Dodaj publikację
Autor
Ewelina Jędrzejewska
Data publikacji
2014-02-17
Średnia ocena
5,00
Pobrań
156

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program rewalidacji indywidualnej.
 Pobierz (doc, 127,0 KB)

Podgląd treści

PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ

DLA UCZENNICY ………………………
NA I ETAP EDUKACYJNY

,,Powiedz mi, a zapomnę! Pokaż mi, a zapamiętam!
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem!’’

[pic]

Opracowała:

mgr Ewelina Jędrzejewska

Opracowany na podstawie:
diagnozy funkcjonalnej ucznia opracowanej w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym,
orzeczenia nr …………o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w ………….., z dnia …..., uczennica …….. otrzymała zalecenie kształcenia specjalnego oraz uczęszczania na zajęcia rewalidacji indywidualnej. Zgodnie z zaleceniami w/w poradni opracowano indywidualny program rewalidacji.
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 60 minut.

Założenia i charakterystyka programu:
Punktem wyjścia dla opracowania programu rewalidacji indywidualnej są najlepiej rozwinięte sprawności i umiejętności. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest tylko wyrównywanie braków. Ich celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego co w nim jest najlepsze.
Usprawniamy więc najmniej zaburzone funkcje, by dać dziecku szansę na sukces. Jednym z podstawowych celów rewalidacji jest wyrobienie aktywnej postawy ucznia.

Przeznaczenie programu:
Program przeznaczony jest dla uczennicy klasy 2, u której w wyniku przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną badań stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Dziewczynka ma bardzo niski poziom wiadomości podstawowych, słownictwa i pojęć. Słaba sprawność zapamiętywania, wada mowy, niska sprawność grafomotoryczna. Silnie zaburzona percepcja wzrokowo- słuchowa. Bardzo niskie osiągnięcia szkolne w zakresie nauczania zintegrowanego. Brak opanowania podstawowych wiadomości z zakresu edukacji matematycznej oraz polonistycznej. Dziecko somatycznie nie wykazuje odchyleń od stanu prawidłowego.

Formy pracy:
zajęcia indywidualne.

Termin realizacji programu:
od 02.09.2013r.do 30.06.2015r.,

Planowane efekty:
usprawnienie analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej,
podwyższenie sprawności grafomotoryki ręki prawej,
poprawa koncentracji uwagi dowolnej,
podwyższenie sprawności zapamiętywania,
utrwalenie nabywanych umiejętności.

Cele zajęć rewalidacyjnych:
usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać dziecku szansę na sukces,
stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowo- słuchowej,
sprawności grafomotorycznej,
wzmocnienie wiary dziecka we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy,
utrwalenie wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć,
rozwijanie procesów myślenia.

Zadania:
tworzenie sytuacji do wzmacniania mocnych stron, tj.: poziomu wiadomości ogólnych, zasobu słownikowego, rozumienia pojęć i sytuacji.
wzmocnienie wiary we własne siły i umiejętności,
usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej,
rozwijanie spostrzegawczości,
usprawnienie motoryki ręki prawej,
utrwalenie znajomości liter i zróżnicowania: samogłoski, spółgłoski,
doskonalenie umiejętności czytania głoskami wyrazów, zdań i krótkich tekstów, wyrabianie umiejętności poprawnego pisania liter i łączenia ich w wyrazy i zdania,
doskonalenie umiejętności wypowiadania się, opisywania ilustracji, układania krótkich opowiadań,
utrwalenie zapisu cyfr do 20,
opanowanie umiejętności przeliczania elementów oraz dodawania i odejmowania z wykorzystaniem liczmanów,
wyrabianie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych z pomocą nauczyciela ...