Dodaj publikację
Autor
Joanna Labuda
Data publikacji
2018-04-15
Średnia ocena
0,00
Pobrań
26

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Wychowanie Fizyczne).
 Pobierz (docx, 22,9 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. IMIĘ I NAZWISKO: mgr Joanna Labuda

2. STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy

3. NAUCZANY PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne

4. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie

5. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2015r

6. CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

7. OPIEKUN STAŻU: ……………………………………………………..

8. DYREKTOR SZKOŁY:…………………………………………………

Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe podejmowanego stażu:

• Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości

podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.

• Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.

• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie

osobistych zainteresowań.

• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.

• Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez

opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.

Ponadto planuję realizować następujące cele:

• Poznanie ścieżki i procedur awansu zawodowego – poprzez analizę przepisów prawa

oświatowego dot. awansu zawodowego.

• Nawiązanie kontaktu z opiekunem poprzez bezpośrednią rozmowę i zawarcie z nim

pisemnego kontraktu.

• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, konspektów zajęć – dokumentacja potwierdzająca

realizację planu rozwoju zawodowego.

• Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Przygotowywanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywał staż.

Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia:

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

L.P.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

TERMIN REALIZACJI

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (ustawy, zarządzenia);

- Zapoznanie się z celami i zadaniami nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego;

- Zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi umożliwiającymi uzyskanie awansu zawodowego na stopień ...