Dodaj publikację
Autor
Danuta Łuczak
Data publikacji
2010-05-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
162

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie I, zajęcia obserwowane przez dyrektora szkoły.
 Pobierz (doc, 71,0 KB)

Podgląd treści


ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI –
rozmowa wstępna

Imię i nazwisko nauczyciela obserwowanego: Danuta Łuczak
Imię i nazwisko obserwującego : dyrektor mgr V. Pietrzak-Sikorska
Data hospitacji: 25.03.2010
Klasa : I
Etap edukacji : edukacja wczesnoszkolna

Lekcja wprowadzająco - utrwalająca
Temat bloku: : Zwierzęta na wsi

Temat dnia: Korzyści płynące ze zwierząt hodowanych przez człowieka

Zamierzone cele zajęć:
Uczeń :
- wie, które zwierzęta można spotkać na wsi, a które w zoo,
- wie, jakie korzyści mamy ze zwierząt hodowlanych,
- układa spójną wypowiedź na dany temat,
- improwizuje do piosenki „Zwierzęta w gospodarstwie”
- czyta ze zrozumieniem,
- docenia znaczenie naturalnych produktów zwierzęcych,
- układa wyrazy z rozsypanki literowej,
- potrafi napisać z pamięci wyrazy: mleko, jajko, woda,
- układa zdania z wybranym obrazkiem
- doskonali elementy gry zespołowej
- zgodnie i efektywnie pracuje w zespole („tropiciele zwierząt”),
- potrafi pisać cyfrę 9,
- rozwiązuje i układa zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie, przelicza w zakresie 9,
- pisze działania matematyczne w zakresie 9 na kolorową kredą na pozbruku przed szkołą,
- ocenia lekcję i własną pracę na lekcji

Metody:
- słowne – podające – instruktaż do zadań, rozmowa , praca z tekstem, czytanie , pisanie, słuchanie
- oglądowe – oglądanie ilustracji
- aktywizujące – Tropiciele zwierząt, praca w grupach, drama
- działań praktycznych- ćwiczenia praktyczne, zabawa, działania matematyczne, pisanie, wyklejenie cyfry 9, gry i zabawy ruchowe

Formy: indywidualna-jednolita , zbiorowa- jednolita i zróżnicowana, grupowa zróżnicowana i jednolita

Środki dydaktyczne: podręczniki, karty pracy, ilustracje zwierząt hodowlanych i mieszkających w zoo, talerzyki z nazwami zwierząt i ich sylwetkami, koperty z zadaniami, sylwetki zwierząt, karty do samooceny (słońce)

Treści programowe (podstawa programowa):
1.1) a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych

1.1) b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy

1.2) a) rozumie sens kodowania

1.2)b) czyta i rozumie proste teksty

3.1) powtarza melodię

3.2) wyraża nastrój i charakter muzyki

6.1)a) rozpoznaje zwierzęta

6.1)c) wymienia warunki konieczne do rozwoju zwierząt

6.1)d) wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta

7.2)a)sprawnie liczy obiekty

7.2)b) wyznacza sumy i różnice

7.2) d) zapisuje rozwiązania zadań z treścią

10.1) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną

LITERATURA:
1. Młody obserwator przyrody. Ekologia- red. A. Dominiewska

2. Encyklopedia dla dzieci- red. I. Zając

3. www.wsip.pl

Ogólna charakterystyka klasy:
Klasa pierwsza liczy trzynaścioro uczniów: trzech chłopców i dziesięć dziewczynek. Pracują w bardzo zróżnicowanym tempie. Uczniowie podczas lekcji są z reguły zdyscyplinowani i grzeczni. Są aktywni, starają wypowiadać się całymi zdaniami. Chętnie śpiewają, rysują i wykonują różne zadania aktywizujące je do pracy, lubią zabawy ruchowe, również ...