Dodaj publikację
Autor
Agata Winkiel
Data publikacji
2018-05-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
34

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz do tematu "Wirusy - bezkomórkowe formy materii" realizowanego w klasie II liceum ogólnokształcącego na poziomie rozszerzonym. Zawiera przykładowe karty pracy w dwóch wersjach. Scenariusz z wykorzystaniem zasobów multimedialnych.
 Pobierz (docx, 23,6 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji w klasie II liceum ogólnokształcącego - poziom rozszerzony.

Temat: Wirusy – bezkomórkowe formy materii.

Cel ogólny:

Poznanie budowy oraz funkcjonowania wirusów.

Cele szczegółowe:

Wiadomości:

A - Uczeń:

- nazywa elementy budowy wirusa;

- wymienia rodzaje i cechy wirusów;

- wymienia choroby wirusowe człowieka.

B – Uczeń:

- wyjaśnia różnice pomiędzy cyklem litycznym a lizygenicznym;

- wyjaśnia, jakie znaczenie w zwalczaniu wirusów mają szczepienia ochronne.

Umiejętności:

C – Uczeń:

- charakteryzuje wybrane choroby wirusowe człowieka;

- omawia przebieg cyklu infekcyjnego wirusa zwierzęcego na przykładzie wirusa HIV.

D – Uczeń:

- uzasadnia, że wirusy znajdują się na pograniczu materii ożywionej i nieożywionej.

Typ lekcji: lekcja wprowadzająca nowy materiał.

Formy pracy: indywidualna, praca w parach.

Metody pracy: praca z podręcznikiem i tekstem źródłowym, mini dyskusja, metoda „światła drogowe”.

Środki dydaktyczne: podręcznik „Biologia na czasie 1”Zakres rozszerzony Wyd. Nowa Era, karty pracy dla każdego ucznia ( dwie wersje w załączniku), schematy budowy wirusa, materiały multimedialne (Multibook Nowa Era), teksty źródłowe, kolorowe kartki, ulotki profilaktyczne, tablica interaktywna, laptop, rzutnik multimedialny.

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca:

1. Czynności organizacyjne. Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności oraz zadania domowego.

2. Przypomnienie zagadnień z ostatniej lekcji. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące klasyfikacji organizmów.

Faza realizacyjna:

1. Podanie tematu oraz celów lekcji.

2. Nauczyciel wyjaśnia sposób pracy na lekcji i przechodzi do pierwszego zadania – uczniowie otrzymują schematy budowy wirusa i podpisują je korzystając z ilustracji w podręczniku.

3. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej schemat budowy wirusa. Uczniowie sprawdzają poprawność wykonania zadania.

4. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z kolejnymi zadaniami oraz teksty źródłowe (każdy uczeń w danej parze otrzymuje inną wersję kart pracy). Uczniowie w parach opracowują odpowiedzi do zadań:

- wymieniają rodzaje wirusów,

- wyjaśniają różnice pomiędzy cyklem litycznym i lizygenicznym,

- wymieniają choroby wirusowe,

- charakteryzują choroby wirusowe,

- uzasadniają przynależność wirusów do form nieożywionych.

Po wykonaniu każdego zadania nauczyciel prosi wybranych uczniów o ich podsumowanie i omówienie na forum klasy. Jednocześnie wyświetla na tablicy schematy ułatwiające analizę zadań.

5. Nauczyciel wyświetla film pt. „Cykl infekcyjny wirusa HIV.” Wybrany uczeń po obejrzeniu filmu omawia cykl infekcyjny wirusa zwierzęcego.

6. Nauczyciel rozpoczyna dyskusję na temat znaczenia szczepień ochronnych w zwalczaniu chorób wirusowych. Uczniowie biorą udział w dyskusji na temat wad i zalet stosowania tej metody.

7. Przy każdym zadaniu nauczyciel koryguje błędy oraz uzupełnia informacje wyszukane przez uczniów.

Faza podsumowująca:

1. Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi wycięte z kolorowego bloku czerwone i zielone kwadraty do metody „światła drogowe” oraz czyta zdania podsumowujące prawdziwe i fałszywe. Uczniowie po przeczytaniu każdego zdania podnoszą czerwoną kartkę (przy zdaniach fałszywych) lub zieloną ...