Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Haczkiewicz
Data publikacji
2018-05-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
75

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
 Pobierz (doc, 127,0 KB)

Podgląd treści


|§ 7 ust. 2,ppkt 1 |
|Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i |
|dokonywania zmian w tych działaniach; |
| |Formy realizacji | |Sposób dokumentowania |
|Zadania- przewidywane efekty| |Termin | |
|1.Poznanie procedury awansu |Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących |początek stażu |biblioteczka |
|zawodowego nauczycieli |system awansu zawodowego: | | |
| |- Rozporządzenia MENIS w sprawie uzyskania stopni | | |
| |awansu | | |
| |- Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz | | |
| |Kodeksu Postępowania Administracyjnego. | | |
| |Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów | | |
| |prawnych dotyczących awansu. | | |
| | | | |
| |Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, | | |
| |sprawozdania i prezentacji dorobku. | | |
| | | | |
| |Udział w Radach Pedagogicznych oraz kursach i | | |
| |warsztatach poruszających kwestie awansu zawodowego i |cały staż |zbiór dokumentacji |
| |jego aktualizacji. | |(biblioteczka) |
| | | | |
| |Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale | |wniosek, plan rozwoju, |
| |internetowe, czasopisma fachowe). |zgodnie z |sprawozdania |
| | |Rozporządzeniem MENiS | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |potwierdzenia obecności na |
| | |zgodnie z harmonogramem |posiedzeniach Rady, |
| | |posiedzeń Rady |zaświadczenia |
| | | | |
| | | | |
| | | |biblioteczka |
| | | | |
| | |cały staż | |
| | | | |
| |Ustalenie zasad współpracy – zawarcie kontraktu. | |kontrakt |
|2. Współpraca z opiekunem | | |przejrzyste zasady |
|stażu. |Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym |IX 2010 |współpracy |
| |sformułowaniu wniosku i planu rozwoju. | | |
| | | | |
| |Opracowanie projektu sprawozdania. | |wniosek, plan rozwoju |
| |Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna. |IX 2010 | |
| | | | |
| |Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna. | | |
| | | | |
| |Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu | | |
| |doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji | |sprawozdanie |
| |własnych i obserwowanych lekcji. | | |
| | |koniec stażu | |
| | | |scenariusze, omówienia, |
| | | |arkusz obserwacyjny, |
| | |w trakcie całego stażu |wnioski |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |w trakcie całego stażu | |
| | | | |
|3. Wstępna ocena własnych |Autorefleksja, samoocena. |IX 2010 |plan rozwoju zawodowego |
|możliwości i umiejętności | | | |
|jako nauczyciela | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|4. Dalsze poznawanie i | | | |
|prowadzenie obowiązującej |Konstruowanie rocznych planów pracy świetlicy szkolnej| |plany pracy świetlicy,plan |
|dokumentacji nauczyciela w |i planu pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa | |pracy koordynatora do spraw|
|tym dotyczącej zadań szkoły,| |IX 2010, IX 2011, IX |bezpieczeństwa |
|nauczyciela przedmiotu, |Opracowanie planu rozwoju zawodowego, okresowych |2012 | |
|wychowawcy, własnego awansu |sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego oraz | | |
|zawodowego . |końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju | | |
| |zawodowego. | | |
| | | | |
| |Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć.| | |
| | | | |
| |Konstruowanie arkuszy obserwacji, ankiet, protokołów. |cały staż | |
| | | | |
| |Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela, | | |
| |wychowawcy świetlicy, koordynatora do spraw | | |
| |bezpieczeństwa | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |scenariusze zajęć |
| | | | |
| | |cały staż | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |cały staż | |
| | | |karty obserwacji lekcji, |
| | | |arkusz obserwacyjny, |
| | | |wnioski |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |cały staż | |
| | | |dzienniki lekcyjne, |
| | | |dziennik zajęć |
| | | |wychowawczych |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. | | |
| | | | |
| |Praca w zespołach nauczycielskich-zespół humanistyczny| | |
|5. Samodzielne lub przez | | | |
|udział w różnych formach |Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia |Zgodnie z harmonogramem |potwierdzenia, |
|kształcenia ustawicznego |zawodowego: |posiedzeń Rady |zaświadczenia |
|pogłębianie swojej wiedzy i | | | |
|umiejętności zawodowych. |- Udział w różnego rodzaju kursach, seminariach, | | |
| |szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach. |cały staż | |
| | | |protokoły |
| |· Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych | | |
| |poprzez studiowanie literatury metodycznej, | | |
| |pedagogicznej i psychologicznej ...