Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Machnicka
Data publikacji
2017-09-12
Średnia ocena
5,00
Pobrań
115

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, bibliotekarz.
 Pobierz (pdf, 263,3 KB)

Podgląd treści


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA

DYPLOMOWANEGO

mgr ………………………..

Nauczyciel Szkoły Podstawowej ……………………….

1
………………………………….
1 września 2014r.
7 lat
nauczyciel mianowany
- studia magisterskie: matematyka z przygotowaniem pedagogicznym,
- studia podyplomowe: technika, informatyka z technologią informacyjną,
- kurs kwalifikacyjny: bibliotekoznawstwo, oligofrenopegagogika


Imię i nazwisko:

Data rozpoczęcia stażu:

Staż pracy:

Stopień awansu zawodowego:
Posiadane kwalifikacje:

Termin złożenia wniosku wraz z planem rozwoju zawodowego: 8 września 2014r.
Data zakończenia stażu:


CELE:

31 maja 2017r.

 uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej,
 podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.

2

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

FORMY REALIZACJI

 zapoznanie się z aktualnymi przepisami

prawa oświatowego dotyczącymi awansu
zawodowego,

 złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z

ZADANIA

Poznanie procedury awansu zawodowego i
przygotowanie planu rozwoju.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
zawodowego.

Opracowanie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju.

planem rozwoju,

 śledzenie zmian dokonanych w Karcie
Nauczyciela oraz prawie oświatowym,

 założenie teczki Awans zawodowy –

nauczyciel dyplomowany.

 gromadzenie dokumentacji,
 praca nad spełnieniem wymagań na stopień

nauczyciela dyplomowanego,

 uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
 przygotowanie sprawozdania z realizacji

zatwierdzonego planu rozwoju.

TERMIN REALIZACJI

sierpień/wrzesień 2014


do 14 września 2014

cały okres stażu

wrzesień 2014

cały okres stażu
cały okres stażu

czerwiec 2017
czerwiec 2017

3

L.p.
1.

2.

3.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p

Zadania


Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na
rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

2.

Doskonalenie kompetencji zawodowych.

 udział w pracach komisji Rady

Pedagogicznej,

 przewodniczenie w pracach zespołu

samokształceniowego,

 udział w tworzeniu dokumentacji

podwyższającej jakość pracy szkoły,

 ewaluacja wybranych obszarów

dydaktyczno-wychowawczych, udział w
pracach zespołu do spraw ewaluacji,
przygotowanie dokumentacji,

 współpraca z rodzicami.
 aktywny udział w różnych formach

doskonalenia zawodowego, adekwatny do
potrzeb nauczyciela i szkoły,

 studiowanie literatury fachowej i czasopism

dla nauczycieli, m. in. „Matematyka w
szkole”, „Biblioteka w Szkole”.cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

4

3.

Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej.


 wykorzystanie metod aktywizujących

w procesie edukacyjnym,
 praca z uczniem zdolnym,
 praca z uczniem mającym problemy

w nauce,

 systematyczne opracowywanie

i przeprowadzanie diagnoz wiadomości
i umiejętności uczniów,

 przygotowanie uczniów do udziału

w konkursach.

cały okres stażu

cały okres stażu
cały okres stażu

cały okres stażu


cały ...