Dodaj publikację
Autor
Dorota Motyl
Data publikacji
2008-09-01
Średnia ocena
5,00
Pobrań
430

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan wynikowy dla klasy IV z historii do podręcznika "Historia i społeczństwo. Człowiek i jego cywilizacja''.
 Pobierz (docx, 22,1 KB)

Podgląd treści

Plan wynikowy z historii dla klasy IV

Rok szkolny 2008/2009

Mgr Dorota Motyl

L.p.

Temat lekcji

Uczeń potrafi:

Pojęcia

Ścieżka edukacyjna

1.

Witaj w krainie historii.

- zdefiniować pojęcie historii,

-wyjaśnić twierdzenie, że ,,historia jest nauczycielką życia’’,

-wskazać na rolę wybitnych jednostek w dziejach i podać odpowiednie przykłady,

-dostrzegać wpływ działalności przeszłych pokoleń na obecny rozwój cywilizacji.

-przeszłość

-historia i historycy

-fakty historyczne

- wydarzenia historyczne

2.

Uczymy się poznawać ślady działalności człowieka.

- nazwać, czym są źródła historyczne i zna ich rodzaje,

- rozpoznać i podać przykłady źródeł pisanych i materialnych,

- wymienić rodzaje materiału pisarskiego i podać znaczenie rozwoju pisma.

- źródła historyczne

- źródła pisane (roczniki, kroniki, dokumenty)

-źródła materialne

-pismo obrazkowe

- pismo alfabetyczne

-tabliczki gliniane

-papirus

-pergamin

-papier

Edukacja czytelnicza i medialna III1

3.

Śladami archeologii – udajemy się do wykopalisk.

- opowiedzieć o pracy archeologa na terenie wykopalisk,

- nazwać przedmioty, które odkrywa archeolog podczas swojej pracy,

- wymienić nauki wspierające wiedzę historyczną,

- wskazać cechy charakteru przydatne w pracy archeologa (staranność, dokładność, poczucie piękna, wyobraźnia).

- archeologia

-archeolog

- cmentarzyska

- wykopaliska

- ceramika

- urna

- historia sztuki i architektura

Edukacja czytelnicza i medialna III4

4.

Chronimy zabytki dla przyszłości.

- wymienić, czym jest muzeum i jaki stoją przed nim zadania,

-zrozumieć, że ochrona zabytków służy zachowaniu naszego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń,

-wymienić najważniejsze muzea polskie i muzea w swoim regionie.

- muzeum

- zabytki

- eksponat

-ekspozycja

- skansen

-archiwa i biblioteki

- konserwacja zabytków

5.

Historia wokół nas – powtarzamy i sprawdzamy nasze wiadomości.

6.

Historia mojej rodziny.

- wyjaśnić znaczenie pojęcia genealogia i posługiwać się poprawnie pojęciami z tej dziedziny,

- określić, skąd wywodzi się jego rodzina,

-sporządzić drzewo genealogiczne swojej rodziny,

- zrozumieć znaczenie herbów, jako symboli rodowych.

- ród

- rodzina

-pokolenie

-genealogia

- drzewo genealogiczne

- przodkowie

- herb

Wychowanie do życia w rodzinie IVa3

7.

Korzenie mojego rodu.

-korzystając ze zgromadzonych pamiątek przedstawić w formie wypowiedzi ustnej historię swojej rodziny.

- pamiątki rodzinne

- tradycje rodzinne

Wychowanie do życia w rodzinie IVa3

8.

Skąd nasz ród. Symbole Polski.

- powiedzieć, skąd wywodzi się nazwa naszego państwa,

- nazwać polskie symbole narodowe,

- opowiedzieć o znaczeniu symboli w życiu w życiu narodu polskiego,

- zaśpiewać hymn i wskazać twórcę słów hymnu polskiego,

- wymienić państwa sąsiadujące z Polską.

- naród

- plemiona

-Polanie

- godło

- flaga polska

- hymn Polski

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie IVc1,2

9.

Legendarne początki państwa polskiego.

- opowiedzieć najważniejsze legendy związane z początkami państwa polskiego,

- wskazać elementy prawdziwe i baśniowe w treści legendy,

- dokonać oceny postępowania bohaterów legend.

- baśń

- legenda

- postrzyżyny

- Mysia Wieża,

- Piastowie

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie IVc9

10.

Miejsca, które warto zobaczyć i ...