Dodaj publikację
Autor
Anna Sołtys
Data publikacji
2017-05-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
20

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju nauczyciela plastyki w szkole podstawowej ubiegającego się o stopień dyplomowanego.
 Pobierz (pdf, 388,9 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Anna ……………

nauczycielka plastyki

w Szkole Podstawowej nr …………..

……………………………………….

czas trwania stażu: 01.09.2013r.- 31.05.2016r.

miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr ………………………………………

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 1 marca 2013r.

(POWINNOŚCI I WYMAGANIA)

L. P.

ZADANIE/ DZIAŁANIE

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

ZADAŃ/ DZIAŁAŃ

WYMAGANIA
ZA OKRES STAŻU

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuoczej na skutek wdrożenia działao mających na celu

doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1

2

3

4

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w
procesie aktywnego udziału w
wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym
doskonaleniu

Dążenie do uzyskania dodatkowych
kwalifikacji

Realizacja działao podejmowanych w
zespołach zadaniowych
Udział w konkursach plastycznych,
praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła
plastycznego

Rozp. §8 ust 2 pkt 1

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego, szkoleniach, warsztatach, itp.
adekwatnych do potrzeb własnych i Szkoły,
- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki,
psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego
(analiza literatury fachowej związanej z
przedmiotem oraz pracą wychowawczą),
- rozpoczęcie i ukooczenie studiów
podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej
(kierunek: Arteterapia z elementami terapii
pedagogicznej),
- praca w Zespole ds. zasad organizacji dyżurów,
- praca w zespole comeniusowym, RP, SU,
- przygotowywanie uczniów do pojawiających się
konkursów plastycznych,
- aktywizowanie uczniów do dzielenia się swoimi

Rozp. §8 ust 1 pkt 1

Rozp. §8 ust 1 pkt 3

Rozp. §8 ust 1 pkt 2

Rozp. §8 ust 1 pkt 2

umiejętnościami plastycznymi w podejmowanych
działaniach społecznych (np. akcje charytatywne),

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1

2

3

4

Poszerzanie wiedzy i umiejętności
w zakresie stosowania technologii
informacyjnej

Stworzenie wirtualnej galerii prac
plastycznych
Opracowanie materiałów i dokumentów
okresu stażu z wykorzystaniem technologii
komputerowej

Prowadzenie lekcji plastyki
z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Rozp. §8 ust 2 pkt. 2

- doskonalenie umiejętności posługiwania się
komputerem,
- wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu
wymiany poglądów i umiejętności związanych
z nauczaniem plastyki,
- śledzenie aktualności na portalach internetowych
w zakresie prawa oświatowego,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych
- zamieszczanie prac plastycznych w formie
elektronicznej oraz ich aktualizacja,
- dokumentacja awansu zawodowego,
- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
z zakresu nauczania plastyki, psychologii
i pedagogiki,
- samodzielne przygotowanie prezentacji
multimedialnych do wybranych tematów zajęd,

Rozp. §8 ust 1 pkt 1

Rozp. §8 ust 1 pkt 1

Rozp. §8 ust 1 pkt 1

Rozp. §8 ust 1 pkt 1

Umiejętnośd dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęd, w

szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęd dla nauczycieli ...