Dodaj publikację
Autor
Barabara Wyder
Data publikacji
2019-01-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
107

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Aneks do planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego zwiazany ze zmianą rozporządzenia
 Pobierz (docx, 19,2 KB)

Podgląd treści

Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 26.07.2018r.

Zadania

Termin

Formy realziacji

§ 8 ust.3 pkt.1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1.Korzystanie z poczty e-mail w kontaktach z rodzicami

2. Prowadzenie rozmów telefonicznych, komunikowanie się za pomocą komputera z rodzicami, wychowankami

3. Wykorzystanie zdobytych umiejętności posługiwania się komputerem w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Sporządzanie sprawdzianów, testów, narzędzi badawczych.

4. Wykorzystanie programu komputerowego: „Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej.”

5. Korzystanie na zajęciach z tablicy multimedialnej i multibooka.

6. Wykorzystanie komputera do korespondencji z rodzicami

7. Korzystanie z portalu edukacyjnego WsiPnet.pl . „Edukacja przez e-zabawę”- prowadzenie wirtualnej klasy i monitorowanie postępów uczniów.

8. Tworzenie prezentacji multimedialnej jako pomocy dydaktycznej.

9.Prowadzenie dziennika elektronicznego i używanie go jako narzędzia komunikowania się z rodzicami.

10.Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd placówki poprzez tworzenie dekoracji związanych z porą roku, oraz gazetek tematycznych

11.Prowadzenie zajęć informatycznych w pracowni komputerowej.

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Od stycznia 2018

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku

wydruki, sprawozdania, konspekty, potwierdzenie dyrekcji

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Aneks sporządza się w związku ze zmianą rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli i koniecznością dostosowania planu rozwoju zawodowego do nowych wymagań zawartych w rozporządzeniu.

§ 8 ust.3 pkt.2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1.Opracowanie i upowszechnienie autorskich

scenariuszy uroczystości klasowych i szkolnych.

2.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

3. Opracowanie i udostępnienie (w bibliotece szkolnej) do wykorzystania przez nauczycieli materiałów do prowadzenia zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

4.Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej na spotkaniach zespołu przedmiotowego.

5.Opracowywanie narzędzi diagnostycznych badających sytuację wychowawczą szkoły, opracowywanie wyników. Sporządzanie raportów z ewaluacji programu wychowawczego szkoły.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Kserokopie scenariuszy, listy obecności, ankiety, wyniki analizy ankiet

§ 8 ust.3 pkt.3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Organizowanie wycieczek o charakterze kulturalnym.

2.Współorganizowanie imprezy integrującej środowisko lokalne

3. Udział ...