Dodaj publikację
Autor
Anna Sołtys
Data publikacji
2017-05-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
20

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Lekcja plastyki w kl.3 łącząca treści polonistyczne oraz przyrodnicze. W lekcji tej wykorzystany został trening wyobrażeniowy.
 Pobierz (pdf, 286,4 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ LEKCJI PLASTYKI

klasa IIITEMAT: Co słychać w drzewie?(ja jako drzewo).1

Czas: 2 jednostki lekcyjne.

Cel z podstawy programowej:
Uczeń:
Edukacja polonistyczna:
I.3.c) Uczeń uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje
własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,
Edukacja plastyczna:
IV.2.a) Uczeń ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią,
opowiadaniem.
IV.2.b) Uczeń podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu
plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie (stosując
określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Cele lekcji (wg ucznia):
Uczeń:
- utrwalisz wiadomości na temat drzewa,
- wykonasz pracę plastyczną w technice kolażu do podanego zagadnienia.

Cele ogólne:
- rozwijanie wyobraźni i myślenia metaforycznego,
- poszerzenie/utrwalenie wiadomości na temat roślin (drzewo).
Cele operacyjne:
- dziecko wchodzi w rolę drzewa, utożsamia się z nim i tworzy analogię personalną,
- dziecko twórczo analizuje zadania postawione przez nauczyciela w formie aktywności
plastycznej
Metody i techniki:
-metody słowne: opis obrazka, opowiadanie, rozmowa kierowana;
-metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, wizualizacja;
-metody czynne: zadania stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością, działanie
praktyczne;
-metoda synektyczna (tworzenie analogii);
-techniki
(metaforyzowanie).
Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Materiały i przybory: kartka techniczna A4 biała, kredki, mazaki, ołówek, kolorowe kartki,
papiery ozdobne, materiały odpadowe, folie, bibuła, klej, nożyczki.
Technika: kolaż.
Środki dydaktyczne: materiały ilustracyjne, projektor multimedialny.1 Na podstawie: E. Płóciennik, A. Dobrakowska, „Zabawy z wyobraźnią”, Akademia Humanistyczno-
Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2012, s. 49.

twórczego myślenia: ekspresja werbalna

i plastyczna analogia personalna

1

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne.
2. Wizytówki z imionami w kształcie liści:

a) każde dziecko projektuje wizytówkę z własnym imieniem w kształcie liścia

i wycina ją (wyjściowy format A6),

3. Rozmowa o drzewie, lesie…..(nawiązanie do minionego Zielonego Tygodnia- szkolne

działania na rzecz ekologii).

4. Wprowadzenie do tematu (Co będzie celem naszych zajęć? Czym będziemy zajmować
się dzisiaj?) oraz podanie celu zajęć- prezentacja tegoż w formie pisemnej
w widocznym miejscu.

5. Opis wyglądu drzewa, nazywanie jego części składowych, opisywanie ich funkcji,
znaczenia dla drzewa (korzenie, pień, gałęzie, liście, owoce) na podstawie ilustracji
drzew w formie elektronicznej.

6. Prezentacja obrazka2. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy i drugi
plan
temat.
Nauczyciel uzupełnia obserwacje dzieci o pytania „Jakie dźwięki dochodzą z
obrazka? Jaki zapach przenosi się do klasy?”.

główną myśl

proponują

oraz

logiczną

obrazka,

jego

7. We wspólnej dyskusji dzieci proponują swoje rozwiązanie do hasła: „Co słychać

w drzewie? Co drzewo mogłoby nam powiedzieć/przekazać?”

8. Ćwiczenia w uzasadnianiu ...