Dodaj publikację
Autor
Iwona Kokot-Ujma
Data publikacji
2018-06-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
33

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja zawiera plan rozwoju zawodowego nauczyciela uczącego w szkole podstawowej informatyki, techniki, będącego wychowawcą klasy. Zawiera opis treści niezbędnych do podniesienia kwalifikacji. W tabelach opisane zostały formy realizacji zadań i działań edukacyjno-wychowawczych.
 Pobierz (doc, 144,0 KB)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego
na stopień
nauczyciela dyplomowanego

Iwona Kokot – Ujma
nauczyciela mianowanego
zatrudnionego na stanowisku nauczyciela
zajęć komputerowych i zajęć technicznych

w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1
im. ks. J. Twardowskiego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Brzeźnicka 59 w Częstochowie.

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2018

Częstochowa 2015 r.
| |
|Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej |
|i podniesienie jakości pracy szkoły |
| |
|(§ 8 ust. 2 pkt 1) |
| | | | |
|Zadania |Formy realizacji |Termin |Dowody realizacji |
| | | | |
|Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego. |Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego |IX 2015 r. |Sformułowanie wniosku |
| |awansu zawodowego nauczycieli. | |o rozpoczęcie stażu, |
| | | |sporządzenie planu rozwoju |
| | | |zawodowego. |
| | | | |
|Aktywny udział w pracach projektowych zespołu |Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń |cały okres stażu |Zapisy w protokołach zebrań |
|przedmiotowego |projektowych zespołu przedmiotowego, prowadzenie i| |zespołu przedmiotowego, |
| |uczestnictwo w lekcjach pokazowych. | |scenariusze zajęć. |
| | | | |
|Udział w formach doskonalenia adekwatnych do |Aktywny udział w kursach, warsztatach, szkoleniach|cały okres stażu |Zaświadczenia ukończonych kursach |
|potrzeb nauczyciela i szkoły. |i konferencjach zorganizowanych w ramach | |i szkoleniach. |
| |wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. | |Potwierdzenia uczestnictwa. |
| | | |Świadectwa. |
| | | | |
|Wzbogacanie metod |Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie |cały okres stażu |Sprawozdania, potwierdzenia |
|i form pracy dydaktycznej |edukacyjnym. | |udziału.. |
|i wychowawczej | | | |
| |Praca z uczniem zdolnym. | | |
| | | | |
| |Praca z uczniem mającym problemy w nauce. | | |
| | | | |
|Samodzielne poszerzanie wiedzy. |Studiowanie literatury fachowej i pedagogicznej. |cały okres stażu |Świadectwa ukończenia kursów. |
| |Śledzenie stron www. | | |
| | | | |
|Praca w organach szkoły. |Udział w komisjach tworzących nowe dokumenty |cały okres stażu |Zapisy w protokołach Rady |
| |dotyczących funkcjonowania i organizacji szkoły. | |Pedagogicznej. |
| | | | |
|Pełnienie obowiązków administratora szkolnej |Kontrola zasobów i poprawności działania na |cały okres stażu |Zaświadczenie Dyrektora Szkoły. |
|sieci komputerowej. |poszczególnych stanowiskach. | | |
| | | | |
| |Opieka nad pracownią komputerową i innymi | | |
| |komputerami w szkole. | | |
| | | | |
| |Instalacja programów do wykorzystania na zajęciach| | |
| |edukacyjnych. | | |
| | | | |
| |Doradztwo w rozwiązywaniu problemów obsługą | | |
| |komputera wśród nauczycieli i uczniów. | | |
| | | | |
|Administracja internetową witryną szkoły. |Systematyczna aktualizacja strony internetowej |cały okres stażu |Obecność strony w Internecie |
| |szkoły | | |
| | | | |
|Organizowanie konkursów. |Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach. |cały okres stażu |Zdjęcia uczniów. |
| | | | |
| |Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów | | |
| |informatycznych. | | |
| | | | |
| |Organizowanie konkursów fotograficznych dla | | |
| |uczniów szkoły na najlepszą fotografię tematyczną.| | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju |Opis realizacji planu rozwoju, autoanaliza i |na koniec każdego |Sprawozdanie z realizacji planu |
|zawodowego. |samoocena. |roku stażu |rozwoju zawodowego. |
| |
|Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej |
|(§ 8 ust. 2 pkt 2) |
| | | | |
|Organizacja warsztatu pracy przy użyciu |Wykorzystanie do zajęć informatyki dostępnego |cały okres stażu |Zaświadczenia, pomoce dydaktyczne,|
|technik komputerowych. |oprogramowania, zasobów Internetu ...