Dodaj publikację
Autor
Piotr Kujawa
Data publikacji
2017-05-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
10

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji dla klasy 6.
 Pobierz (docx, 18,1 KB)

Podgląd treści

Temat lekcji: Nowe metody produkcji. Nowe społeczeństwa.

Program nauczania: W. Surdyk-Fertsch, B. Szeweluk-Wyrwa, G. Wojciechowski, "Dzień dobry historio".

Cele ogólne:

- poznawcze(y):

przedstawienie przemian zachodzących w XIX stuleciu

- kształcące(y):

doskonalenie umiejętności współpracy i komunikacji w grupie

kształtowanie pracy z ikonografią, tekstem

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- wychowawcze(y):

uaktywnienie uczniów

Cele operacyjne:

I. Wiadomości:

A. Zapamiętanie wiadomości:

Uczeń:

- pamięta daty: 1848-1849

- postacie: James Watt

- pojęcia: fabryka, rewolucja przemysłowa, płodozmian, burżuazja, proletariat, urbanizacja, uwłaszczenie, powszechne prawo wyborcze

B. Zrozumienie wiadomości:

Uczeń rozumie na czym polegała rewolucja przemysłowa

II. Umiejętności:

C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:

Uczeń:

- wymienia gł. twórcę rewolucji przemysłowej

- definiuje poszczególne pojęcia

- rozpoznaje ikonografię z epoki

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych, nowych:

Uczeń wyjaśnia czemu rzemieślnicy byli niezadowoleni ze zmian w przemyśle w XIX w.

Środki dydaktyczne:

1. Ikonografia z epoki, krzyżówka, tekst źródłowy.

Metody: podająca, samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

T O K L E K C J I

Ogniwa lekcji

Treści merytoryczne

Czynności N/U

Kształtowane umiejętności uczniów

I. Czynności organizacyjno-

porządkowe

Przywitanie się z klasą

Sprawdzenie listy obecności, wpisanie nieprzygotowań

uczniowie zajmują miejsca i

przygotowują się do lekcji

II. Rekapitulacja wtórna

Sprawdzenie pracy domowej

III. Ogniwo wiążące

Informacja nauczyciela dotycząca lekcji

Uczniowie zapisują temat w

zeszytach.

IV. Tok lekcji właściwej

I.

Utrwalenie wiadomości dotyczących XVIII stulecia

II.

Ikonografia oświeceniowa

III.

Rebusy historyczne

N: praca w grupach (parach), pogadanka

U:Waszym zadaniem jest rozwiązanie krzyżówki.

N: pogadanka, praca ze źródłem ikonograficznym

U: Przyjrzyj się poniższym ilustracjom. Napisz kto na nich się znajduje i z jakim wydarzeniem lub wydarzeniami związana jest dana postać.

N: Praca z tekstem

U:Zgodnie z poleceniem, uzupełnijcie tekst o wynalazkach.

doskonalenie umiejętności pracy w grupie,

synteza wiedzy

Kształtowanie umiejętności pracy ze źródłami ikonograficznymi

Rozwój logicznego myślenia

V. Rekapitulacja pierwotna

N: pogadanka

U: Jakie różnice dostrzegamy między epoką baroku a oświeceniem? Czy Polska była silniejszym krajem w oświeceniu?

Rozwój logicznego myślenia

VI. Kontrola i ocena

Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji

VII. Praca domowa

Wyjaśnij pojęcia: burżuazja, proletariat