Dodaj publikację
Autor
Tomasz Rynkiewicz
Data publikacji
2010-04-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
78

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - wychowawca internatu.
 Pobierz (doc, 88,0 KB)

Podgląd treści


Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej
w Giżycku

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Tomasz Rynkiewicz
wychowawca internatu

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2007 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2010 r.
§ 8 ust.2 pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

|Lp. |ZADANIA |FORMY |TERMIN REALIZACJI |DOWODY REALIZACJI |
| | |REALIZACJI | | |
|1 |Poznanie procedury awansu |Analiza przepisów prawa |VIII/IX 2007 |Wniosek |
| |zawodowego na nauczyciela |oświatowego dotyczących awansu | |o rozpoczęcie stażu. Plan |
| |dyplomowanego. |zawodowego. | |rozwoju zawodowego . |
|2 |Aktywne uczestniczenie w |Analiza dokumentacji szkolnej: |Na bieżąco. |Plan rozwoju zintegrowany z |
| |pracach związanych z |-statut szkoły; | |dokumentami szkoły. |
| |podniesieniem jakości pracy |-plan rozwoju szkoły; | |Zaświadczenie. |
| |szkoły. |-plan wychowawczy; | | |
| | |-regulaminy wewnątrzszkolnego | | |
| | |systemu oceniania. | | |
| | |Udział w pracach Rady | | |
| | |Pedagogicznej, współpraca z | | |
| | |nauczycielami, opieka nad | | |
| | |samorządem internatu udział w | | |
| | |procesie wewnątrzszkolnego | | |
| | |doskonalenia nauczycieli. | | |
|3 |Dokumentowanie |Gromadzenie dokumentów, świadectw,|Na bieżąco. |Zgromadzone dokumenty. |
| |realizacji planu rozwoju |zaświadczeń, programów, | | |
| | |scenariuszy, zdjęć. | | |
|4 |Okresowe diagnozowanie |Nanoszenie korekt |Na bieżąco. |Arkusze hospitacji. |
| |osiągnięć edukacyjnych, |i uzupełnień do programu | | |
| |dokonywanie korekty pracy i |opiekuńczo - wychowawczego | | |
| |modyfikacji pracy z uczniami, | | | |
| |porównywanie uzyskanych wyników| | | |
| |i ocena skuteczności | | | |
| |podejmowanych działań. | | | |
|5 |Tworzenie strony internetowej |Uaktualnianie strony internetowej |Na bieżąco. |Sprawozdanie oraz adres strony |
| |szkoły. |szkoły. | |internetowej szkoły. |
|6 |Współpraca z biblioteką |Doradztwo w zakresie zakupu |Na bieżąco. |Zestawienie interesujących |
| |szkolną. |literatury, czasopism, programów | |wydawnictw. |
| | |użytkowych o tematyce | | |
| | |komputerowej. | | |
|7 |Dbanie o poszanowanie tradycji |Organizacja imprez i uroczystości.|Na bieżąco. |Scenariusze. |
| |szkolnych i internackich. | | | |
|8 |Prowadzenie zajęć dodatkowych, |Zajęcia dodatkowe z informatyki. |Cały okres stażu. |Plany pracy, opisy. |
| |pozalekcyjnych oraz kół |Zajęcia pozalekcyjne z wychowania | | |
| |zainteresowań. |fizycznego. Kółko sportowe, | | |
| | |informatyczne oraz filmowe. | | |
|9 |Organizowanie rozgrywek |Zorganizowanie mistrzostw szkoły w|Raz w roku. |Scenariusze rozgrywek, |
| |sportowych. |piłce siatkowej, piłce nożnej, | |harmonogramy. |
| | |tenisie stołowym. | | |
|10 |Organizacja imprez muzycznych. |Zorganizowanie dla młodzieży |Raz w roku |Sprawozdanie. |
| | |wieczorku muzycznego – karaoke. | | |

§ 8 ust.2 pkt 2.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

|Lp. |ZADANIA |FORMY |TERMIN REALIZACJI |DOWODY REALIZACJI |
| | |REALIZACJI | | |
|1 |Administrowanie szkolną |Dbanie o sprawne funkcjonowanie |Na bieżąco. |Sprawozdanie. |
| |pracownia komputerową oraz |sprzętu komputerowego w szkole i | | |
| |lokalną siecią komputerową w |internacie, konserwacja sprzętu, | | |
| |internacie. |instalacja oraz aktualizacja | | |
| | |programów komputerowych. | | |
|2 |Opieka nad kółkiem filmowym w |Wykorzystanie projektora |Na bieżąco. |Sprawozdanie. |
| |internacie. |multimedialnego do projekcji | | |
| | |filmów oraz prezentacji | | |
| | |multimedialnych. | | |
|3 |Wieczorek muzyczny. |Wykorzystanie zestawu |Raz w roku. |Sprawozdanie. |
| | |komputerowego oraz programu | | |
| | |„VanBasco” wraz z ...