Dodaj publikację
Autor
Gabriela Galla
Data publikacji
2008-05-09
Średnia ocena
5,00
Pobrań
201

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Temat: Charakterystyka rynku i gospodarki rynkowej.
 Pobierz (doc, 37,0 KB)

Podgląd treści


Scenariusz lekcji

Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości
Prowadzący: mgr Gabriela Galla
Klasa: 3 ŚG
Data: 30.10.2007
Czas zajęć: 45 minut.

Temat: „Charakterystyka rynku i gospodarki rynkowej”.

Cele poznawcze:
Uczeń:
• umie zdefiniować pojęcie rynku,
• zna charakterystykę gospodarki rynkowej,
• wyjaśnia terminy: konsument, producent, konkurencja cenowa i niecenowa.

Cele kształcące:
Uczeń:
• potrafi scharakteryzować współczesny rynek,
• wskazuje podmioty działające na rynku,
• zdaje sobie sprawę, że on także jest jednym z podmiotów rynku – konsumentem,
• potrafi wyjaśnić na czym polega konkurencja,
• rozumie potrzebę konkurowania o klienta,
• rozumie potrzebę dostosowania produktów do klienta,
• umie podać przykłady konkurencji niecenowej.

Cele wychowawcze:
Uczeń rozwija u siebie:
• umiejętności współpracy w grupie,
• zrozumienia potrzeb drugiego człowieka,
• umiejętności komunikowania się z innymi,
• potrzebę akceptacji poglądów innych.

Metody:
• elementy wykładu,
• pogadanka,
• praca w grupach,
• dyskusja.

Pomoce:
• materiały przygotowane przez nauczyciela,
• podręcznik.

Przebieg lekcji:
1. Czynności porządkowe:
- przywitanie nauczyciela z uczniami,
- sprawdzenie obecności,
- zapisanie tematu zajęć na tablicy.
Czas realizacji 10 minut.

2. Wprowadzenie:
- przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć na temat gospodarki centralnie sterowanej,
- nauczyciel pokrótce wyjaśnia pojęcie gospodarki rynkowej.
3. Nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie terminu rynek. Podkreśla, iż jest to termin wieloznaczny i podaje przykłady zdań, w których to samo słowo ma nieco inne znaczenie np. „zrobiłem zakupy na rynku”, „rynek samochodowy”.
4. Nauczyciel zaznacza, że kiedyś rynek był miejscem spotkania nabywców i dostawców, lecz dziś pojęcie to się rozszerzyło. Uczniowie wymieniają różne sposoby dokonywania zakupów (przez telefon, za pomocą Internetu, sprzedaż wysyłkowa, w hurtowni, na giełdzie, w sklepie).
5. Nauczyciel charakteryzuje uczestników rynku i wprowadza pojecie konkurencji i jej klasyfikację.
6. Nauczyciel dzieli klasę na 4-osobowe grupy producentów wytwarzających ten sam produkt (klasa sama decyduje o typie). Wspólnie określają orientacyjne koszty wyprodukowania danego towaru, poniżej których jego sprzedaż staje się nieopłacalna i wysokość marży, którą może pobrać producent. Zadaniem poszczególnych grup jest najkorzystniejsze sprzedanie towaru przy pomocy konkurowania cenowego i niecenowego.
7. Grupy opracowują swoją ofertę handlową. Po wyznaczonym czasie (10-15 min.) przedstawiciel grupy przedstawia swoją propozycję nauczycielowi.
8. Nauczyciel ocenia pracę każdej grupy i wybiera najkorzystniejszą ofertę.
9. Podsumowanie:

Uczeń:
- poznaje pojęcie rynku,
- poznaje główne podmioty rynku,
- rozumie pojęcie konkurencji i potrzebę konkurowania firm o klienta,
- rozumie sens spełnienia oczekiwań,
- wie, że zdobywając klientów, przedsiębiorstwa osiągają zysk.
Czas realizacji: 35 minut.