Dodaj publikację
Autor
Ewelina Jędrzejewska
Data publikacji
2013-12-30
Średnia ocena
5,00
Pobrań
355

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznia z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 Pobierz (doc, 62,0 KB)

Podgląd treści

PLAN PRACY ZAJĘĆ
KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM ……….

1. Założenia organizacyjne:

………………….. uczęszcza do klasy III. Został objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną, chłopiec został przebadany po raz drugi w poradni psychologiczno- pedagogicznej.
Plan pracy został napisany w oparciu o opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej z dnia …………….
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 60 minut.

2. Cele zajęć:

- rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej;
- ćwiczenia percepcji wzrokowej;
- kształtowanie pisania z pamięci i ze słuchu;
- doskonalenie umiejętności głośnego czytania oraz czytania ze zrozumieniem;
- rozwijanie sprawności grafomotorycznej lewej ręki;
- ćwiczenia rachunku pamięciowego w zakresie pierwszej dziesiątki oraz działań z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
- kształtowanie koncentracji uwagi;
- wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku;
- uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka oraz troska o zapewnienie równych szans rozwoju;
- wdrażanie do samokontroli popełnionych błędów;
- kształtowanie umiejętności stosowania reguł ortograficznych podczas pisania.

3. Metody:

- pogadanka
- pokaz
- praktycznego działania
4. Formy:

- indywidualna
5. ZAJĘCIA OBEJMOWAĆ BĘDĄ :

Ćwiczenia rozwijające analizę i syntezę słuchową:

I ćwiczenia na materiale bezliterowym

1. Rozpoznawanie dźwięków i szmerów:
- przesypywanie różnych materiałów sypkich ( groch, ryż, piasek),
- uderzanie i pocieranie o siebie różnych materiałów twardych ( drewno, szkło, metal),
- eksponowanie dźwięków charakterystycznych dla różnych pojazdów mechanicznych,
- eksponowanie głosów zwierząt,
- rozpoznawanie tonów: cichych, głośnych, itp.
- rozpoznawanie dźwięków różnych instrumentów,
- rozpoznawanie tonów: cichych, głośnych, wysokich, niskich,
- zabawa w nasłuchiwanie: ,, co się dzieje wokół nas?’’
2. Odtwarzanie przez dzieci słyszanego rytmu.
- odtwarzanie przez dziecko rytmu za pomocą wystukiwania młotkiem, itp.
3. Odtwarzanie struktur dźwiękowych na podstawie układów przestrzennych:
- zapisywanie przez dziecko wysłuchanego rytmu za pomocą kresek, kropek, itp.

II Ćwiczenia na materiale literowym

1. Wyodrębnianie zdań w mowie, słów w zdaniach, głosek w słowach:
- tworzenie zdań ze słów podanych przez nauczyciela,
- układanie zdań ze słów,
- opisuje obrazek,
- dopasowywanie brakujących słów w zdaniu,
- dokańczanie słów,
- tworzenie wyrazów z sylab
5. Wyodrębnianie sylab w słowach.
6. Podział wyrazów na sylaby, wyodrębnianie głosek w sylabie.
7. Tworzenie wyrazów z sylab.
8. Układanie zdań z sylab.
9. Tworzenie wyrazów za pomocą rebusów.
10. Wykreślanie, uzupełnianie, przestawianie literowe i sylabowe.
11. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek.
12. Uzupełnianie tekstów z lukami.

Ćwiczenia rozwijające analizę i syntezę wzrokową:

I ćwiczenia na materiale bezliterowym

1. Ćwiczenia  w odpoznawaniu  kształtów podobnych i różnych – werbalizacji tych podobieństw i różnic.
2. Dobieranie części do całego obrazka.
3. Składanie obrazka z części.
4. Rozpoznawanie braków na obrazku.
5. Wyodrębnianie różnic między obrazkami pozornie identycznymi.
6. Zapamiętywanie  obrazów graficznych najpierw liter, potem sylab i całych wyrazów, wskazywanie podobieństw i różnic między literami, sylabami  i wyrazami ...