Dodaj publikację
Autor
Zbigniew Komar
Data publikacji
2013-03-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
15

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Celem instrukcji jest zapoznanie uczniów i pracowników z bezpieczną obsługą tokarek podczas ich użytkowania.
 Pobierz (doc, 197,0 KB)

Podgląd treści

| | |
| |Instrukcja stanowiskowa bhp nr. 001….… |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie | |
|Warsztaty Szkolne | |
| | |
| |Tytuł. |
| | |
| |Instrukcja obsługi tokarki kłowej. |

SPIS TREŚCI:

1. CEL.

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

3. OPIS POSTĘPOWANIA.

4. UWAGI BHP I P.POŻ.

1. Cel

Celem instrukcji jest zapoznanie uczniów i pracowników z bezpieczną obsługą tokarek podczas
ich użytkowania.

2. Zakres obowiązywania

Instrukcja obowiązuje w wydziale obróbki mechanicznej Warsztatów Szkolych Zespołu Szkól Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie wszystkich uczniów i pracowników tam zatrudnionych.

3. Opis postępowania

Prace na tokarkach może wykonywać upoważniony uczeń lub pracownik, przeszkolony do ich obsługii posiadający uprawnienia.

1. Obsługa tokarki - przed przystąpieniem do pracy należy:

- zapoznać się z instrukcją bezpiecznej obsługi tokarki oraz:

• zapoznać się z zakresem zleconej do wykonania pracy,

• sprawdzić stan osłon, zabezpieczeń i instalacji tokarki,

• wyłącznikiem WG załączyć zasilanie energii elektrycznej,

• dokładnie pozapinać ubranie robocze, włosy zabezpieczyć czapką lub chustką, aby wykluczyć ich pochwycenie przez wirujące elementy tokarki,

• załączyć mechanizmy tokarki na biegu jałowym i sprawdzić prawidłowość działania tokarki,

.
– wszystkie zauważone usterki i nieprawidłowości zgłosić bezpośredniemu przełożonemu (nauczycielowi lub kierownikowi) i dopiero po ich usunięciu przystąpić do korzystania z tokarki,

2. Czynności podczas obsługi tokarki:

- tokarki uruchamiać po upewnieniu się, że ich użytkowanie nie zagraża bezpieczeństwu:

• obrabiane materiały i narzędzia mocować pewnie na całkowicie wyłączonej maszynie ,

• długie i mało sztywne materiały mocować przy pomocy kła i konika z użyciem okularu
lub podtrzymki,
• obrabiane pręty wystające poza wrzecionem zabezpieczyć dodatkową podtrzymką,

• narzędzia chłodzić emulsją przy pomocy pompki chłodzącej lub oliwiarki,

• powstające w czasie toczenia wióry usuwać haczykiem z gardą,
• do pracy używać tylko sprawnych nieuszkodzonych narzędzi i pomocy warsztatowych,

• wykonywać tylko prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego,

- przerywając pracę tokarkę unieruchomić wyłącznikiem zasilania WG,

- zachować szczególną ostrożność podczas pracy na tokarce, każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłosić bezpośredniemu przełożonemu.

3. Czynności zakazane podczas obsługi tokarki:

– zdejmowanie osłony i zabezpieczenia z tokarki,
– obsługiwanie tokarki w rękawicach ochronnych lub z zabandażowanymi palcami, z nie zapiętą odzieżą roboczą i bez nakrycia głowy,

– dotykanie rękami, lub innymi częściami ciała będące w ruchu elementy obrabiane,

– dokonywanie pomiarów i stanu gładkości powierzchni obrabianych elementów w czasie ruchu wrzeciona,

– smarowanie i konserwowanie tokarki w czasie ruchu,
– zdmuchiwanie wiórów ustami lub sprężonym powietrzem, usuwania wiórów rękami,
– używanie do pracy niewłaściwych, uszkodzonych, tępych narzędzi,
– mocowanie lub zdejmowanie przedmiotu w czasie ruchu wrzeciona,
– ręczne przemieszczanie ciężaru o masie przekraczającej ustalone normy,
– praca na maszynie niesprawnej technicznie,
– pozostawianie pracującej tokarki bez nadzoru lub powierzanie dozoru osobie nieupoważnionej,

4. Czynności po zakończeniu pracy ...