Dodaj publikację
Autor
Marzena Samujło
Data publikacji
2018-05-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
13

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego - dyplomowanie.
 Pobierz (doc, 64,5 KB)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr inż. Marzena Samujło

Nauczyciel Zespołu Szkół nr 5

ul. J .Śniadeckiego 4-6

w Stargardzie Szczecińskim

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2015 r.

Data zakończenia stażu – 31.05.2018 r.

Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego ……………………..

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.

2. Doskonalenie własnych umiejętności.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.

5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

|L.p |Zadania |Formy realizacji |Termin realizacji |
|1. |Poszerzenie wiedzy i |- Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej |cały okres stażu |
| |umiejętności podejmowania działań na | | |
| |rzecz podwyższenia jakości pracy |- Udział w pracach zespołu wychowawczego. | |
| |szkoły. | |cały okres stażu |
| | |- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych. | |
| | |- Praca w zespole nauczycieli pracujących w klasach | |
| | |specjalnych. |cały okres stażu |
| | |- Współpraca z rodzicami. |cały okres stażu |
| | |- Organizacja konkursów | |
| | |- Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach |cały okres stażu |
| | | |cały okres stażu |
| | | |cały okres stażu |
|2. |Doskonalenie kompetencji zawodowych. |- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, |cały okres stażu |
| | |adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły. | |
| | |- Studiowanie literatury fachowej, | |
| | |czasopism dla nauczycieli, publikacji internetowych. | |
| | |- Pogłębianie wiedzy z przepisów prawa oświatowego |cały okres stażu |
| | |- Ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatora | |
| | |Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych dla zawodu kucharz |cały okres stażu zgodnie |
| | | |z terminem OKE |
|3. |- Wzbogacanie metod i form pracy|- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie |cały okres stażu |
| |dydaktycznej i |edukacyjnym. | |
| |wychowawczej. | | |
| | |- Praca z uczniem zdolnym. |cały okres stażu |
| | | | |
| | |- Praca z uczniem mającym problemy w nauce |cały okres stażu |
| | | | |
| | |- Przygotowanie uczniów do udziału w |zgodnie z planem konkursów |
| | |konkursach. | |
|4. |Udział w realizacji programu |- Realizacja działań w ramach szkolnego programu profilaktyki|cały okres stażu |
| |profilaktycznego dla ...