Dodaj publikację
Autor
Edyta Zdunek
Data publikacji
2017-07-17
Średnia ocena
0,00
Pobrań
150

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju nauczyciela zajęć komputerowych i matematyki.
 Pobierz (doc, 107,5 KB)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Edyta Zdunek

nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych

Opracowała: Zatwierdzam do realizacji:

…………………………………………… …………………………………………………...
podpis nauczyciela data i podpis dyrektora szkoły

   Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami.
 

 Imię i nazwisko nauczyciela: Edyta Zdunek 
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach
 Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2015r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 UST. 2 PKT. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art., 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

|ZADANIA |SPOSÓB REALIZACJI |TERMINY |OCZEKIWANE EFEKTY |SPOSÓB |
| | | | |DOKUMENTOWANIA |
|Ocena własnych umiejętności i dokonań. |Autorefleksja. |IX.2015 |Poznanie mocnych i słabych stron własnej pracy |Teczka osiągnięć zawodowych. |
| | | |oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. | |
|Poznanie procedury awansu zawodowego. |Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego, oraz |VIII-IX.2015 |Znajomość przepisów dotyczących awansu |Poprawnie sformułowany wniosek o |
| |informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta | |zawodowego. |rozpoczęcie stażu. Wszczęcie postępowania. |
| |Nauczyciela, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z | | | |
| |dnia  1 grudnia2004 roku w sprawie uzyskania stopnia | | | |
| |awansu zawodowego – z późniejszymi zmianami, komentarze, | | | |
| |opinie ekspertów). Dyskusje na temat awansu z | | | |
| |nauczycielami, wymiana dokumentów, przygotowanych | | | |
| |projektów. | | | |
| |Opracowanie planu rozwoju zawodowego. |IX.2015 |Prawidłowy przebieg stażu, zebranie potrzebnych|Plan rozwoju zawodowego, gromadzenie |
| |Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. |na bieżąco. |dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego. |zaświadczeń potwierdzeń, sprawozdań, zdjęć.|
| |Podsumowanie pracy za okres stażu. |V.2018 |Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu |Sprawozdanie z odbytego stażu. |
| | | |rozwoju zawodowego. | |
|Poszerzanie wiedzy i umiejętności w |Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i | |Aktywny udział w wewnątrzszkolnym |Zaświadczenia z ukończonych form |
|procesie aktywnego udziału w wewnętrznym |zewnętrznego doskonalenia zawodowego. Wzbogacenie wiedzy i|cały okres stażu |i pozaszkolnym doskonaleniu wzbogaci mój |doskonalenia, wpis w protokóle. |
|i zewnętrznym |umiejętności poprzez: | |warsztat pracy nauczyciela i wychowawcy, a tym | |
|doskonaleniu |- udział w szkoleniach, kursach, warsztatach; | |samym wpłynie na podniesienie jakości pracy | |
| |- uczestniczenie w szkoleniach Rady Pedagogicznej; | |szkoły. | |
|Samodzielne studiowanie literatury i |Lektura i analiza wybranych pozycji literatury i prasy |na ...