Dodaj publikację
Autor
Karolina Mendyk-Wysocka
Data publikacji
2018-12-31
Średnia ocena
0,00
Pobrań
47

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 Pobierz (doc, 131,5 KB)

Podgląd treści


|Czynności organizacyjne |
|Lp. |Zadania do realizacji |Forma realizacji |Termin |Dowody realizacji |
|1. |Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. |Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli |VIII – IX 2015 |Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i |
| | |(Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 1 marca 2013r., broszury | |sporządzenie planu rozwoju zawodowego. |
| | |„Awans zawodowy nauczycieli’, strony internetowe, ‘Głos | | |
| | |Nauczycielski’). | | |
|2. |Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. |Gromadzenie materiałów i dokumentów. |Okres stażu. |Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane |
| | |Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela | |materiały. |
| | |dyplomowanego. | | |
|3. |Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu |Przegląd zgromadzonych materiałów, opis i analiza podjętych |V 2018 |Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju |
| |rozwoju zawodowego. |działań z uwzględnieniem ewaluacji. | |zawodowego. |
| | |Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. | |Ocena dorobku zawodowego dokonana przez |
| | | |VI 2018 |dyrektora szkoły. |
|4. |Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie |Prawidłowe wypełnienie wniosku. |VI 2018 |Wniosek. |
| |postępowania kwalifikacyjnego. | | | |
|& 8.2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują: |
|1) Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. |
|1. |Uczestnictwo w opracowywaniu procedur zapewniania jakości |Analiza i współtworzenie programów rozwoju, projektów i innych |Na bieżąco według potrzeb. |Opracowane programy i dokumenty, realizacja |
| |pracy szkoły. |dokumentów szkoły oraz ich aktualizacja zgodnie z | |projektów. |
| | |rozporządzeniami. | |Zapisy w protokolarzu, potwierdzenie dyrektora |
| | |Aktywny praca w komisjach i zespołach zadaniowych powoływanych | |szkoły. |
| | |przez dyrektora szkoły. | | |
| | |Opracowanie narzędzi badawczych diagnozujących problemy | | |
| | |edukacyjno-wychowawcze w formie ankiet. | |Ankiety i analizy ich wyników. |
| | | | | |
|2. |Udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych |Udział w przebiegu egzaminów zgodnie z funkcją wyznaczoną przez|Zgodnie z harmonogramem. |Potwierdzenie dyrektora szkoły. |
| |organizowanych przez OKE oraz sprawdzianach próbnych. |dyrektora szkoły. | | |
|3. |Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie |Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego |Okres stażu. |Zaświadczenia z odbytych szkoleń, kursów, |
| |aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym |adekwatnych do potrzeb i zainteresowań nauczyciela. | |warsztatów. |
| |doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu |Udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez | |Opis i autorefleksja z realizowanych działań. |
| |jakości pracy szkoły. |wydawnictwa Pearson, Express Publishing, Oxford, Macmillan. | | |
| | |Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |Protokoły zebrań RP, potwierdzenie dyrektora |
| | | | |szkoły. |
|4. |Samodzielnie pogłębianie wiedzy i umiejętności. |Studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie |Okres stażu. |Wykaz przeczytanej lektury i opis jej wpływu na |
| | |Internetu w celu aktualizacji | |efekty pracy. |
| | |problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów. | | |
| | |Aktualizacja wiedzy z zakresu metodyki języka angielskiego- | | |
| | |stosowanie na zajęciach aktywizujących metod pracy. | |Notatki. |
| | | | | |
| | | | | |
|5. |Doskonalenie pracy własnej. |Indywidualizacja nauczania: praca z uczniem zdolnym w ramach |Okres stażu. |Plany ...