Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Czyżewska
Data publikacji
2018-01-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
25

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel matematyki i przyrody.
 Pobierz (doc, 173,0 KB)

Podgląd treści


| | |
| | |
|mgr Małgorzata Czyżewska |PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO |
| |NA STOPIEŃ |
|nauczyciel |NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO |
|matematyki i przyrody | |
| | |
|Szkoła Podstawowa w Radostowicach | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Data rozpoczęcia stażu: | |
|1 września 2017 r. | |
| | |
|Data zakończenia stażu: | |
|31 maja 2020 r. | |

Wykształcenie: wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Nauczane przedmioty: matematyka, przyroda

Kompetencje przedmiotowo-metodyczne:
• Studia magisterskie: Ekonomia, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Studia Podyplomowe: Pedagogika, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Informatyka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Matematyka, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku
Przyroda, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku
Geografia, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku

Cele:
• poszerzenie zakresu wiedzy i rozwijanie własnych umiejętności zawodowych
• doskonalenie warsztatu i metod pracy
• dalszy rozwój zawodowy z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę
• podniesienie jakości pracy szkoły
• zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Czynności organizacyjne

|Zadania/Działania |Formy realizacji |Termin |Sposób dokumentowania |
|Wstępna analiza własnych umiejętności. |Autorefleksja – podsumowanie własnej pracy. |VIII / IX 2017 |Notatka. |
|Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela. |Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego m.in. Karta|IX 2017 / |Znajomość procedur awansu zawodowego. |
| |Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania |na bieżąco |Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. |
| |stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393), | | |
| |broszury, strony internetowe, itp. | | |
|Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. |Opracowanie planu rozwoju zawodowego. |VIII / IX 2017 |Zatwierdzony przez Dyrektora szkoły plan rozwoju |
| |Założenie teczki – „Awans zawodowy”. | |zawodowego. |
|Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań |Analiza dokumentacji szkoły tj. statutu, |Okres stażu |Dokumentacja szkolna. |
|szkoły. |szkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego, planu pracy szkoły, | | |
| |planu pracy zespołu przedmiotowego. | | |
| |Prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązku nauczyciela. | | |
|Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu |Systematyczne gromadzenie dokumentacji |Okres stażu |Zgromadzona dokumentacja. |
|rozwoju zawodowego. |potwierdzającej realizację planu rozwoju | | |
| |zawodowego: zaświadczenia, scenariusze zajęć, prezentacje, opracowania, | | |
| |sprawozdania, dyplomy, kserokopie oraz inne materiały. | | |
|Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju |Autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań i osiągniętych wyników. |V 2018 |Sprawozdanie z przebiegu stażu i realizacji zadań |
|zawodowego. |Sformułowanie wniosków. | |wynikających z planu rozwoju zawodowego. |
| |Uzyskanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu. | |Ocena dorobku zawodowego. |

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

|Zadania/Działania |Formy realizacji |Termin |Sposób dokumentowania |
|Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego |Udział ...