Dodaj publikację
Autor
Anna Kobielarz
Data publikacji
2017-10-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
32

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
 Pobierz (docx, 47,8 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Anna Kobielarz

Stanowisko: nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego

Placówka oświatowa: Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej ul. Długa 6; 37- 413 Harasiuki

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Staż pracy w zawodzie: 8 lat

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy, tj. od 1.09.2017r. do 31.05.2020r.

Dyrektor placówki: mgr Helena Szado - Oleksak

Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

*Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia);

*Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;

*Opracowanie planu rozwoju zawodowego;

*Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i korzystanie z tych zasobów;

*Regularna lektura publikacji MEN;

*Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu awansu zawodowego;

*Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

*Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

IX 2017

IX 2017

Cały okres stażu

V – VI 2020

Rejestr aktów prawa oświatowego.

Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora Szkoły.

Teczka ,,Awans zawodowy”.

Sprawozdanie.

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Pogłębienie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

*Dokładna analiza dokumentów: Statutu, obowiązujących regulaminów, programów, podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

*Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;

*Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka;

*Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków;

*Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej;

*Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły;

*Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły wydarzeń z życia przedszkola.

Cały okres stażu

Wypisy z obowiązujących aktów prawnych, biblioteczka.

Dziennik zajęć.

Teczka wychowawcy danej grupy.

Semestralne sprawozdania.

Zdjęcia i krótkie opisy.

Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej

*Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych, samodzielne ich wykonanie (kąciki tematyczne, karty pracy, plansze demonstracyjne, scenariusze uroczystości i materiały do zajęć, dekoracja sal i korytarza związana z porami roku itp.);

*Urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.

*Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej, korzystanie

z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej

i portali internetowych.

*Stosowanie różnych metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych oraz ...