Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Małgorzata Zgiet
Data publikacji
2008-06-04
Średnia ocena
3,00
Pobrań
283

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji muzyki dla klasy V SP.
 Pobierz (doc, 71,5 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji muzyki w klasie V

Temat: Muzyka jednogłosowa i wielogłosowa.
Cele lekcji:
Poznawcze:
• zapoznanie uczniów z charakterystycznymi cechami muzyki jednogłosowej
i wielogłosowej;
• zapoznanie uczniów z przykładami utworów muzyki jednogłosowej i wielogłosowej;
• przypomnienie budowy kanonu;
• wprowadzenie pojęć: monodia, homofonia, polifonia, fuga;
• poznanie melodii i tekstu piosenki „Kanon”.
Kształcący słuch:
• rozwijanie słuchu harmonicznego poprzez śpiewanie w kanonie.
Kształcący poczucie rytmu:
• rozwijanie poczucia rytmu przez odtwarzanie różnych ugrupowań rytmicznych występujących w piosence – zwłaszcza synkopy;
Kształcący głos:
• zwrócenie uwagi na prawidłowe oddechy i odpowiednią dykcję.
Wychowawcze:
• zachęcanie dzieci do wspólnego muzykowania;
• kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;
• rozwijanie odpowiedzialności za powierzone zadania.
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
a) podstawowe
Uczeń:
• rozumie pojęcia: monodia, homofonia, polifonia, kanon;
• odróżnia muzykę jednogłosową od wielogłosowej;
• zna budowę kanonu i zasady jego wykonywania;
• zna słowa i melodię piosenki „Kanon” i śpiewa ją, korzystając z podręcznika.
b) ponadpodstawowe
• wymienia odmiany muzyki wielogłosowej;
• rozróżnia poznane rodzaje muzyki podczas słuchania przykładów literatury muzycznej;
• śpiewa piosenkę „Kanon” z pamięci, wykazując duże zaangażowanie,
z właściwą postawą śpiewaczą, prawidłowo pod względem intonacyjnym
i rytmicznym

Metody:
• problemowo-analityczna;
• słowna;
• analityczno – percepcyjna;
• ekspozycji;
• problemowo – odtwórcza.

Formy organizacji pracy:
• zbiorowa;
• grupowa;
• indywidualna.

Formy działalności muzycznej:
• percepcja;
• przyswajanie podstawowych wiadomości dotyczących muzyki;
• śpiew.

Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna: zachowanie prawidłowej postawy ciała podczas śpiewania, zwrócenie uwagi na prawidłową emisję i dykcję

Środki dydaktyczne:
• podręcznik do muzyki
• nagrania utworów: „Bogurodzica”, „Fuga c-moll” z I części zbioru „Das Wohltemperierte Klavier” J. S. Bacha, „Marsz turecki” z „Sonaty
A – dur KV 331 W. A. Mozarta, „ Oj chmielu, chmielu”, „Preludium e- moll” op. 28 nr 4 Fryderyka Chopina.
• odtwarzacz płyt CD
Przebieg lekcji:
Faza wstępna:
1. Czynności organizacyjne: powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Rozdanie i omówienie sprawdzianów.
3. Wprowadzenie do tematu zajęć – rozmowa z uczniami: czym wg nich różni się muzyka jednogłosowa od wielogłosowej?
Faza właściwa:
1. Zapisanie i wyjaśnienie następujących pojęć:
• monodia – muzyka jednogłosowa(wszyscy śpiewają lub grają jednocześnie tą samą melodię);
• polifonia- muzyka wielogłosowa polegająca na równoczesnym prowadzeniu kilku samodzielnych linii melodycznych (głosów), wspólnie się nakładających.
• homofonia – muzyka wielogłosowa, w której melodii, znajdującej się zazwyczaj w najwyższym głosie, towarzyszy akompaniament.
2. Wysłuchanie przykładów muzyki jednogłosowej:
• „Bogurodzica” – w trakcie słuchanie uczniowie próbują zgadnąć, z jakiego wieku pochodzi ta pieśń?
3. Poznanie melodii i tekstu piosenki „Kanon”. Po zapoznaniu z melodią uczniowie próbują śpiewać w kanonie, najpierw w dwugłosie, a następnie w trzygłosie.
4. Wysłuchanie przykładu muzyki polifonicznej - „Fuga c-moll” z I części zbioru „Das Wohltemperierte Klavier” J. S. Bacha. Po jednokrotnym wysłuchaniu zwracamy uwagę ...