Dodaj publikację
Autor
Agata Jasińska
Data publikacji
2018-04-15
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test z działu "Prawo cywilne" dla uczniów technikum ekonomicznego, w ramach nauczanego przedmiotu Elementy prawa.
 Pobierz (docx, 14,8 KB)

Podgląd treści

Prawo cywilne; imię i nazwisko…………………………………………… klasa:……… pkt:20/…….

1.Hipoteka może być ustanowiona:

A. na nieruchomości i ruchomości

B. tylko na nieruchomości

C. tylko na ruchomości

D. w wyjątkowych sytuacjach na ruchomości

2.Rzeczy oznaczone co do gatunku posiadają

A. wyłącznie cechy ilościowe.

B. wyłącznie cechy jakościowe.

C. indywidualne cechy, których nie posiadają żadne inne rzeczy.

D. wspólne cechy, za pomocą których są one charakteryzowane.

3.Osoba fizyczna nie może udzielić

A. prokury.

B. żadnego pełnomocnictwa.

C. pełnomocnictwa ogólnego.

D. pełnomocnictwa szczególnego.

4.Która z wymienionych osób posiada pełną zdolność do czynności prawnych?

A. Paweł Nowak, wiek 11 lat.

B. Krzysztof Kowal , wiek 17 lat.

C. Jan Kowalski, wiek 21 lat.

D. Ewelina Woźniak, wiek 33 lata, sąd podjął decyzję o jej częściowym ubezwłasnowolnieniu.

5.Błąd jako wada oświadczenia woli oznacza

A. zamiar wywołania innych skutków prawnych niż wynikają z oświadczenia woli.

B. zamiar niewywoływania, w wyniku złożonego oświadczenia woli, żadnych skutków prawnych.

C. wymuszenie na innej osobie - poprzez przymus- złożenia oświadczenia woli określonej treści.

D. brak właściwego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy bądź mylne wyobrażenie o treści

składanego oświadczenia woli.

6.Jeżeli w czwartek 8 maja 2016 r. zawarto umowę pożyczki 1000 zł, która stanowi m.in., że pożyczka ma być zwrócona w ciągu roku, to ostatnim dniem, w którym pożyczkobiorca ma zwrócić pożyczkodawcy kwotę 1000 zł jest

A. 31 grudnia 2016 r.

B. 1 stycznia 2017 r.

C. 8 maja 2017 r.

D. 31 grudnia 2017 r.

7.Zawarcie umowy polega na

A. złożeniu przez strony zgodnego oświadczenia woli.

B. przekazaniu sobie przez strony podpisanego tekstu umowy.

C. jednoczesnym podpisaniu umowy przez wszystkie strony umowy.

D. spełnieniu przez strony wszystkich świadczeń zapisanych w umowie.

8.Dla zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarczające jest

A. złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

B. złożenie w obecności notariusza własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść

oświadczenia woli.

C. złożeniu w obecności jednego świadka własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść

oświadczenia woli.

D. złożenie w obecności dwóch świadków własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

9.Do dokonania przez mocodawcę jednej określonej czynności prawnej, przekraczającej zakres zwykłego zarządu upoważnia pełnomocnika

A. pełnomocnictwo ogólne.

B. pełnomocnictwo rodzajowe.

C. pełnomocnictwo szczególne.

D. każdy rodzaj pełnomocnictwa.

10.Odpowiedzialność związana z naprawieniem szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania to odpowiedzialność:

A. kontraktowa

B. deliktowa

C. windykacyjna

D. karna

11.Prawo cywilne jest gałęzią prawa, która reguluje:

A. tylko stosunki majątkowe

B ...