Dodaj publikację
Autor
Joanna Miedzielec
Data publikacji
2009-06-01
Średnia ocena
5,00
Pobrań
430

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przedstawiam program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niedosłuchem.
 Pobierz (doc, 35,5 KB)

Podgląd treści


Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV
z jednostronnym niedosłuchem ucha lewego

I. Program został opracowany na podstawie:
1. Zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Analizy funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej na podstawie rozmów z wychowawcą.
3. Wywiadów środowiskowych z osobami znaczącymi dla dziecka (rodzice, nauczyciele, pedagog szkolny).

I. Cel nadrzędny programu:
Kompensowanie braków w nauczaniu wynikających z niedosłuchu, kształtowanie postaw samoakceptacji.

II. Czas trwania: Wrzesień – czerwiec

III. Osoba prowadząca: mgr Joanna Miedzielec

|Cel ogólny |Cel operacyjny |Zadania i rodzaje |
|Wspomaganie procesów |Usprawnianie analizy i syntezy|Oglądanie i omawianie obrazków, dobieranie jednakowych obrazków, |
|myślowych. |wzrokowo-słuchowej. |dobieranie przedmiotów pasujących do całości, układanie całości. |
| | |Układanie zdań pociętych na wyrazy oraz historyjek obrazkowych, |
| | |grupowanie wyrazów ze względu na części mowy , dobieranie |
| | |definicji do przedmiotu, wyszukiwanie różnic w zapisie wyrazów z |
| | |głoskami zmiękczonymi i nosowymi /dz, dź, dż, dzi, ś, ć, sz, cz, |
| | |s, c, ą, ę, ń, ni, n/, rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek,|
| | |rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty z |
| | |bliskiego otoczenia, ćwiczenia struktur rytmicznych odbieranych |
| | |za pomocą wzroku, słuchu i rezonansu, rozpoznawanie tonów |
| | |wysokich, niskich oraz tempa szybkiego i wolnego w muzyce. |
| |Rozwijanie spostrzegawczości. |Określanie cech zauważanych przedmiotów, obserwowanie i nazywanie|
| | |przedmiotów wskazanych przez nauczyciela w otoczeniu bliższym i |
| | |dalszym – wyodrębnianie elementów z podanej całości. |
|Wspomaganie procesu |Rozwijanie sfery grafomotoryki. |Różnicowanie graficzne liter o podobnych kształtach, kalkowanie |
|czytania i pisania. | |rysunków, kreślenie figur geometrycznych, odwzorowywanie, |
| | |poprawne pisanie wyrazów, łączenie wyznaczonych punktów, |
| | |ćwiczenia w zakresie ortografii i gramatyki, pisanie pod |
| | |dyktando. |
|Wspomaganie procesów |Kształcenie słuchu fonematycznego. |Układanie zdań z podanymi wyrazami, liczenie wyrazów w zdaniu, |
|poznawczych. | |porównywanie wyrazów krótkich z długimi, różnicowanie słów |
| | |podobnie brzmiących. |
| |Usprawnianie analizatora kinestetyczno – |Wykonywanie „kapturka myśliciela” ,ruchów naprzemiennych, |
| |ruchowego metodą Paula Denisona. |rysowanie wzorów oburącz. |
| |Doskonalenie pamięci słuchowej. |Nauka wierszyków, układanie i powtarzanie zdań, powtarzanie |
| | |rymowanek, wysłuchiwanie, różnicowanie, rozpoznawanie dźwięków |
| | |dochodzących z najbliższego otoczenia. |
| |Doskonalenie podstawowych pojęć |Wyodrębnianie i tworzenie zbiorów wg określonego warunku, |
| |i działań matematycznych. |porządkowanie zbiorów wg ich liczebności, definicje pojęć |
| | |matematycznych, utrwalanie wiedzy zdobytej w trakcie lekcji |
| | |matematyki. |