Dodaj publikację
Autor
Lidia Pawlusińska
Data publikacji
2009-10-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
204

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zaproponowana godzina wychowawcza dotyczy rodziny i jej właściwego funkcjonowania. Uczniowie poprzez różne ćwiczenia (metody aktywizujące) sami formułują definicję rodziny i podają funkcje jakie powinna spełniać. Podczas zajęć bawią się rysując, przedstawiając scenki i dyskutując. Zajęcia przewidziane są na 45 minut dla gimnazjalistów.
 Pobierz (doc, 52,5 KB)

Podgląd treści


Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum.

Temat: Rodzina i ja.

Cele lekcji:
Uczeń:
← rozumie pojęcie rodzina,
← komunikuje się z członkami rodziny,
← wartościuje cechy rodziny,
← podaje podstawowe funkcje rodziny,
← współpracuje w grupie z innymi uczniami.

Czas trwania lekcji: 45 min
Metody i techniki pracy na lekcji: dyskusja, metoda aktywizująca – drama, puzzle plakatowe.
Formy pracy na lekcji: praca indywidualna, w grupie i z całą klasą.
Pomoce dydaktyczne: puzzle plakatowe, kredki, mazaki.

Przebieg zajęć.
1. Powitanie klasy oraz zaprezentowanie tematu zajęć (informacje ogólne).
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo RODZINA i prosi uczniów, aby na własnych kartkach zapisali 6 wyrazów, które kojarzą im się z tym pojęciem (np. rodzice, dzieci, dom, miłość, zaufanie, odpowiedzialność itd.). Ważne jest, aby prowadzący zajęcia nie podpowiadał uczniom. Po pracy indywidualnej uczniowie kolejno odczytują swoje skojarzenia, które zapisujemy na tablicy w formie diagramu (rys. 1)

[pic]Rysunek nr 1. Metaplan do słowa rodziny.

Na podstawie rysunku nr 1 uczniowie wspólnie definiują pojęcie RODZINA. Następnie porównują własną definicję z tą zamieszczoną w słowniku.

Rodzina – mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi – więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie.

3. W kolejnym ćwiczeniu uczniowie indywidualnie przygotowują się do odpowiedzi. Ich zadaniem jest dokończenie poniższych zdań.
← Jestem podobny (-a) do ………………………………………………………..
← Kiedy mam kłopoty, najczęściej rozmawiam z ……………………………….
← Wolny czas najchętniej spędzam z ……………………………………………
← Od mamy nauczyłem (-łam) się ……………………………………………….
← Od taty nauczyłem (-łam) się ………………………………………………….
← Od rodzeństwa nauczyłem (-łam) się ……………………………………………

Zachęcamy uczniów do odczytania swoich wypowiedzi. Podsumowując ćwiczenie próbujemy poprowadzić uczniów tak, aby intuicyjnie określi podstawowe funkcje rodziny. Na zakończenie tej części podajemy uczniom funkcje rodziny.
← Funkcja prokreacyjna – polega na wydawaniu potomstwa na świat.
← Funkcja opiekuńczo-wychowawcza – rodzice przez przynajmniej kilkanaście lat zapewniają swoim dzieciom nie tylko byt materialny, lecz także wsparcie uczuciowe, poczucie bezpieczeństwa, opiekę oraz najważniejsze wskazówki życiowe.
← Funkcja socjalizacyjna – rodzice tak wychowują dzieci, aby mogły w przyszłości prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie: założyć rodziny, pracować, z odpowiedzialnością podejmować życiowe decyzje. Rodzice przekazują dzieciom zwyczaje, tradycje, normy moralne, prawne i religijne. Przygotowują je do współżycia z innymi ludźmi.

4. Nauczyciel dzieli klasę na grupy 5-6 osobowe. W grupach uczniowie przygotowują scenki (czas na przygotowanie: 5-7 minut). Każda z grup przygotowuje jedną wylosowaną scenkę.

Uczniowie losują spośród:

Scenka 1: Dziecko ma półtora roku, zaczyna chodzić i mówić. Mama wraca do domu po pracy i przygotowuje obiad. Po chwili wraca tata przyprowadzając dziecko ze żłobka.
Za ...