Dodaj publikację
Autor
Agata Maksymczak-Terech
Data publikacji
2017-12-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
22

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (pdf, 309,4 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Agata Maksymczak-Terech

nauczyciel języka angielskiegoCentrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego ”ELEKTRYK”

w Nowej Soli


Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2016

Data zakończenia stażu: 31 maja 2019

1

PLANOWANE DZIAŁANIA I ZADANIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU SŁUŻĄ

ROZWOJOWI KOMPETENCJI NAUCZYCIELA, WSPIERAJĄ ROZWÓJ SZKOŁY ORAZ SŁUŻĄ

WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI UCZNIA.


CEL GŁÓWNY:

 uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanegoCELE POŚREDNIE:

 pogłębienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
 doskonalenie warsztatu pracy
 uzyskanie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia

zawodowegoPodstawy prawne:

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans

zawodowy nauczycieli

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 23 sierpnia 2016r. w sprawie
jednolitego ogłoszenia ustawy-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz.1379, który ogłoszono
dnia 31 sierpnia 2016 r.)

2

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) – obowiązujące z
dniem następującym po dniu ogłoszenia (ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca
2013 r.

Lp. Zadania/działania

Forma realizacji

Termin

realizacji

Sposób

dokumentowania

1 Poznanie procedury

awansu zawodowego

Zadania organizacyjne

 zapoznanie się z stosownymi przepisami
prawa oświatowego dotyczącego awansu
zawodowego

 opracowanie planu rozwoju zawodowego

wrzesień 2016 znajomość

przepisów prawa
oświatowego

 prawidłowo

napisany wniosek
o rozpoczęcie
stażu oraz plan
rozwoju
zawodowego

2 Przypomnienie zasad

 zapoznanie ze znowelizowanymi

wrzesień 2016

 opracowanie

funkcjonowania i
organizacji zadań
szkoły

dokumentami szkoły: Statut CKZiU,
Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Program profilaktyczno-wychowawczy

PSO w oparciu o
co roku
aktualizowane
dokumenty
szkolne

3 Uczestniczenie w
pracach organów
szkoły oraz zespołów
zadaniowych
związanych z
realizacją

 analiza dokumentacji szkoły: Statut CKZiU,

cały okres stażu

 sprawozdania i

Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Program profilaktyczno-wychowawczy,
dokumenty związane z Systemem
Zarządzania Jakością

 współpraca z rodzicami: zebrania otwarte,

notatki z zebrań i
współpracy z
rodzicami

3

podstawowych
funkcji szkoły

zebrania z rodzicami, spotkania
indywidualne

4 Dokumentowanie

 zbieranie informacji o realizacji zadań

cały okres stażu

realizacji planu
rozwoju zawodowego

5 Przygotowanie
sprawozdania z
realizacji planu
rozwoju zawodowego

 analiza dokumentacji
 autorefleksja
 autoanaliza
 opracowanie sprawozdania z realizacji planu

maj - czerwiec
2019

 gromadzenie
dokumentów:
świadectw,
zaświadczeń,
sprawozdań, itp.

 sprawozdanie z
realizacji planu
rozwoju
zawodowego

rozwoju zawodowego

Zadania wynikające z rozporządzenia

§8 ust2 pkt1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia

działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły a w przypadku

nauczycieli, o których mowa ...