Dodaj publikację
Autor
Izabela Mroczkowska
Data publikacji
2014-05-26
Średnia ocena
0,00
Pobrań
24

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan wynikowy z BHP w nowej podstawie programowej, wspólny dla wszystkich zawodów.
 Pobierz (pdf, 781,5 KB)

Podgląd treści

Plan wynikowy realizacji przedmiotu
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Technik Informatyk, 351203

Ilość godzin: 1 godz. tygodniowo (39 godz.)

Program realizowany przez nauczyciela:

Plan opracowany przez: inż. Izabelę Mroczkowską

Lp.

1/2

Temat lekcji

Przedmiotowe zasady oceniania oraz
przepisy BHP. Standardy wymagań

egzaminacyjnych.

H

2

S

--------
--------
--------

Klasa:

Rok szkolny

podstawowe

ponadpodstawowe

Wymagania

Uczeń:

 zna przepisy BHP obowiązujące w pracowni komputerowej
 stosuje przepisy BHP obowiązujące w pracowni komputerowej
 zna zasady oceniania
 zna standardy wymagań egzaminacyjnych oraz przebieg egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

1. Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy

3

4

Istota bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Podstawowe pojęcia z zakresu bhp.

1

1

BHP Uczeń:

Uczeń:

 omawia przepisy BHP

 stosuje przepisy BHP

BHP

obowiązujące w pracowni
komputerowej

 omawia potrzebę bezpieczeństwa
 definiuje bezpieczeństwo socjalne
 opisuje zasady higieny pracy
definiuje wypadki przy pracy

 definiuje zdarzenie w pracy
 definiuje wypadki ucznia

obowiązujące w pracowni
komputerowej

 omawia zagrożenia występujące

w procesch pracy

 definiuje choroby zawodowe

Lp.

Temat lekcji

H

S

podstawowe

ponadpodstawowe

Wymagania

2. Regulacje prawne w zakresie ochrony pracy

5 Główne źródła prawa pracy w Polsce.

6

Prawa i obowiązki pracodawcy oraz
pracownika w zakresie bhp i ochrony
pracy.

7 Nadzór nad warunkami pracy.
8 Konsekwencje naruszenia przepisów

oraz zasad bhp podczas wykonywania
zadań zawodowych.

Czynniki tworzące środowisko pracy.

9
10 Hałas w środowisku pracy.
11 Mikroklimat
12 Oświetlenie.
13 Czynniki chemiczne w środowisku

pracy.

1

1

1
1

1

1
1
1

BHP Uczeń:

Uczeń:

BHP

BHP
BHP

 opisuje podstawy prawne w

 stosuje się do Kodeksu pracy

dziedzinie bhp

 opisuje funkcje aktów prawa pracy
 opisuje zakres regulacji prawnych

Kodeksu pracy

i regulaminu pracy

 uzasadnia zasadność badań
lekarskich pracowniczych
i szkoleń pracowników

 opisuje zakres regulacji prawnych

 wymienia organy nadzorujące

warunki pracy w swoim mieście
i państwie

regulaminu pracy

 wymienia prawa i obowiązki

pracodawcy i pracownika

 omawia nadzór państwowy

i społeczny nad warunkami pracy

 wymienia rodzaje

odpowiedzialności za :
wykroczenia przeciwko prawom
pracownika

 omawia zagadnienia

odpowiedzialności porządkowej,
majątkowej i cywilnej pracownika

3. Czynniki zagrożeń zawodowych.
BHP Uczeń:
BHP
BHP
BHP
BHP

 opisuje środowisko pracy
 wymienia czynniki zagrożeń

zawodowych

 opisuje istotę czynników

Uczeń:

 opisuje środowisko pracy
 przeciwdziała czynnikom

zagrożeń zawodowych

 rozpoznaje i definiuje narażenie

szkodliwych, niebezpiecznych i

zawodowe

Lp.

Temat lekcji

14

Pyły w środowisku pracy.

H

1

S

BHP

Wymagania

podstawowe

uciążliwych

 omawia skutki oddziaływania

15

Stres w środowisku pracy.

BHP

hałasu na człowieka

 definiuje pojęcie komfort cieplny
 opisuje rodzaje klimatów
 opisuje syndrom chorego budynku
 omawia optymalne warunki

oświetlenia w pracy

ponadpodstawowe

 zapobiega hałasowi w pracy
 wymienia ...