢ prace domowe
➢ aktywność
➢ pracę na lekcji
➢ przygotowanie się do zajęć
➢ projekt
➢ referat
➢ prowadzenie zeszytu
4. W przypadku wszystkich prac pisemnych (teoretycznych i praktycznych) przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny wg niżej podanych zasad:
100%- 85% bardzo dobry
84%- 70% dobry
69%- 55% dostateczny
54%- 40% dopuszczający
39%- niedostateczny
5. Praca klasowa jest zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i fakt ten jest odnotowany w dzienniku. Praca taka jest przeprowadzana zawsze po zakończeniu danego działu materiału. Po ocenieniu tych prac nauczyciel szczegółowo je omawia. Nauczyciel przechowuje prace do końca semestru. Rodzic podczas wywiadówki lub dyżuru nauczyciela zawsze ma wgląd do pracy klasowej swojego dziecka.
Na pracy klasowej oprócz zadań typowych znajdują się jedno lub dwa zadania o podwyższonym stopniu trudności, tzw. zadania innego typu, które nie były szczegółowo omawiane podczas lekcji. Za rozwiązanie takich zadań uczeń może otrzymać ocenę celującą.
Jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej i ta nieobecność nie jest usprawiedliwiona to nauczyciel ma prawo nie zezwolić takiemu uczniowi na napisanie tej pracy i w dzienniku odnotowuje to jako 0.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo napisać tę pracę w czasie max dwóch tygodni od powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Takie zaliczenie nie odbywa się to podczas lekcji technologii informacyjnej (może mieć miejsce na cotygodniowych konsultacjach, które odbywają się w godzinach popołudniowych).
Jeśli uczeń nie skorzysta prawa napisania sprawdzianu to po upływie dwóch tygodni nauczyciel wstawia ocenę niedostateczną.
W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej uczeń ma prawo poprawić pracę w czasie max 2 tygodni od oddania prac, w terminie ustalonym z nauczycielem, również nie podczas lekcji technologii. Po upływie dwóch tygodni uczeń traci możliwość poprawienia pracy.
Ocen ostateczna jest ...