Dodaj publikację
Autor
Daniel Karwowski
Data publikacji
2018-01-06
Średnia ocena
0,00
Pobrań
36

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
 Pobierz (pdf, 678,7 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

inż Daniel Karwowski

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego

mgr Edward Urbanowski
Dyrektor szkoły

1 września 2017 r.
Data rozpoczęcia stażu
mgr Barbara Jastrzębska
Imię i nazwisko opiekuna stażu

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Jasienicy
Szkoła

1 czerwiec 2020 r.
Przewidywana data zakończenia

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

1

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Cel podstawowy podejmowanego stażu

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz

w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni

awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2013r. Poz. 393.

Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania

awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,

z późniejszymi zmianami).

2


Powinności nauczyciela w okresie odbywania
stażu zgodnie z rozporządzeniem MENiS z
dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie
uzyskiwania
stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli.

Rodzaj działań i przedsięwzięć

wynikających z wymagań rozporządzenia

Formy realizacji

1. § 7.2.1

1. Współpraca z opiekunem stażu:

doskonalenia warsztatu

Umiejętności organizacji
i
dokonywanie
działań,
skuteczności i dokonywania zmian.

pracy,
ewaluacji własnych
ich

także oceniania

a

▪ wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu
stanowiącego warunek uzyskania stopnia nauczyciela
mianowanego,

▪ przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
▪ ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
▪ obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna

stażu,

▪ prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu –
zajęć,

opracowywanie

konspektów

konsultacje,
analiza,

Termin realizacji


W ciągu całego stażu

14 IX 2017


14 IX 2017

Raz w miesiącu
2 razy w półroczu

2 razy w półroczu


▪ określenie mocnych

i

słabych

stron własnej

W ciągu całego stażu

działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
▪ coroczna aktualizacja planu nauczania z informatyki,
▪ stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych

metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy
z uczniem,

▪ opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, pokazy

multimedialne, itp.,

▪ udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach


W ...