Dodaj publikację
Autor
Bartosz Mastalerz
Data publikacji
2017-08-29
Średnia ocena
0,00
Pobrań
107

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przedstawiam gotowy, zatwierdzony przez dyrekcję szkoły plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (docx, 43,6 KB)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Bartosz Mastalerz

Nauczyciel wychowania fizycznego

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

Staż pracy: 8 lat

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

Plan rozwoju opracowany w oparciu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cel główny stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:

1) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

2) realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,

3) pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zadania organizacyjne:

Lp.

Zadania/działania nauczyciela

Formy realizacji

Termin realizacji

Dowody realizacji

1.

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli pozwalającą ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: ustawy, rozporządzenia. Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli publikowanych w Internecie i innych źródłach.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wrzesień 2016r.

Wrzesień 2016r.

Okres stażu.

Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.

Znajomość procedur awansu zawodowego nauczycieli.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

2.

Kompleksowe zapoznanie się z organizacją pracy w szkole i jej funkcjonowaniem we wszystkich obszarach działania.

Systematyczna analiza dokumentacji szkoły: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, P Programu profilaktyki i wewnątrzszkolnych regulaminów.

Udział w opracowywaniu, modyfikacji i uaktualnianiu dokumentacji szkolnej

Okres stażu.

Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

3.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Założenie teczki „Awans zawodowy”.

Gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy.

Wrzesień 2016r.

Okres stażu.

Teczka „Awans zawodowy”.

Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

4.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Autorefleksja, analiza. Przygotowanie sprawozdania i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Po zakończeniu stażu.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wymagania niezbędne ( § 8 ust. 2, pkt. 1 – 5 ) do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.

Zadania/ działania nauczyciela

Formy realizacji

Termin realizacji

Dowody realizacji

1.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności ...