Dodaj publikację
Autor
Zbigniew Komar
Data publikacji
2013-03-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Celem instrukcji jest zapoznanie uczniów i pracowników z bezpieczną obsługą szlifierek dwutarczowych podczas szlifowania.
 Pobierz (doc, 178,5 KB)

Podgląd treści

| | |
| |Instrukcja stanowiskowa bhp nr.005….… |
| | |
| | |
| | |
|Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie | |
|Warsztaty Szkolne | |
| | |
| |Tytuł. |
| | |
| |Instrukcja obsługi szlifierki dwutarczowej. |

SPIS TREŚCI:

1. CEL.

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

3. OPIS POSTĘPOWANIA.

4. UWAGI BHP I P.POŻ.

1. Cel

Celem instrukcji jest zapoznanie uczniów i pracowników z bezpieczną obsługą szlifierek dwutarczowych podczas wykonywania operacji technologicznych - szlifowania.

2. Zakres obowiązywania

Instrukcja obowiązuje w wydziale obróbki mechanicznej Warsztatów Szkolych Zespołu Szkól Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie wszystkich uczniów i pracowników tam zatrudnionych.

3. Opis postępowania

Obsługę szlifierek dwutarczowych może wykonywać uczeń lub pracownik upoważniony do pracy
na tych szlifierkach po przeszkoleniu stanowiskowym.

1. Obsługa maszyny - przed przystąpieniem do pracy należy:

– zapoznać się z instrukcją bezpiecznej obsługi szlifierek dwutarczowych oraz sprawdzić stan techniczny szlifierki:

• czy wszystkie osłony pokryw i drzwi szaf mechanizmów są zamknięte

• czy ściernica jest prawidłowo zamocowana, wyważona i nie jest uszkodzona – nie ma pęknięć

• sprawdzić stan zabezpieczeń oraz instalacji elektrycznych maszyny

• wyłącznikiem WG załączyć zasilanie szlifierki

• uruchomić próbnie szlifierkę i skontrolować prawidłowość działania

– wszystkie zauważone usterki i nieprawidłowości zgłosić bezpośredniemu przełożonemu (nauczycielowi lub kierownikowi) i dopiero po ich usunięciu przystąpić do korzystania ze szlifierki dwutarczowej

2. Czynności podczas obsługi szlifierki:

- wykonywać prace na szlifierce zlecone przez bezpośredniego przełożonego

- zapoznać się z zakresem i dokumentacją zleconej pracy

- stosować zalecane na stanowisku pracy ochrony osobiste ciała: wzroku, rąk, głowy

- podczas szlifowanie ustawiać się zawsze z boku tarczy szlifierskiej

- wymianę tarczy szlifierskiej może wykonywać osoba upoważniona ,

- zachowywać luz do 3 mm między tarczą szlifierską a stołem, w miarę zużywania się tarczy szlifierskiej zmniejszać szczelinę poprzez dosuwanie stołu

- po wymianie tarczy szlifierskiej należy sprawdzić stan zamocowania tarczy w zabieraku, stojąc z boku do płaszczyzny wirowania tarcz, uruchomić szlifierkę na biegu luzem i skontrolować prawidłowość działania

- w przypadku bicia tarczę wyrównać przyrządem do obciągania tarcz

3. Czynności zakazane podczas obsługi szlifierki:

- wykonywać szlifowanie bez zalecanych na stanowisku pracy środków ochrony osobistej ciała: wzroku, rąk, głowy

- zdejmować osłony i wykonywać operacje szlifowania bez ich założenia

- szlifować materiały na boku tarczy szlifierskiej

- dotykać rękami lub narzędziami będących w ruchu elementów obrabianych i ściernicy
lub usuwać odpady technologiczne podczas pracy szlifierki

- obsługiwać szlifierkę niesprawną technicznie lub dokonywać samodzielnie napraw

- wykonywać operacje szlifierskie na uszkodzonej, pękniętej lub mokrej ściernicy

- wykonywać na szlifierce innych operacji niż szlifierskie np. przecinanie

- zatrzymywać ściernicę przy pomocy różnych przedmiotów ,

- pozostawiać bez nadzoru pracującą szlifierkę lub powierzać jej obsługę osobie nieuprawnionej

4. Czynności po zakończeniu pracy na szlifierce:

- unieruchomić napęd szlifierki poprzez wyłączenie dopływu energii ...