Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Haczkiewicz
Data publikacji
2018-05-13
Średnia ocena
5,00
Pobrań
196

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
 Pobierz (docx, 38,2 KB)

Podgląd treści

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel: mgr Agnieszka Haczkiewicz

Opiekun stażu:

Miejsce realizacji stażu:

Okres stażu :

Celem mojego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie od 01.09.2010 do

Niniejsze sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Plan rozwoju zawodowego przygotowałam w oparciu o analizę własnych umiejętności, kompetencji, a także słabych i mocnych stron. Na podstawie autodiagnozy stwierdziłam, że jestem nauczycielem rzetelnie wykonującym zadania związane z powierzonym mi stanowiskiem, chętnie uczestniczę w doskonaleniu zawodowym i wzbogacam swój warsztat pracy. W swoim planie rozwoju uwzględniłam zarówno doskonalenie mojego warsztatu pracy, jak i zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań, obejmujących okresu stażu.

§ 7 ust. 2, pkt. 1

„Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach”

We wrześniu 2010 roku, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego oraz procedurą dotyczącą awansu zawodowego. Tworząc plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę potrzeby szkoły, w której pracuję, jej specyfikę, własne możliwości oraz wynikające z prawa oświatowego wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Przedstawiony przeze mnie plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w dniu 29 września 2010 r.

Realizację zadań związanych z awansem zawodowym rozpoczęłam od wszechstronnego zapoznania się z organizacją szkoły, zasadami jej funkcjonowania i dokumentacją. Zapoznałam się z:

Programem wychowawczym,

Programem profilaktycznym,

Statutem Szkoły,

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Ponadto przeanalizowałam zasady bezpieczeństwa pracy na terenie szkoły i podczas wycieczek szkolnych. Pozwoliło mi to na organizację własnej pracy podczas odbywania stażu.

Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, który udzielił mi cennych wskazówek dotyczących przebiegu stażu. Ustaliliśmy przejrzyste warunki współpracy, które zostały umieszczone w kontrakcie.

Podczas odbywania stażu obserwowałam i analizowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Udział w tych zajęciach pozwolił mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do moich zajęć.

Prowadzone przeze mnie zajęcia były obserwowane przez opiekuna stażu, a następnie wspólnie omawiane pod kątem celowości podejmowanych działań, stosowanych metod i form pracy. Uwagi opiekuna pozwoliły mi na określenia moich mocnych i słabych stron oraz dokonanie oceny swoich umiejętności oraz podjęcie stosowanych korekt.

Przez cały okres stażu wielokrotnie dokonywałam samooceny dotyczącej moich metod pracy ...