Dodaj publikację
Autor
Ewa Wróblewska
Data publikacji
2012-04-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
66

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - edukacja wczesnoszkolna.
 Pobierz (doc, 150,0 KB)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego

mgr xxxxxxxxx– nauczyciela
Szkoły Podstawowej
w xxxxxxxxxxxxx
w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego.
Od 1.09.2009 do 31.05.2012

| |
|Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. |
|§ 8 ust.2 pkt.1 |
|Zadania |Formy realizacji |Termin realizacji |Sposoby dokumentowania |Spodziewane efekty |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Zadania samokształceniowe: |Poszukiwanie nowości wydawniczych |na bieżąco |Zestawienie bibliograficzne, recenzje wybranych |Podniesienie efektywności nauczania, dokonywanie |
| |dotyczących nauczania zintegrowanego, | |pozycji. |ewaluacji własnych działań, doskonalenie warsztatu |
| |aktywizujących metod pracy, zastosowania | | |pracy. |
|Samodzielne studiowanie literatury |technologii informacyjnej w nauczaniu, | | |Lepsza organizacja pracy. |
|pedagogicznej. |ocenianiu, pracy z uczniem trudnym , | | |Lepszy poziom przygotowania merytorycznego. |
| |zdolnym itp. | | | |
| | | | | |
| |Udział w różnych formach doskonalenia | | |Podniesienie kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu |
| |zawodowego w ramach WDN. | | |pracy. |
| | | | | |
|Aktywny udział | | | | |
|w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu | |na bieżąco |Zaświadczenia o udziale | |
|Nauczycieli, | | |w szkoleniach. | |
|w szczególności dotyczącym tworzenia | | | | |
|programów dydaktycznych i wychowawczych, | | | | |
|aktywizujących metod nauczania, | | | | |
|dokumentowania zadań. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Aktywny udział w różnych formach | | | |
|Udział w szkoleniach zewnętrznych. Udział|wewnętrznego | | |Podniesienie poziomu dydaktycznego i wychowawczego. |
|w różnych formach doskonalenia zawodowego|i zewnętrznego doskonalenia zawodowego | | | |
|dotyczących wybranych zagadnień: |(konferencje metodyczne, kursy, | | | |
|aktywizujące metody pracy |warsztaty, rady szkoleniowe). | | | |
|praca z dzieckiem nadpobudliwym | |według programu |Zaświadczenia o udziale | |
|współpraca | |szkoleń |w szkoleniach. | |
|z rodzicami | |okres stażu | | |
|i środowiskiem | | | | |
|praca z uczniem zdolnym- rozwijanie | | | | |
|zdolności matematycznych. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|Rozwijanie i doskonalenie własnego | | | | |
|warsztatu pracy. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|Przygotowanie dzieci do uczestnictwa |Udział w zajęciach, gromadzenie | | | |
|w organizowanych konkursach szkolnych |materiałów | | | |
|i pozaszkolnych. |i informacji. | | |Lepszy poziom przygotowania merytorycznego. |
| | | | | |
|Organizacja imprez, akcji, apeli | | | | |
|szkolnych. Dbanie |Opracowanie scenariuszy , | | | |
|o poszanowanie tradycji |próby, ćwiczenia, włączenie do współpracy|na bieżąco, | |Podniesienie poziomu wiedzy ucznia. |
|i ceremoniału szkolnego |rodziców. |według potrzeb |Potwierdzenia innych nauczycieli. | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Festyn jesienny ,,Święto pieczonego |wg kalendarza imprez | | |
| |ziemniaka” | |Potwierdzenia dyrektora szkoły, podziękowania za | |
| | | |przygotowanie dzieci do konkursów. |Podwyższenie jakości pracy szkoły. |
| |Konkurs rysunkowy „Moje zwierzątko” | | |Rozwijanie zdolności muzycznych plastycznych dzieci. |
| | | | |Rozwijanie ogólnych zdolności . |
| |Pasowanie na ucznia |październik każdego |Potwierdzenia dyrektora. | |
| | |roku | | |
| |Szkolny konkurs recytatorski „Pegazik” | | |Aktywny udział uczniów |
| | |październik każdego | | |
| | |roku | | |
| |Konkurs ortograficzny klas II – III | | | |
| | |wrzesień 2010 | | |
| |Konkurs matematyczny „Kangurek” i | | | |
| |„Kangur” |listopad | | |
| | |każdego roku | | |
| |Konkurs matematyczny „Supermatematyk” | | | |
| | | | | |
| |Dzień Ziemi |marzec | | |
| | |każdego roku | |Promocja szkoły i jej działań. |
| | | | | |
| |Sprzątanie świata” |marzec | | |
| | |każdego roku | | |
| | | | | |
| |Jesienny piknik „Witaminowy raj” |kwiecień | | |
| | |każdego roku | | |
| | | | | |
| |Międzyszkolny konkurs |kwiecień każdego roku | | |
| |„ Moja wieś ,okolica -na szkle malowana.”| | | |
| | |wrzesień każdego roku | | |
| | | | | |
|Udział w pracach zespołu opracowującego |Opracowanie planu wychowawczego szkoły. |wrzesień 2010 | | |
|plan ...