Dodaj publikację
Autor
Jolanta Luto
Data publikacji
2018-07-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
27

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju nauczyciela kl. 3 i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 Pobierz (docx, 24,0 KB)

Podgląd treści

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r. Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcyPodstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).- Karta Nauczyciela – Rozdział 3a

CELE MOJEGO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.2. Podniesienie jakości pracy szkoły.3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.§ 8 ust.2 pkt.1Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L. p.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Uwagi

1

Poznanie procedury awansu zawodowego

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.

VIII/IX 2016r

Cały okres stażu

2

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu

Udział w pozaszkolnych formach szkolenia zawodowego: kursach, konferencjach metodycznych, seminariach, warsztatach z zakresu metod pracy, oceniania oraz indywidualizacji pracy z dzieckiem

Udział w radach szkoleniowych w ramach WDN

Aktywna praca w zespole edukacji wczesnoszkolnej

Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez śledzenie literatury fachowej i korzystanie z portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

3

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich działań

Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych

Uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów szkoły

Pełnienie funkcji wychowawcy klasy

Współpraca z rodzicami, spotkania zbiorowe i indywidualne

Angażowanie rodziców przy organizowaniu życia klasowego

Pedagogizacja rodziców poprzez wygłaszanie referatów

Wg harmonogramu

4

Modyfikowanie i doskonalenie warsztatu pracy

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych

Dbanie o wystrój, estetykę i wyposażenie sali

Aktualizacja dekoracji sali, związana z porami roku

Systematyczna aktualizacja teczek tematycznych i portfolio dzieci

5

Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Studiowanie literatury, czasopism, nowości wydawniczych dotyczących edukacji wczesnoszkolnej,rewalidacji, aktywizujących metod pracy i wykorzystywanie jej w pracy

Lektura publikacji ministerialnych w Internecie

6

Organizowanie uroczystości

szkolnych Podjęcie działań promujących

szkołę w środowisku lokalnym

Organizowanie imprez wynikających z kalendarza szkolnego

7

Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych:

-plastycznych,

-ortograficznych,

-recytatorskich,

-matematycznych,

-inne w zależności od potrzeb

8

Organizacja wycieczek

Organizowanie wycieczek klasowych o charakterze turystyczno-krajoznawczym, tematycznym i okolicznościowymPrzygotowywanie wymaganej dokumentacjiPrzeprowadzanie wycieczek zgodnie z harmonogramem i przepisami

§8, ust.2, pkt 2Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L. p.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Uwagi

1

Organizacja warsztatu pracy przy ...