Dodaj publikację
Autor
Koralewska Beata
Data publikacji
2018-12-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
67

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test sprawdzający wiedzę po gimnazjum z języka polskiego dla klas 1 LO i Technikum. Test sprawdza znajomość zagadnień z wiedzy z języka polskiego dotyczących literatury, znajomość utworu literackiego.
 Pobierz (doc, 36,0 KB)

Podgląd treści


Zestaw I

1. Jakie były najważniejsze tematy i motywy poezji Horacego? Wymień je i krotko omów.

2. Scharakteryzuj renesansową koncepcję człowieka. Czym różni się ona od średniowiecznej?

3. Jakie są główne cechy dramatu Szekspirowskiego? Odpowiedz, odwołując się do znanego Ci utworu (lub utworów) angielskiego dramaturga.

Zestaw II

1. Omów na wybranych przykładach główne ideały osobowe epoki średniowiecza.

2. Porównaj Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego Mikołaja Sępa – Szarzyńskiego i Hymn Jana Kochanowskiego. Określ, na czym polegają różnice między renesansową a barokową koncepcją Boga i świata.

3. Satyry I. Krasickiego – scharakteryzuj satyrę Do króla i podaj cechy gatunkowe. Jakie „wady” króla przedstawił autor w swoim utworze.

Zestaw III

1. Porównaj starogrecki i średniowieczny ideał rycerski? Czy Achilles lub Hektor mogliby uchodzić w średniowieczu za rycerzy idealnych?

2. Wskaż w twórczości J. Kochanowskiego elementy horacjańskie (na przykładzie wybranych utworów).

3. Scharakteryzuj krótko zjawisko sarmatyzmu. W jakich dziedzinach życia przejawiał się sarmatyzm? Porównaj dwa oblicza sarmatyzmu w literaturze – W. Potocki i J. Ch. Pasek.

Zestaw IV

1. Omów na wybranych przykładach główne ideały osobowe epoki średniowiecza.

2. Renesansowa koncepcja artysty… (J. Kochanowski). Wskaż w twórczości Jana Kochanowskiego elementy horacjańskie.

3. Pesymistyczna wizja świata w bajkach I. Krasickiego. Podaj przykłady bajek (scharakteryzuj gatunek) i określ jakie zasady obowiązują w świecie przedstawionym przez I. Krasickiego w bajkach.

Zestaw V

1. Podaj przykłady różnych realizacji motywu śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza.

2. Wybierz jedną ze znanych Ci opowieści mitologicznych (opowiedz). Omów na jej podstawie czym jest mit.

3. Na podstawie poznanych tekstów literackich omów barokową koncepcję człowieka (M. Sęp – Szarzyński, D. Naborowski).