Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Haczkiewicz
Data publikacji
2018-05-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
33

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (docx, 38,8 KB)

Podgląd treści

AGNIESZKA HACZKIEWICZ

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W IŁOWEJ

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Czas trwania stażu 01.09.2015 r. – 31.05.2018r.

Akty prawne:

ustawa – Karta Nauczyciela z dn.26.01.1982r.

rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli z dnia 01.03.2013r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PRZYGOTOWANY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ

O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

na okres od 01.09.2015r. do 31.05.2018r.

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)

I. Podstawowe informacje dotyczące nauczyciela

Imię i nazwisko: Agnieszka Haczkiewicz

Miejsce pracy: Gimnazjum w Iłowej

Imię i nazwisko Dyrektora szkoły: mgr Jolanta Dąbrowska

Nauczany przedmiot: nauczyciel świetlicy

Posiadane kwalifikacje: studia wyższe (pedagogika)

II. Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

1.Licencjackie studia wyższe na kierunku: pedagogika (Łódź 1997-2000)

2 Studia uzupełniające magisterskie na kierunku: zdrowie publiczne (Łódź 2000-2002)

3. Kursy: „Kierowanie klasą”, „Jak wspierać system uzdolnień w szkole”, „ Prawa człowieka – jak o nich uczyć ? ” , „ Komputer dla ucznia”, „ Trudności rozwojowe i wychowawcze ucznia z perspektywy systemowej. Praca z genogramem”

4. E – learning – kursy : „ Bezpieczeństwo w szkole” – 2009 i następnie „Bezpieczna szkoła” w 2010 roku, „Warsztaty jako nowa forma pomocy psychologiczno –pedagogicznej w szkole/ placówce oświatowej” w 2013 roku, oraz „Organizacja pracy świetlicy szkolnej” w 2014 roku ;

5. Szkolenia : „ Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc według standardów ERC oraz ILCOR „ w 2012 roku, szkolenie z zakresu Niebieskiej Karty w roku 2012 , szkolenie dotyczące edukacji ekologicznej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w roku 2014 ;

6. Studia podyplomowe: Psychologiczne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami (Wrocław 2014-2015)

Założone cele opracowanego planu rozwoju zawodowego:

• podniesienie jakości pracy szkoły,

• podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych,

• własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji,

• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

• wspieranie rozwoju szkoły.

PLANOWANE DZIAŁANIA

LP.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMINY

WYPRACOWANE DOKUMENTY/

OCZEKIWANE EFEKTY

ZADANIA OGRANIACYJNE

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego w oparciu o ustawy, rozporządzenia, śledzenie stron internetowych dotyczących edukacji i oświaty.

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

sierpień/

wrzesień

2015

- Znajomość procedury awansu zawodowego.

- Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.

- Plan rozwoju zawodowego.

2.

Wstępna ocena własnych umiejętności.

- Przegląd zgromadzonych dokumentów, podsumowanie dotychczasowej pracy, autorefleksja, określenie długości stażu.

sierpień/

wrzesień

2015

- Złożenie wniosku do dyrektora o rozpoczęcie stażu.

3.

Śledzenie i analizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

- Systematyczne analizowanie dokumentacji szkolnej.

cały okres stażu

- Plan rozwoju zawodowego zintegrowany

z dokumentami szkoły.

4.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Gromadzenie dokumentów potwierdzających ...