Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Pilarska
Data publikacji
2010-03-01
Średnia ocena
0,00
Pobrań
373

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem muzyki a uczniami.
 Pobierz (doc, 23,0 KB)

Komentarze

gosia2000, 2010-09-21

Taki konkrakt jest super rzeczą, ale wymaga drobnej korekty. Przypomina on bardziej PSO, z którym zapoznajemy uczniów na początku roku szkolnego. Ja bym rozbudowała jeszcze element "stosunku do przedmiotu".

Podgląd treści

1 KONTRAKT POMIĘDZY NAUCZYCIELEM MUZYKI

2 A UCZNIAMI

1.Uczeń przygotowuje się do każdych zajęć zgodnie z zaleceniami nauczyciela (posiada zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia, podręcznik oraz inne, własne przybory do wykonywania prac wytwórczych i zadań praktycznych).
2.Ma prawo raz w semestrze zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie bez ponoszenia konsekwencji. Po wykorzystaniu swoich szans otrzymuje ocenę niedostateczną.
3.W przypadku otrzymania ze sprawdzianu (lub innej pracy pisemnej) oceny niedostatecznej lub dopuszczającej, uczeń ma prawo jednorazowo poprawić ją w ustalonej z nauczycielem formie (pisemnej lub ustnej), jednak nie później niż 2 tygodnie.
4.W przypadku nieobecności na sprawdzianie (lub innej pracy pisemnej) uczeń musi zaliczyć materiał w formie i terminie ustalonym z nauczycielem po powrocie do szkoły (do 2 tygodni).
5. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na sprawdzian otrzymuje ocenę niedostateczną
6.Nauczyciel ma prawo w szczególnych przypadkach zwolnić ucznia z wykonywania pracy pisemnej lub ustnej.
7.Kartkówka jest niezapowiadana, a obowiązujący zakres materiału sięga dwóch ostatnich lekcji (nie ma możliwości poprawy).
8.W przypadku nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest we własnym zakresie uzupełnić teoretyczne wiadomości z zajęć muzyki i odrobić zadaną pracę domową.
9.Ewentualne prace wytwórcze, które były wykonywane pod nieobecność ucznia w szkole np. „interpretacje plastyczne do wysłuchanego utworu”, nie muszą być przez niego uzupełniane w domu i dostarczone do oceny.
10. Aktywność (w tym aktywność muzyczna: śpiew, tworzenie, słuchanie, granie, ruch) oceniana jest za pomocą ocen cząstkowych oraz plusów (3 plusy – bdb) lub minusów (3 minusy – ndst).
11.O ocenę celują na koniec semestru/ roku może ubiegać się uczeń, którego zainteresowaniamuzyczne wykraczają poza program nauczania, np. działający w zespołach muzycznych, chórze i innych kołach zainteresowań w szkole i poza nią (otrzymuje dodatkowe oceny z przedmiotu).
12. O podwyższenie oceny może ubiegać się tylko ten uczeń, który na bieżąco realizował zadania wynikające z planu nauczania (odrabiał prace, pisał w terminie sprawdziany, uczył się piosenek, był aktywny). Uczeń który nic nie robił w ciągu roku szkolnego oraz nie wykazywał zainteresowania przedmiotem nie będzie miał szansy na poprawę oceny semestralnej lub końcoworocznej.
13. Oceny obliczane są według średniej ważonej.

Nauczyciel muzyki Aleksandra Pilarska