Dodaj publikację
Autor
Joanna Gąbka
Data publikacji
2018-05-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
35

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego - edukacja wczesnoszkolna.
 Pobierz (doc, 105,5 KB)

Podgląd treści


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Joanna G. – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Szkoła Podstawowa nr 17 w Grudziądzu.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data ukończenia stażu: 31.05.2018 r.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

|L.p. |ZADANIA |FORMY REALIZACJI |TERMIN |DOWODY REALIZACJI |
|1. |Poznanie procedury awansu zawodowego i |Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi | | |
| |przygotowanie planu rozwoju zawodowego. |awansu zawodowego. |wrzesień 2015 r. | |
| | |Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. | | |
| | |Opracowanie planu rozwoju zawodowego. | | |
| | |Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego. |01 wrzesień 2015 r. |Wniosek o rozpoczęcie stażu |
| | |Śledzenie zmian w prawie oświatowym. |wrzesień 2015 r. |Plan rozwoju zawodowego |
| | | | |Zaświadczenie |
| | | | | |
| | | |okres stażu | |
|2. |Dokumentowanie realizacji planu rozwoju |Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację | |Zgromadzona dokumentacja |
| |zawodowego. |przyjętych |okres stażu | |
| | |w planie rozwoju zadań. | |Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora |
| | |Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. | |ZSO nr 3 |
|3. |Dokonanie opisu i analizy zadań |Opis i analiza działań z planu rozwoju zawodowego. |czerwiec 2018 r. | |
| |przedstawionych w planie rozwoju zawodowego ze| | | |
| |wskazaniem uzyskanych efektów. | | |Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego|

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

|L.p. |ZADANIA |FORMY REALIZACJI |TERMIN |DOWODY REALIZACJI |
|1. |Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i |Udział w różnorodnych formach |okres stażu |Zaświadczenia |
| |umiejętności zawodowych - w zakresie pracy |doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi | | |
| |dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. |zainteresowaniami i potrzebami szkoły – | | |
| | |prowadzonych przez ośrodki doskonalenia | | |
| | |nauczycieli i radę pedagogiczną. | | |
| | |Systematyczne zapoznawanie się | | |
| | |z najnowszą literaturą z zakresu | | |
| | |pedagogiki i psychologii. | |Zestawienie bibliografii |
|2. |Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych. |Korzystanie z portali internetowych | |Notatki, wydruki stron |
| | |poświęconych edukacji. |okres stażu |internetowych |
| | |Gromadzenie ciekawych rozwiązań | | |
| | |metodycznych w pracy z dziećmi. | |Scenariusze zajęć |
|3. |Realizowanie zadań służących podniesieniu |Udział w pracach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej. |okres stażu - |Przykłady raportów z ewaluacji wewnętrznej |
| |jakości pracy szkoły. | |wg potrzeb | |
|4. |Dbanie o estetykę i wyposażenie sali |Opieka nad salą lekcyjną, wykonywanie gazetek tematycznych. |okres stażu |Zdjęcia |
| |lekcyjnej. | | | |

|L.p. |ZADANIA |FORMY REALIZACJI |TERMIN |DOWODY REALIZACJI |
|5. |Udział w pracach zespołu samokształceniowego |Dzielenie się wiedzą podczas zebrań zespołu, wymiana doświadczeń. |okres stażu |Protokoły zebrań zespołu |
| |edukacji wczesnoszkolnej. | | | |
|6. |Obserwowanie i poznanie możliwości uczniów. |Zbieranie informacji i gromadzenie ich |okres stażu |Ankieta dla rodziców |
| |Diagnoza ...