Dodaj publikację
Autor
Agata Chojnacka
Data publikacji
2018-03-04
Średnia ocena
0,00
Pobrań
27

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja zawiera aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, uczącego biologii.
 Pobierz (docx, 27,5 KB)

Podgląd treści

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko :

Placówka oświatowa:

Stanowisko:

Okres stażu :

Imię i nazwisko opiekuna stażu :

Dyrektor placówki oświatowej :

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Potwierdzenie realizacji

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

- rozmowy z opiekunem stażu

- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy

- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu

- przygotowanie planu rozwoju zawodowego

- poznanie procedur awansu zawodowego

Wrzesień 2015

Wrzesień 2016

- plan rozwoju zawodowego – aneks do planu rozwoju zawodowego

- kontrakt z opiekunem stażu

- zapisy w dokumentacji przebiegu stażu

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

- opracowanie i realizacja planów wynikowych i planów pracy

- opracowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania z biologii

- stosowanie aktywnych metod nauczania, testowanie i wdrażanie nowych metod i form nauczania

- uzupełnianie zaplecza w własnoręcznie zgromadzone środki dydaktyczne: karty pracy, testy, sprawdziany, gazetki, prezentacje w Power Poincie itp.

- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków

- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

- udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu

- omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji działań edukacyjnych

- udział w pracach Zespołu Przedmiotowego

- aktywne uczestnictwo w WDN,

- udział w zewnętrznych formach doskonalenia (kursy, szkolenia, warsztaty)

- ukończenie studiów podyplomowych – „Chemia w szkole"

- samodzielne doskonalenie zawodowe, gromadzenie i aktualizowanie biblioteki przedmiotu oraz literatury metodycznej i pedagogicznej

Okres stażu

Okres stażu

okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Według terminarza

Okres stażu

Okres stażu

listopad 2016 – czerwiec 2017

Okres stażu

- plany wynikowe, plan pracy wychowawcy

- Przedmiotowe Zasady Oceniania, kryteria oceniania

- konspekty, notatki

- testy

- sprawdziany

- analiza wyników

- pomoce dydaktyczne

- scenariusze zajęć

- arkusze ewaluacyjne

- konspekty, potwierdzenia

- konspekty, potwierdzenia

- wnioski, notatki

- potwierdzenia przewodniczącego zespołu

- zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

- spis lektur

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

- poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen oraz teczki wychowawcy

Na bieżąco

- zapisy w iDzienniku

- arkusze ocen

- teczka wychowawcy

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania

Formy pracy

Termin realizacji

Potwierdzenie realizacji

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

- poznanie sytuacji rodzinnych dzieci poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami

- obserwowanie uczniów podczas lekcji, przerw, imprez klasowych i szkolnych, wycieczek itp.

- organizowanie spotkań z ...