Dodaj publikację
Autor
Wioletta Maszke
Data publikacji
2008-07-17
Średnia ocena
1,00
Pobrań
162

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Rośliny żyjące w wodzie
 Pobierz (doc, 76,0 KB)

Podgląd treści


ROŚLINY ŻYJĄCE W JEZIORZE
Scenariusz zajęć terenowych lekcji przyrody
dla klasy IV szkoły podstawowej

Temat zajęć: Rośliny żyjące w jeziorze.

CEL OGÓLNY:
Rozpoznawanie gatunków roślin żyjących w jeziorze i jego otoczeniu.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
w kategorii wiadomości:
• uczeń zna gatunki roślin spotykanych w jeziorze i okolicy,
• zna podstawowe strefy roślinności wodnej,
w kategorii umiejętności:
• uczeń zbiera kilka gatunków roślin przybrzeżnych w celu wykonania zielnika,
• rozpoznaje podstawowe gatunki flory jeziornej,
• ocenia wyniki swoich obserwacji w terenie i wyciąga wnioski,
• gromadzi dokumentację fotograficzną badanego terenu,
w kategorii postaw:
• uczniowie zdają sobie sprawę z konieczności ochrony wód, jednego z elementów naturalnych środowiska,
• doskonalą umiejętność pracy zespołowej,
• kształtują umiejętność właściwego zachowania się w środowisku przyrodniczym.

METODY: obserwacja, burza mózgów.
FORMY PRACY: indywidualna i zespołowa.
CZAS TRWANIA: 2 godziny lekcyjne
POMOCE: karty pracy, klucze do rozpoznawania roślin wodnych, lupa, czyste słoiki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Faza wprowadzająca.
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.
3. Zapoznanie uczniów z podstawowymi strefami roślinności wodnej.
Faza realizacyjna.
1. Rozdanie kart pracy oraz potrzebnych materiałów.
2. Wyjaśnienie poleceń i zadań zawartych w kartach.
3. Wyjście w teren oraz podział klasy na grupy.
4. Powrót do klasy.
5. Pogadanka na temat czystości pobliskiego zbiornika wodnego oraz wpływu człowieka na funkcjonowanie ekosystemu jeziora.
6. Uporządkowanie wiadomości i zapis obserwacji.
7. Podsumowanie pracy poszczególnych zespołów i przedstawienie wyników badań.
Zebranie zdobytych wiadomości i wniosków.

| | | |
|Jezioro…………………… |Napotkane rośliny |Charakterystyka roślin |
|Dnia ……………………. | | |
|Nad powierzchnią wody | | |
| | | |
|Pływające | | |
| | | |
|Podwodne | | |
| | | |

Faza końcowa.
1. Zadanie pracy domowej uczniom: wykonanie zielnika w grupach z zebranych roślin przybrzeżnych.
2. Zadanie dla chętnych: wykonanie albumu z dokumentacji fotograficznej badanego terenu.
3. Ocena pracy uczniów oraz zachęcenie ich do systematycznej obserwacji przyrodniczej.

Opracowała : mgr Wioletta Maszke
ROŚLINY ŻYJĄCE W JEZIORZE

KARTA PRACY UCZNIÓW NA LEKCJI PRZYRODY
Zajęcia terenowe dla klasy IV
Imię i nazwisko uczniów
1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….
4. ………………………………….

Zadanie 1.
Określ wygląd, zapach barwę wody badanego jeziora. Podkreśl właściwą odpowiedź.
Woda jest:
1. bezbarwna
2. mętna
3. zielonkawa
4. brunatna
5. niebieska
6. inna(jaka?)……………………………………………………………………………
Woda jest:
1. bez zapachu
2. ma silny zapach (jaki?)…………………………………………………………………

Zadanie 2.
Stojąc na brzegu jeziora określ, jaki materiał widoczny jest na jego dnie. Zaznacz właściwą odpowiedź.
1. piasek 5. rośliny
2. żwir 6. liście
3. muł 7. coś innego?...................................
4. kamienie

Zadanie 3.
Na podstawie niżej podanych wskaźników roślin określ jakość wody badanego zbiornika.
|Woda czysta |Woda średnio zabrudzona |Woda mocno zanieczyszczona |
|strzałka wodna |żabiściek pływający |moczarka kanadyjska |
|wywłócznik kłosowy |pałka szerokolistna |rogatek sztywny ...