Dodaj publikację
Autor
Izabela Małka
Data publikacji
2009-10-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
641

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program szkolnego koła muzycznego dla klas IV-VI.
 Pobierz (doc, 386,0 KB)

Podgląd treści

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOKALNEGO
DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DEBRZNIE

Realizowany w roku szkolnym 2008/2009

Opracowała: mgr Izabela Małka

WPROWADZENIE.

Program jest kontynuacją edukacji muzycznej wśród uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych, Daje możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, przygotowuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Uczniowie swoje umiejętności i wiedzę zaprezentują w formie występów w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

CELE OGÓLNE

- kształtowanie i rozwijanie zdolności muzycznych:
- ukazanie różnych form sztuki:
- ukazanie bogactwa świata sztuki;
- rozbudzenie zamiłowań muzycznych i wrażliwości na sztukę,
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- integracja ze środowiskiem poprzez piosenkę,
- przezwyciężanie swoich słabości,
- świadome planowanie czasu wolnego.

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

- kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych;
- kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim;
- kształtowanie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej;
- wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności wokalne;
- wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania czasu wolnego;
- opanowanie różnorodnego repertuaru piosenek związanych z kalendarzem imprez szkolnych;
- kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie;

PODSTAWOWE FORMY AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH:

- praca zbiorowa /zespół wokalny,/
- praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym /solista/,
- udział w konkursach, koncertach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,
- ćwiczenia rozwijające poczucie rytmu, tempa /np. "echo rytmiczne"/
- ćwiczenia usprawniające narządy mowy /ćwiczenia języka, ćwiczenia warg, - - - ćwiczenia oddechowe/,
- ćwiczenia emisyjne,
- ćwiczenia słuchowo- głosowe,
- ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce.

METODY ZASTOSOWANE PODCZAS ZAJĘĆ:

- śpiew
- pokaz,
- praktyczne działanie.

TREŚCI NAUCZANIA:

- kształtowanie prawidłowej postawy przy śpiewie,
- praca nad prawidłowym oddechem,
- ćwiczenia dykcyjne,
- ćwiczenia kształtujące prawidłową emisję głosu,
- śpiewanie piosenek jedno- i dwugłosowych /w tym kanonów/- utwory związane głównie z kalendarzem imprez w szkole;
- zapoznanie z muzyką patriotyczną:, "Mazurek Dąbrowskiego, "Oda do radości",
- łączenie śpiewu z akompaniamentem muzycznym,
- śpiewanie solmizacją krótkich melodii,
- śpiewanie piosenek zaproponowanych przez członków koła,
- percepcja elementów muzyki i rozpoznawanie zjawisk akustycznych,
- rozpoznawanie kierunku i rodzaju melodii,
- określanie nastroju,
- rozwijanie wyobraźni muzycznej,
- recytowanie rytmizowanych tekstów piosenek,
- pisanie tekstów do podkładów muzycznych,
- ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń potrafi
- wykonuje ćwiczenia oddechowe, słuchowe, dykcyjne,
- zna teksty śpiewanych przez zespół piosenek.
- systematyczne uczestniczenie na zajęciach doskonali i podnosi umiejętności,
- jest odpowiedzialny za zespół i jego osiągnięcia.
- zaśpiewać piosenkę,
- określić nastrój słuchanej piosenki,
- rozpoznać zjawiska akustyczne,
- śpiewać w kanonie,
- recytować rytmizowanych tekstów piosenek
- współdziałać w zespole,
- dokonać samokontroli i samooceny własnej aktywności na zajęciach,
- współpracować z prowadzącym w organizacji występów i imprez,
- godnie reprezentować szkołę podczas konkursów, koncertów,

WARUNKI REALIZACJI

Realizacja programu wymaga przeznaczenia godziny tygodniowo. W sali prób zespołu powinno znajdować się odpowiednie wyposażenie:
-pianino lub inny instrument klawiszowy;
-instrumenty perkusyjne;
-sprzęt ...