Dodaj publikację
Autor
Anita Szczechowicz
Data publikacji
2010-04-27
Średnia ocena
5,00
Pobrań
497

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Prezentuję test, który umożliwi sprawne i wnikliwe skontrolowanie wiadomości o budowie komórki oraz tkanek, budujących organizm człowieka.
 Pobierz (doc, 518,0 KB)

Podgląd treści


Grupa I

Imię i nazwisko………………………………………… Klasa ……
Liczba punktów………. Ocena…………….

1. Wpisz nazwisko autora przy każdym z wymienionych osiągnięć lub odkryć (2 pkt)
a) jako pierwszy opracował system klasyfikacji roślin i zwierząt……………….
b) sformułował teorię doboru naturalnego ……………………
c) wyjaśnił proces fermentacji, opracował metodę szczepień ochronnych…………….
d) wyjaśnił podstawowe zasady dziedziczenia…………………….

2. Dobierz odpowiednią strukturę komórkową do procesu, jaki w niej zachodzi: (4 pkt)
I) rybosom a) modyfikacja związków chemicznych
II) mitochondriom b) produkcja białek
III) aparat Golgiego c) środowisko reakcji biochemicznych
IV) cytoplazma d) produkcja energii na skutek utleniania związków organicznych
I) ………. II)……….. III) …………… IV) …………
3. Zaznacz literą P zdanie prawdziwe a literą F fałszywe.( 2pkt)
a) dyfuzja ułatwiona wymaga nakładów energetycznych
b) dyfuzja prosta zawsze odbywa się zgodnie z gradientem stężeń
c) transport aktywny przebiega zgodnie z gradientem stężeń, ale wymaga energii z ATP
d) transport substancji do wnętrza komórki zawsze odbywa się zgodnie z gradientem stężeń

4. Nazwij organellum przedstawione na rysunku i określ jego funkcję w komórce .(3 pkt)

[pic]

Nazwa…………………………
Funkcja…………………………………………………………………………………………………………

5. Do funkcji jądra komórkowego należą: (3pkt)
a) replikacja DNA b) produkcja ATP c) przechowywanie informacji genetycznej d) synteza węglowodanów e) przekazywanie informacji genetycznej komórkom potomnym

6. Uporządkuj procesy zgodnie z kolejnością, w jakiej zachodzą podczas mejozy: (3pkt)
a) zachodzi zjawisko crossing –over
b) chromosomy homologiczne przemieszczają się do przeciwległych biegunów komórki
c) despiralizacja chromosomów, cytokineza
d) następuje spiralizacja chromatyny
e) biwalenty układają się w płaszczyźnie równikowej komórki
f) chromatydy przemieszczają się do przeciwległych biegunów komórki

7. Hipotetyczna komórka macierzysta zawiera 28 chromosomów. Ile chromosomów będzie w jej komórkach potomnych po podziale mitotycznym? (1 pkt)
a) 14 b) 56 c)28 d) o połowę mniej

8. Uzupełnij brakujące wyrazy. (3 pkt)
Przykładem komórki haploidalnej w organizmie człowieka jest……………………….
Jądro takiej komórki zawiera ………. sztuk chromosomów, oznaczonych jako liczba n. Każda komórka haploidalna powstaje z macierzystej komórki diploidalnej w wyniku podziału, który nazywany jest………………

9. Wybierz i zaznacz informacje prawdziwe.(2 pkt)
a) chromatyna zbudowana jest z DNA i RNA b) jądro nie ma kontaktu z cytoplazmą
c) chromatynę budują białka histonowe i DNA d) otoczka jądrowa zbudowana jest z podwójnej błony białkowo-lipidowej

10. Która z wymienionych tkanek charakteryzuje się dużą ilością substancji międzykomórkowej? (1pkt)
a) nerwowa b) mięśniowa c) łączna d) nabłonkowa

11. Rozpoznaj przedstawione na rysunkach rodzaje nabłonków i przyporządkuj im właściwe nazwy (3pkt)
jednowarstwowy wielorzędowy, jednowarstwowy płaski, wielowarstwowy płaski
[pic] [pic] [pic]
…………………………… ……………………… ………………………………..

12. Obok wymienionych struktur wpisz typ nabłonka, który w nich występuje. (4 pkt ...