Dodaj publikację
Autor
Tomasz Sobczyk
Data publikacji
2014-04-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
61

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test składający się z 18 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Na końcu testu znajduje się klucz z prawidłowymi odpowiedziami. Nie zaglądać przed rozwiązaniem :)
 Pobierz (doc, 43,0 KB)

Podgląd treści

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………

Test koMPETENCJI

Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź prawidłową należy zaznaczyć znakiem (X) w tabelce.

|1. |2. |3. |4. |5. |6. |7. |8. |9. |10. |11. |12. |13. |14. |15. |16. |17. |18. | |A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Według ustawy o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych należy dokonywać:
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przyjęto środki trwałe do użytkowania
nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania
nie wcześniej niż po opłaceniu faktury zakupu środków trwałych
od ostatniego dnia miesiąca w którym przyjęto środki trwałe do gospodarczego wykorzystywania

Stawka amortyzacji środków trwałych odzwierciedla:
roczne procentowe zużycie środków trwałych
miesięczne procentowe zużycie środków trwałych
miesięczny odpis umorzeniowy środków trwałych
wartość umorzenia środków trwałych

Wartość początkowa środka trwałego wynosi 30 000 zł, stawka amortyzacji 20%, współczynnik podwyższający stawkę amortyzacji 2. Wysokość miesięcznej amortyzacji zgodnie z metodą liniową wynosi:
500 zł
6 000 zł
1 000 zł
12 000 zł

Przedsiębiorstwo ewidencjonuje materiały według rzeczywistych cen nabycia. Stan początkowy materiałów wynosi 180 szt. po 50 zł. W ostatnim tygodniu nastąpił przychód materiałów w wysokości 20 szt. po 60 zł. Następnie przedsiębiorstwo wydało do zużycia 80 szt. materiałów. Stosując metodę FIFO rozchód materiałów ma wartość:
3 600 zł
4 000 zł
4 200 zł
4 800 zł

Przychody ze sprzedaży produktów ewidencjonuje się w momencie:
wpływu należności od odbiorcy
wydania produktów
wystawienia dokumentu Wz
wystawienia faktury dla odbiorcy

Na fakturze zakupu zostały wyodrębnione następujące pozycje:
wartość zakupionych materiałów – 600
opakowania jednorazowe – 30
koszty transportu – 170
VAT (23%) – 184
suma faktury – 984
Cena nabycia zakupionych materiałów wynosi:
600 zł
630 zł
770 zł
800 zł

Niedobory materiałów uznane jako niezawinione obciążają koszty:
pozostałe koszty operacyjne
koszt własny sprzedanych produktów gotowych
zużycie materiałów i energii
koszty zarządu

Weksle obce o terminie wykupu do 3 miesięcy od dnia ich wystawienia są prezentowane w bilansie jako:
inne środki pieniężne
zobowiązania wekslowe
inne aktywa pieniężne
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Dokonywanie na dzień bilansowy odpisów aktualizujących wartość składników aktywów w związku z trwałą utratą ich wartości jest przejawem stosowania zasady:
ciągłości
istotności
współmierności
ostrożności

Konto „Przychody finansowe” na koniec roku obrotowego wykazuje saldo:
po stronie Wn
po stronie Ma
po stronie Wn lub Ma
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Kapitał własny:
uczestniczy w stratach przedsiębiorstwa;
jest oferowany na określony czas;
jest odpłatny;
daje korzyści podatkowe.

Termin kasowy w przypadku inkasowania należności przez dostawców wyrobów i usług oznacza, że:
należności płatne są w ...