Dodaj publikację
Autor
Cezary Figura
Data publikacji
2018-10-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
28

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (docx, 50,2 KB)

Podgląd treści

mgr Cezary Figura Lublin 2015

nauczyciel matematyki

Szkole Podstawowa nr 51

im. Jana Pawła II w Lublinie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu – 01. 09. 2015 r.

Data zakończenia stażu – 31. 05. 2018 r.

Konstrukcja Planu Rozwoju Zawodowego została przyporządkowana wymaganiom niezbędnym do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2))

W planie zawarte są zadania oraz formy ich realizacji. Główne założenia przedłożonego Planu Rozwoju Zawodowego sprowadzają się do doskonalenia warsztatu pracy, przekazywania kompetencji, poszerzania własnej aktywności zawodowej, a w konsekwencji – do kształtowania wizerunku nauczyciela jako inspiratora i realizatora ciekawych przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych oraz dynamicznego, kreatywnego praktyka.

CELE

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Zwiększenie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych

Podniesienie jakości pracy szkoły

Zagadnienia organizacyjne

Zadania

Formy realizacji

Sposób dokumentowania

Termin realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006. 97. 674) z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami.

Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Projekt Planu rozwoju zawodowego

wrzesień 2015

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie materiałów i dokumentów

Potwierdzenia

Zaświadczenia

Opracowane materiały

Cały okres stażu

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Maj 2018

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania

Formy realizacji

Sposób dokumentowania

Termin realizacji

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i samokształcenie

Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych, szkolenia wewnątrzszkolne i zewnętrzne)

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

Studiowanie literatury fachowej

Poświadczenie Dyrektora o udziale w szkoleniach

Sprawozdania

Cały okres stażu

2. Organizacja warsztatu pracy i opracowanie procedur zapewniających podniesienie jakości pracy szkoły

Analiza dokumentów dotyczących nowej reformy programowej

Opracowanie planów wynikowych dla poszczególnych klas, kryteriów oceniania wg nowej podstawy programowej

Opracowanie wybranych scenariuszy lekcji, testów i materiałów pomocniczych do wybranych lekcji

Opieka nad pracownią matematyczną i doposażenie je w ciekawe pomoce dydaktyczne

Opracowane ...