Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Krzysztoszek
Data publikacji
2010-05-10
Średnia ocena
5,00
Pobrań
312

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy koła matematycznego dla klas IV - VI szkoły podstawowej.
 Pobierz (docx, 32,5 KB)

Podgląd treści

PROGRAM

ZAJĘĆ KOŁA MATEMATYCZNEGO

DLA KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Spis treści:

Wstęp

Cele programu

Procedury osiągania celów

Struktura programu

Metody i formy pracy

Literatura pomocnicza

Ewaluacja

Opracowała: mgr Małgorzata Krzysztoszek

1. WSTĘP

Matematyka jest ważnym elementem życia codziennego. Służy stymulowaniu rozwoju intelektualnego i osobowości ucznia. W każdej szkole są uczniowie chętni do pogłębiania swoich zainteresowań matematycznych oraz posiadający zdolności w tej dziedzinie. Szczególne uzdolnienia i zainteresowania matematyczne powinny być rozwijane możliwie jak najwcześniej tj. w szkole podstawowej, a kontynuowane w dalszym etapie kształcenia. Udział w zajęciach koła matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania ukrytych zdolności.

Program ten został napisany z myślą o uczniach klas IV-VI szkoły podstawowej. Głównym jego założeniem jest rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki i ciekawostki matematyczne.

Tematyka, którą obejmuje została podzielona na sześć odrębnych modułów różniących się znacznie treściami nauczania. Nauczyciel prowadzący koło może swobodnie poruszać się między modułami, wybierając najbardziej interesującą go tematykę lub realizować moduły w całości. Może dobierać materiał stosownie do własnych zamierzeń, zdolności uczniów oraz ich zainteresowań.

Program jest przewidziany do realizacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

2. CELE PROGRAMU ZAJĘĆ

2.1. CELE OGÓLNE

rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,

kształtowanie logicznego myślenia,

inspirowanie do twórczych działań,

wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,

rozwijanie sprawności rachunkowej,

rozwinięcie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami matematycznymi,

kształtowanie umiejętności obsługi matematycznych komputerowych programów interaktywnych,

przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.

2.2. CELE OPERACYJNE – UCZEŃ POTRAFI:

uważnie analizować treść zadania oraz poszukiwać różnych, nietypowych rozwiązań,

stosować schematy i rysunki w trakcie rozwiązywania zadania,

obsługiwać matematyczne komputerowe programy interaktywne,

w pewnym zakresie stosować oznaczenia literowe do opisu danych i w rozwiązaniu zadania,

interpretować informacje, wyciągać wnioski poparte poprawnym rozumowaniem,

rozwiązywać problemy praktyczne,

dostrzegać, formułować i rozwiązywać probley przy wykorzystaniu poznanej wiedzy, 

samodzielnie zdobywać wiedzę

3. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Aby osiągnąć zamierzone cele nauczyciel powinien:

stosować różnorodne formy pracy z uczniem (np. konkursy matematyczne, pokazy, obserwacje, prezentacje, gry i zabawy matematyczne, łamigłówki, zagadki, krzyżówki matematyczne)

wykorzystywać i stosować odpowiednie metody pracy z uczniem (metody aktywizujące)

dobierać interesujące i ciekawe zadania

wykorzystywać różne środki dydaktyczne

motywować i zachęcać uczniów do dalszej pracy.

4. STRUKTURA PROGRAMU

Moduł 1

Z dziejów matematyki

Treści nauczania

Sposoby realizacji

Przewidywane efekty

Uczeń:

1.Przybliżenie sylwetek znanych matematyków- opracowanie inf.

2. Ciekawe liczby.

3.Rzymski sposób zapisu liczb.

4. Podzielność ...